Д  О  К  Л  А  Д

 

ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА И ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДИЛИЩАТА ОТ ВИДИНСКИ СЪДЕБЕН РАЙОН ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

 

        В изпълнение на задълженията ми по чл.86,ал.1,т.3,б”а” от ЗСВ  и решението по т.2 от Протокол №44/13.12.2010г. на Комисията по правни въпроси при ВСС  изготвих настоящия доклад.

 

               І.Кадрова обезпеченост

 

               През отчетния период в ОС-Видин щатната численост е била 11 съдии и  един младши съдия назначен с Решение на ВСС по Протокол № 34 от 17.06.2015г. - Константин Александров Кунчев. Поради наличие на незаети щатни съдийски бройки  и натовареност на съдиите в Софийски градски съд е  продължено командироването на младшия съдия  със   Заповед № К-1122 от 17.12.2015г. за повече от три месеца, считано от 01.01.2016г. Продължено е командироването и на съдия Елена Савова Тахчиева –Великова  в Софийски апелативен съд със   Заповед № К-1104 от 15.12.2015г.  със  срок повече  от 3 месеца, считано от 04.01.2016г. С  решение по протокол № 4 от 17.05.2016г. съдия Тахчиева е  повишена от „съдия“ в Окръжен съд  Видин в длъжност „съдия“ в Апелативен съд гр.София и е встъпила в длъжност на 04.07.2016г. С решение по протокол № 27 от 07.07.2016г.  на Пленума на ВСС е  съкратена  щатната численост на ОС-Видин с 1 /една/щатна бройка „съдия“.

              Към 01.01.16г. щатната численост на ОС-Видин за съдебни служители е била 30 броя.

              На основание  чл.325, ал.1, т.10 от КТ   със Заповед 9/14.01.16г. е прекратено трудовото правоотношение на Христина Станкова Димитрова  на длъжност „съдебен деловодител ”, считано от 18.01.2016г. 

              В изпълнение на решение на ВСС по протокол № 16/10.04.2014г. считано от 18.01.2016г.  щатната бройка „съдебен администратор“ е трансформирана   в длъжност „съдебен деловодител“.

             На 20.01.2016г. е заета една свободна щатна бройка „чистач/хигиенист“

             С решение по протокол № 8 от 11.02.2016г. на  ВСС  е намалена щатната численост с  една свободна щатна бройка за длъжност „призовкар“.

             С решение по протокол № 17 от 07.04.2016г.  на ВСС е намалена щатната численост с  една свободна щатна бройка за длъжност „съдебен администратор “.

             В края на периода щатната численост е  28 броя  заети  съдебни служители.              

               Считам,че наличния щат за  съдебни служители е оптимален, с оглед обема на работа и не е налице необходимост от корекции.

               През целия отчетен период съдиите от ОС-Видин са били обособени в две отделения-гражданско/търговско/ и наказателно.Към края на отчетния период съдиите по отделения са както следва:

              Гражданско/търговско/ отделение-Васил Василев, Анета Петкова, Диана Маринова, Светла Стоянова, Валя Младенова и  Габриел Йончев.

              Наказателно отделение-Илия Илиев, Владимир Стоянов, Люлин Лозанов и Росенка Денова.

                    

                   І.Първоинстанционни производства

 

 

                   1.Брои висящи дела към 01.01.2016г.

                

                   Към началото на отчетния период броя на висящите дела е 60, от които 26 бр.- граждански първа инстанция, 19 бр.-търговски, 1 бр. Частно ггражданско дело първа инстанция, 1 бр.- фирмено, 8 бр.-НОХД и 5 бр.-ЧНД-първа инстанция.

                  Към началото на  предходния отчетнен период броя на висящите дела е 64, от които 33 бр.- граждански първа инстанция, 24 бр.-търговски, 13 бр.-НОХД и 4 бр.-ЧНД-първа инстанция.

                  За сравнение през отчетния период на 2014 г. броя на висящите дела е 59, от които 36 бр.- граждански първа инстанция, 10 бр.-търговски, 12 бр.-НОХД и 1 бр.-ЧНД-първа инстанция.

                   От анализа на посочените по-горе данни може да се направи извод, че в началото на отчетния период в сравнение с предходния има намаление на броя на висящите първоинстанционни дела, както и на търговските и на НОХД.

 

                   2.Брой постъпили дела през отчетния период

 

                   През отчетния период броя на постъпилите дела е 329, от които 90 бр.- граждански първа инстанция, 26-частни граждански първа инстанция, 67 бр.-търговски, 43 бр.-НОХД и  103-ЧНД-първа инстанция.

                  През предходния отчетен период броя на постъпилите дела е 325, от които 112 бр.- граждански първа инстанция, 22-частни граждански първа инстанция,60 бр.-търговски, 31 бр.-НОХД и  100-ЧНД-първа инстанция.

                   За сравнение през  отчетния период на 2014 г.  броя на постъпилите дела е 333, от които 104 бр.- граждански първа инстанция, 12-частни граждански първа инстанция, 53 бр.-търговски, 44 бр.-НОХД и  120-ЧНД-първа инстанция.

                   При сравнението на настоящия и предходния отчетен период на 2015г.  се наблюдава леко увеличение на   постъплението с 1,2 %,което е незначително.

                   Продължава тенденцията на увеличение на търговските дела - със 7 бр., и на частните граждански дела-първа инстанция с 4. При гражданските дела първа инстанция е налице намаление с 12 бр. Или общо за гражданските дела първа инстанция е налице незначително намаление  /183 към 194/ е 5,7%. 

                   Налице е увеличение с 12 бр. на НОХД и на частните наказателни дела с 3 бр. Общо за наказателните дела първа инстанция увеличението /146 към 131/ е 11,4 %.

                  Спрямо всички постъпили дела за отчетния период-921 бр.-процента на постъпилите първоинстанционни дела /329/ е 35%.

                  Спрямо всички постъпили дела за 2015г.- 884 бр.-процента на постъпилите първоинстанционни дела /325/ е  37%.

                  Спрямо всички постъпили дела за 2014г.-978 бр.-процента на постъпилите първоинстанционни дела /333/ е  34%.

                  Анализът на тези цифри показва, че е намаляла  тенденцията за увеличение на процента новообразувани първоинстанционни дела спрямо всичко постъпили дела.

                 През отчетния период са постъпили 33 фирмени дела. През предходните два отчетни периода броя на постъпилите фирмени дела е съответно 29 и 25. Макар,че посочения вид дела не представляват фактическа и правна сложност, считам,че спрямо същите следва да се прояви завишена прецизност. Голям брой от регистрираните юридически лица с нестопанска цел са с членове нямащи каквато и да било връзка с гр.Видин. Отделно от това  част от юридическите лица не развиват дейност на територията на съдебния окръг /ако въобще развиват някаква дейност/. За съжаление считам, че част от регистрираните юридически лица,преследват цели различаващи се от целите прокламирани в техните устави и разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

             

                   3.Брой дела за разглеждане през отчетния период

                                                          

          

                    През отчетния период броя на разгледаните дела е 388, от които 116 бр. граждански първа инстанция , 27 бр. частни граждански първа инстанция, 86 търговски дела , 51бр. НОХД, и 108 бр. частни наказателни дела първа инстанция.

                    През предходния отчетен период броя на разгледаните дела е 399, от които 145 бр. граждански първа инстанция , 22 бр. частни граждански първа инстанция, 84 търговски дела , 44 бр. НОХД, и 104 бр. частни наказателни дела първа инстанция.

                    През отчетния период за 2014 г. броя на разгледаните дела е 393, от които 140 бр. граждански първа инстанция , 13 бр. частни граждански първа инстанция, 63 търговски дела , 56 бр. НОХД, и 121 бр. частни наказателни дела първа инстанция.

                   При съпоставката на общия брой разгледани първоинстанционни дела се установява, че през отчетния период са разгледани по-малко дела в сравнение с предходния и този на 2014 г.

 

                 4.Брой свършени дела през отчетния период

 

                 През отчетния период броя на свършените дела е 304 , от които: 83бр.- граждански първа инстанция, 27- частни граждански първа инстанция, 51 бр.-търговски, 41 бр.-НОХД и 102 бр.-ЧНД-първа инстанция.     

                 През предходния период период броя на свършените дела е 340 , от които: 119бр.- граждански първа инстанция, 21- частни граждански първа инстанция, 65 бр.-търговски, 36 бр.-НОХД и 99бр.-ЧНД-първа инстанция.              

                 За сравнение през 2014 г.  броя на свършените дела е 319 , от които: 107бр.- граждански първа инстанция, 13- частни граждански първа инстанция, 39 бр.-търговски, 43 бр.-НОХД и 117бр.-ЧНД-първа инстанция.             

                Анализът на посочените цифри налага извода, че броя на приключените първоинстанционни дела е по-малък в сравнение с  предходните  отчетни периоди, което неминуемо се дължи и на по- малкото постъпление на този вид дела.

                  По отношение на тримесечния срок за приключване на делата резултатите са както следва:

                   За 2016 г.свършени дела -304, в срок – 258 бр.-84,86 %.

                   За 2015 г.свършени дела -340, в срок – 286 бр.-84,11 %.

                   За 2014г. свършени дела-319, в срок -267 бр.-83,69%.

                   Считам, че увеличения процент дела решени в тримесечния срок е положителна тенденция. Увеличение с 21 % бележат НОХД/ от 64 на 85 %, което  е значително. В тази връзка критиката в миналогодишния доклад е дала резултат. Продължава да е налице намаление на процента на дела решени в тримесечния срок при  частните наказателни дела първа инстанция  от 99 % на 98 % .Намален е  процента на решени в срок търговски дела от 78% на 73%,което не е добра тенденция и следва да бъде преодоляна.Считам,че намалението на процента на търговски дела решени в срок се дължи на непрекъснатото усложняване на казусите и свързаната с това необходимост от събиране на доказателства.

              Намалението на процента на решените в срок  граждански първоинстанционни дела неминуемо се дължи на промяната в началото на тримесечния срок –от датата на образуване на делото, а не от датата на определението по чл.140 от ГПК.Считам,че новият началния момент,от който се брой срока е крайно неудачен,предвид на това,че само размяната на документи отнема в най-добрия случай поне един месец.Предвид миграционните процеси в страната и особено в нашия съдебен окръг,може да се каже,че по-голямата част от тримесечния срок изтича в размяната на документи по делата.В тази насока считам,че следва да има промяна в Методиката,приета от ВСС и следва да се върне стария начален момент за изчисляване на срока.

            През изтеклия отчетен период е увеличен броя на заседанията, в които са разгледани гражданските първа инстанция дела-1,24 зас./дело при 1,18 за 2015 и 1,00 бр. за 2014г./ При търговските дела също е налице увеличение – 1,78 заседания на дело при 1,57 за 2015 г. Като причина за това увеличение отново ще посоча непрекъснатото усложняване на казусите и свързаната с това необходимост от събиране на доказателства.Считам,че  начините за преодоляване на това  забавяне е по-добрата предварителна подготовка по делата,включително и изготвяне на доклада в закрито заседание и по-голяма активност от страна на съда при отделяне на спорното от безспорното.

              При наказателните дела първа инстанция е намален броя на заседанията, в които са разгледани същите -1,39 зас./дело при 1,8 за 2015 г. и при 1,7 бр. за 2014г.

Независимо,че това намаление неминуемо се дължи на по-големия процент на делата,по които е постигнато споразумение,това е добра тенденция,за което наказателните съдии следва да бъдат поздравени.

             

                  4.1.Решени дела по същество.

 

                  От общо свършените първоинстанционни производства през 2016 г. 304 бр. дела със съдебен акт по същество са свършени 229 бр.дела, а са прекратени по различни причини 75 бр. Процентното съотношение на прекратените спрямо всичко свършени дела е 24,7%.

                 От общо свършените първоинстанционни производства през 2015 г. 340 бр. дела със съдебен акт по същество са свършени 275 бр.дела, а са прекратени по различни причини 65 бр. Процентното съотношение на прекратените спрямо всичко свършени дела е 19,11%.

                 За сравнение през 2014 г. от общо свършените 319 бр. дела със съдебен акт по същество са свършени 247 бр.дела, а са прекратени по различни причини 72 бр. Процентното съотношение на прекратените спрямо всичко свършени дела е 22,57%.

                При съпоставката на посочения процент за отчетния спрямо  предходните периоди се наблюдава увеличение с 5,59 % спрямо 2015 и с 2,13 спрямо 2014 г. Увеличението на разглеждания процент се дължи на множеството мотивирани отводи по делата,които бяха направени през изминалата година.

                 При  НОХД  през отчетния период от свършените общо 41 дела , със акт по същество са приключили 19 - 46%. При  НОХД  през предходния период от свършените общо 36 дела , със акт по същество са приключили 23-63%. През 2014 г. от свършените общо 43 дела , със акт по същество са приключили 21-49%.                  

               От общо свършените 41 бр. НОХД, 16 бр. са приключили със споразумение-39 %. През предходния период от общо свършените 36 бр. НОХД, 9 бр. са приключили със споразумение-25%. През 2014 г. от общо свършените 43 бр. НОХД  19 бр. са приключили със споразумения-44%. Увеличението на процента на НОХД ,които са приключили със споразумение ,е положителна тенденция,която следва да бъде продължена.

                 Налице е запазване на процента на прекратените и върнати за доразследване дела спрямо всичко свършени. През отчетния период същите са 2 бр. от общо свършени 41 дела- 4,8%. През предходния период същите са 1бр. от общо свършени 36 дела-2,8%. През 2014г. същите са 1 бр. от общо свършени 43 дела- 2,32%.

                  Прекратени и върнати за доразследване са две дела - НОХД № 42/2016 г. и 258 /2016 г.И двете дела са върнати за остраняване на процесуални нарушения.                                                          

                 

                  4.2.Структура на наказаната престъпност

 

                  През 2016 г. в Окръжния съд са внесени 41 бр.обвинителни акта и 9 бр. споразумения по чл.381 от НПК, а от предходния отчетен  период са останали несвършени 8 бр.дела. От поставените  за разглеждане общо 51                                      дела със съдебен акт по същество са приключени 19 бр., прекратени и върнати за доразледване са 2 бр., 16 бр. са споразуменията по чл.382 от НПК като няма постигнато  споразумение по чл.384 от НПК.

                   Структурата на наказаната престъпност е следната:

                   1/ за престъпления против личността - по образуваните 4 бр. дела и 2 бр. останали висящи дела са постановени 3  присъди. За този вид престъпления са съдени 6 лица, от които 3 са осъдени. Три дела са  висящи към края на отчетния период.

                   2/ за престъпленията  против собствеността  - по образуваните  6 бр.дела и 2 останали висящи дела е сключени 5 споразумения, 2 бр. дела са приключили с присъда и останалото 1 бр. дело е висящо към края на периода. За този вид престъпления са съдени 8 бр. лица като са осъдени 5 лица.В края на отчетния период е останало несвършено едно дело.

                  3/ за престъпленията против стопанството- по образуваните  6 бр. и останали висящи 1 дело са постановени 2 присъди и 4 дела са приключили със споразумение. За този вид престъпление са съдени 8 лица, от които са осъдени 7, няма оправдани лица. В края на периода са останали висящи 1 дело.

                   4/ за престъпленията против финансовата, данъчната и осигурителна система- по образуваните  6 бр. дела , като в началото на периода няма несвършени дела са  постановени 2 присъди, 4 споразумение.Няма висящи в края на периода. За този вид дела са съдени 7 лица,от които са осъдени 5 лица ,а 2 лица са оправдани.

                   5/ за престъпления против дейността на държавните ограни и обществените организации- по образуваните  12 бр. дела и 1 висящо производство   са постановени 4 присъди,а 9 дела са приключили със  споразумение. За този вид дела са съдени 32 лица,от които са осъдени 11 лица, 1 лице е оправдано.В края на периода е останало несвършено едно дело.

                   6/ за  общоопасни престъпления – по образуваните  6 бр. дела и 2 останали висящи  са постановени  5 присъди и в края на периода са останали несвършени 3 дела. Съдени са 9 лица, от които са  осъдени 5 лица . Няма оправдани лица.

                  

              4.3.НОХД със значим обществен интерес

                      

              От делата със значим обществен интерес посочени от ВСС в указанията за структурата на доклада през изминалия отчетен период в ОС-Видин има образувано едно дело- 275 / 2016 г.  /делото за взрива в с.Горни лом/

             

                5.Брой висящи дела в края на периода

               

                Към края на отчетния период  броя на висящите  дела е  84 разпределени както следва: 33 бр.- граждански първа инстанция, 0 бр.-частно първа инстанция, 35 бр.-търговски, 10 бр.-НОХД и 6 бр.-ЧНД-първа инстанция.

                Към края на предходния период  броя на висящите  дела е  59  разпределени както следва: 26 бр.- граждански първа инстанция, 1 бр.-частно първа инстанция, 19 бр.-търговски, 8 бр.-НОХД и 5 бр.-ЧНД-първа инстанция.

                За сравнение към края на 2014 г. броя на висящите  дела е  74  разпределени както следва: 33 бр.- граждански първа инстанция,0 бр.-частно първа инстанция,24бр.-търговски,13 бр.-НОХД и 4бр.-ЧНД-първа инстанция.

 

                Увеличения брой висящи производства в края на периода се дължи на по-голямото постъпление на всички видове първооинстанционни дела през отчетния период .

 

                 ІІ.Въззивни производства

 

                  1.Брои висящи дела към 01.01.2016г.

 

                 Към началото на отчетния период броя на висящите второинстанционни производства е  35 от които: въззивни граждански дела-16, ЧГД-5, ВНОХД-13 и ЧНД-1.

                 Към началото на предходния отчетен период броя на висящите второинстанционни производства е  63, от които: въззивни граждански дела-27, ЧГД-20, ВНОХД-12 и ЧНД-4.

                  Към началото на предходния период на 2014 г.броя на висящите второинстанционни производства е  61, от които: въззивни граждански дела-16, ЧГД-19, ВНОХД-19 и ЧНД-7.

                  

                  

                   2.Брой постъпили дела през отчетния период

 

                 През отчетния период броя на постъпилите второинстанционни производства е  533, от които: въззивни граждански дела-185, ЧГД-158, ВНОХД-81 и ЧНД-109.

                През предходния отчетен период броя на постъпилите второинстанционни производства е  511, от които: въззивни граждански дела-192, ЧГД-147, ВНОХД-97 и ЧНД-75.

                  През отчетния период на 2014г. броя на постъпилите второинстанционни производства е  599, от които: въззивни граждански дела-241, ЧГД-177, ВНОХД-98 и ЧНД-83.

                  

                  Спрямо всички постъпили дела за отчетния период- 921 бр.-процента на постъпилите второинстанционни дела /533/ е 58 %.

                  Спрямо всички постъпили дела за предходния отчетен период - 884 бр.-процента на постъпилите второинстанционни дела /511/ е 58 %.

                  За сравнение за 2014 г. този процент е  61 %.

                   При анализа на данните може да се направи извода, че при постъпленията  на въззивните дела е налице незначително увеличение на  постъплението в  сравнение с предходния отчетен период. При сравнението по видове дела се установява, че увеличението е при е при частните въззивни граждански дела с 11бр. и при частните въззивни наказателни дела-с 34бр. Като последното е увеличение с 45% и е значително. 

 

                   3.Брой дела за разглеждане през отчетния период

 

                 През отчетния период броя на разгледаните  второинстанционни производства е  568 от които: въззивни граждански дела- 201, ЧГД-163, ВНОХД-94 и ЧНД-110.                

                 През предходния период броя на разгледаните  второинстанционни производства е  574 от които: въззивни граждански дела- 219, ЧГД-167, ВНОХД-109 и ЧНД-79.                

                  През отчетния период на 2014 г. броя на разгледаните  второинстанционни производства е  660, от които: въззивни граждански дела- 257, ЧГД-196, ВНОХД-117 и ЧНД-90.                

                  Съпоставката на броя на разглежданите дела през отчетния период с предходния период налага извода, че от към второинстанционни дела през изминалата година ВОС е бил по-малко /с 6 бр./ натоварен и значително по-малко натоварен в сравнение с 2014г. /с 92 бр./. Най-значително е намалението при въззивните граждански /с 20%/  и при въззивните наказателни дела / с 14%/.

 

 

                  4.Брой свършени дела през отчетния период

 

                  През отчетния период броя на свършените дела е  522 както следва: въззивни граждански дела-184, ЧГД-151, ВНОХД-78 и ЧНД-109.

                  През предходния период броя на свършените дела е  539 както следва: въззивни граждански дела-203, ЧГД-162, ВНОХД-96 и ЧНД-78.

                  За сравнение през отчетния период на 2014 г. броя на свършените дела е  597 както следва: въззивни граждански дела-230, ЧГД-176, ВНОХД-105 и ЧНД-86.

                  По отношение на тримесечния срок за приключване на делата резултатите са както следва:

                  За 2016 г. свършени дела – 522, в срок – 509 бр. – 97,50%.

                  За 2015 г. свършени дела – 539, в срок – 521 бр. – 96,66%

                  За 2014 г. свършени дела – 597, в срок – 559 бр.- 93,63 %.

                 

                  Увеличение на процента дела решени в срок в сравнение с 2015г. се наблюдава при въззивните граждански дела /98%/  с 1 %, при въззивните наказателни дела е налице намаление с 1 %, а при въззивните частни граждански и наказателни дела се запазва процента.

                 Процента на приключени дела в края на периода спрямо всичко разгледани е   91,90 % , при 93,90 % за 2015 г. и  при 90,45 за 2014 г.

                 От свършените 522 дела с акт по същество са приключили 504 /96,55%/ разпределени  както следва:

               -при въззивните граждански дела-от приключени 184-172 /93,47%/

               -при ЧГД-от приключените 151-151 /100%/

               -при ВНОХД- от приключените 78-75 /96,15%/

               -при  ЧНД- от приключените 109-106 /97,24%/

                За сравнение през предходния от свършените 574 дела с акт по същество са приключили 512 /89,19%/ разпределени  както следва:

               -при въззивните граждански дела-от приключени 203-178 /87%/

               -при ЧГД-от приключените 162-162 /100%/

               -при ВНОХД- от приключените 96-94 /98%/

               -при  ЧНД- от приключените 78-78 /100%/

                За сравнение през 2014 г. от 597 дела с акт по същество са приключили 555 /93%/ разпределени  както следва:

               -при въззивните граждански дела-от приключени 230-208 /90%/

               -при ЧГД-от приключените 176-166 /94%/

               -при ВНОХД- от приключените 105-97 /92%/

               -при  ЧНД- от приключените 86-84 /98%/

 

                Налице е общо увеличение на процента на решените с акт по същество с 7,4 %. Това увеличение се дължи на по-доброто администриране на въззивните жалби от страна на първоинстанционните съдилища.В това отношение в последните години имаше известни проблеми,които са преодоляни.За съжаление и понастоящем има пропуски при администрирането на въззивните жалби от страна на ВРС,поради което в този съд следва да прецизира тази дейност.

                При  въззивните граждански дела е налице намаление на  броя на заседанията, в които  са  приключили същите – в 154 заседания са свършени  184 дела /несъответствието се получава от въззивните граждански дела по обжалване на действията на съдебния изпълнител,които в по-голямата си част не се разглеждат в открито съдебно заседание/.  През предходния период също при  въззивните граждански дела е налице намаление на  броя на заседанията, в които  са  приключили същите – в 185 заседания са свършени  203 дела /отново несъответствието се дължи на въззивните граждански дела по обжалване на действията на съдебния изпълнител, които в по-голямата си част не се разглеждат в открито съдебно заседание/.

             При въззивните граждански дела от свършените общо 184 дела по 131 решението е потвърдено /71,2%/, по 14 решението е изменено отчасти /7,6%/, по 22 решението  е отменено и постановено ново /11,95%/ и по 5 решението е обезсилено/2,7%/. По 12 дела производството е прекратено /6,5%/.  

                За сравнение през предходния отчетен период при въззивните граждански дела от свършените общо 203 дела по 133 решението е потвърдено /65.51%/, по 20 решението е изменено отчасти /9.85%/, по 21 решението  е отменено и постановено ново /10%/ и по 2 решението е обезсилено/1,9%/. По 25 дела производството е прекратено /12,3%/.

                Сравнението в двата периода показва, че през отчетния период с 5,7%   се е увеличил процента на потвърдените актове, което е положителна тенденция. Считам, че насока за подобряване на работата на районните съдилища следва да бъде намаляване на процента отменени актове чрез подобряване на предварителната подготовка по делата, по-прецизни доклади и по-голяма критичност при разглеждане на исканията на страните. Радващо е, че процента на  прекратени въззивни производства, което в повечето случаи се дължи на неправилно администриране на въззивните жалби е два пъти по-нисък. Считам, че в тази насока има значително подобрение след създадения  в ОС-Видин със заповед от месец февруари на 2015г. регистър на  актовете, с които преписката е върната, респективно производството по делото е прекратено и върнато на първоинстанционния съд за поправка на очевидна фактическа грешка, допълване, изменение в частта за разноските на решението или отстраняване на нередовности и за администриране на жалбата. Съдиите от районните съдилища са уведомени, че този регистър ще бъде на разположение при извършването на атестирането.

                При въззивните НОХД  от общо свършените 78 по 46 присъдата е потвърдена /59%/, по 8 присъдата е изменена /10%/, по 15 присъдата е отменена и делото е върнато за ново разглеждане /19,2%/,по 6 присъдата е отменена и е постановена нова /7,6%/ и по 3 производството по делото е прекратено /3,8%/.

               През предходния период при въззивните НОХД  от общо свършените 96 по 63 присъдата е потвърдена /66%/, по 6 присъдата е изменена /6%/,по 19 присъдата е отменена и делото е върнато за ново разглеждане /19,8%/,по 5 присъдата е отменена и е постановена нова /5%/ и по 2 производството по делото е прекратено /2%/.

               Тревожно е намаляването /с 7%/ на процента на потвърдени присъди.

 

                5.Брои висящи дела в края на периода

               

                 Към края на отчетния период  броя на висящите  дела е  46 както следва: въззивни граждански дела-17, ЧГД-12, ВНОХД-16 и ЧНД-1.

                 Към края на предходния отчетен период  броя на висящите  дела е  35 както следва: въззивни граждански дела-16, ЧГД-5, ВНОХД-13 и ЧНД-1.

                Към края на отчетния период на 2014 г. броя на висящите  дела е  63 както следва: въззивни граждански дела-27, ЧГД-20, ВНОХД-12 и ЧНД-4.

                 Броя на висящите дела в края на периода е незначително увеличен спрямо 2015 г. 

                

                

                 ІІІ.Обобщени данни за работата на ОС-Видин

 

                 1.Движение на делата

 

                 Към началото на отчетния период броя на висящите дела е 96. За сравнение към началото на предходния отчетен период броя на висящите дела е 138, а в началото на 2014г.-122.

                 През отчетния период са образувани общо 921 дела. За сравнение през  предходния отчетен период са образувани 884 дела, а през 2014г.-978. В сравнение с предходния отчетен период са образувани с 37 дела повече, което е с 4,1 % увеличение.

                  При гражданските дела е налице намаление на броя постъпили през годината дела с 0,5 % /559 бр. за 2016г. при 562 бр. за 2015г./. При наказателните  дела се наблюдава увеличение на постъплението в сравнение с предходния период с 12,4% /362 бр. за 2016г. при 322бр. за 2015г./.

                  От общо разгледаните през периода 1017 дела свършени са  885 дела-87%. За сравнение през 2015г. този процент е 90,6%, а през 2014г. е 88. В това отношение е налице запазване на тенденцията на процента приключени дела спрямо всичко разгледани.

                   От приключените общо 885 дела в тримесечен срок са приключили 885, което е 93%. За 2015г. този показател е 92 % и през 2014г. е 91%.По отношение на срока намаление /с 7%/ на делата решени в срок има при гражданските дела-първа инстанция,което се дължи на  новия начален момент,от който започва да се брой срока.Радващо е увеличението на процента дела решени в срок при НОХ дела І инст - с 21%, при въззивните граждански дела–с 1%. В това отношение наказателните съдии заслужават поощрение.

                   От всичко свършените 885 дела с акт по същество са приключили 792 или 89,50%. През предходния отчетен период от всичко свършените 926 дела с акт по същество са приключили 832 или 90%. Налице е запазване на процента на делата приключени с акт по същество, което е положително  и е запазване на постигнатото от предходния период, което следва да продължи като тенденция. 

                  От всичко разгледани 1017 дела към края на периода са останали несвършени 132 дела- 12,9%. През предходния отчетен от всичко разгледани 1022 дела към края на периода са останали несвършени 96 дела- 9,4%. През 2014 г.  от всичко разгледани 1100 дела към края на периода са останали несвършени 138 дела-12%.

                  Увеличения процент на дела висящи в края на периода се дължи както на увеличеното постъпление  при гражданските дела първа инстанция и търговските дела.

                    В съответствие със ЗСВ делата са разпределяни на принципа на случайния избор посредством програмата разработена от ВСС. През целия  отчетен период делата се разпределят по докладчици при образуването им.

                    В приложената по-долу справка е посочен броя на разпределените дела от образуваните през отчетния период  по съдии и процента на този брой спрямо всичко постъпили дела /921 бр./.

 

 

 

 

 

 

 

Съдия

Разпределени дела

% спрямо всички разпределени дела

 

1

2

Васил Василев

113

12,26

Анета Петкова

120

13,02

Илия Илиев

                     103

11,18

Диана Маринова

113

12,26

Светла Стоянова

113

12,26

Люлин Лозанов

77

8,3

Владимир Стоянов

58

6,3

 

Валя Младенова

122

13,24

Габриел Йончев

126

13,68

Росенка Денова

69

7,49

Владимир Крумов

3

0,3

 

               

               Считам, че в рамките на гражданското и наказателното отделение се наблюдава равномерно разпределение на делата. При гражданските съдии броя на разпределените дела е в границите 113-126. При наказателните съдии броя на разпределените дела е в границите 58-103. Разликата в броя на разпределените дела на отделните съдии се получава от неравенството на постъпленията на делата разглеждани по дежурство, които са с неголяма фактическа и правна сложност.

                  В посочената по-долу таблица е даден броя на свършените дела и тези свършени в тримесечния срок по съдии.

 

 

СПРАВКА

 

 

 

свършени дела

 

 

 

 

 

 

Съдия

Свършени дела

Свършени дела в   в-3-3-месечен срок

Процентно съотношение

 

1

2

2/1

Васил Василев

94

84

89,36

Анета Петкова

103

83

80,58

Илия Илиев

95

91

95,78

Диана Маринова

101

87

86,13

Светла Стоянова

101

89

88,11

Люлин Лозанов

68

61

89,70

Владимир Стоянов

56

54

96,42

Валя Младенова

97

80

82,47

Габриел Йончев

114

 101

88,59

Росенка Денова

56

52

95

 

 

 

 

           

             Във връзка с подобряване организацията на работа в съда се прилагат следните допълнителни  организационни мерки:            

              -ежемесечно се изготвя справка, която се раздава на колегите за броя на разпределени дела по съдии, броя на приключени дела, броя на делата приключени в тримесечен срок и процентното съотношение на делата приключени в срок. През изминалата година освен ежемесечната справка, на всеки съдия се  предоставя  и такава с натрупване от предходните месеци от началото на годината. С оглед наблюдението върху дейността на районните съдилища от съдебния окръг председателите на същите изготвят ежемесечно посочените по-горе справки,които се изпращат на ОС-Видин.

              -във връзка със спрените дела се изготвя ежемесечна справка по дела и съдии за причините за спиране и предприетите действия за възобновяване на производството.Подобни справки се изготвят и от районните съдилища от съдебния окръг ,които се изпращат на ВОС.        

               Натовареността на съдиите от ВОС по щат е  6,70 спрямо всичко разгледани дела и 7,70 спрямо всичко свършени дела.

                При така посочените данни на разгледаните и свършените дела общата действителна  натовареност на съдиите от ВОС за отчетния период е 8,48 спрямо всичко разгледани дела и 7,38 спрямо всичко свършени дела.

                За отчетния период на 2015г. действителна  натовареност на съдиите от ВОС  е 8,31 спрямо всичко разгледани дела и 7,53 спрямо всичко свършени дела.

                Прави впечатление, че натовареността за отчетния период е по-висока в сравнение с  предходния като разликата е незначителна –с 0,17 дела на съдия на месец.

                Посочените по-горе данни за годината сравнени с публикуваните в страницата на ВСС данни за натовареността на окръжните съдилища за първото полугодие  показват, че натовареността на  съдиите от ОС-Видин е под средната за страната. Повече от ясно е, че постъплението на дела  се дължи на икономическите условия в областта  и не се влияе от желанията на колегите.

 

                  2.Брой обжалвани и протестирани актове

                 

                  2.1.Първоинстанционни производства

 

                  От свършените през отчетния период 304 дела обжалвани и протестирани са актовете по 11 бр.- граждански първа инстанция, 7- частни граждански първа инстанция, 24 бр.-търговски, 10 бр.-НОХД и 16 бр.-ЧНД-първа инстанция. Общо са оспорени актовете по 58 дела, което е 19,08 %.

                  От свършените през предходния  отчетен 340 дела обжалвани и протестирани са актовете по 18 бр.- граждански първа инстанция, 6- частни граждански първа инстанция, 31 бр.-търговски, 16 бр.-НОХД и 19 бр.-ЧНД-първа инстанция. Общо са оспорени актовете по 90 дела, което е 26.47 %.

                  От свършените през 2014 г. 319 дела обжалвани и протестирани са актовете по 25 бр.- граждански първа инстанция, 5- частни граждански първа инстанция,9 бр.-търговски, 16 бр.-НОХД и 33 бр.-ЧНД-първа инстанция. Общо са оспорени актовете по 88 дела, което е 27,58%.

                 Намалението на процента на обжалваните и протестирани първоинстанционни актове е много добра тенденция в случай,че същата се дължи на постановяването на по-справедливи съдебни актове.

                 

                  2.2.Второинстанционни производства

                  

                 От свършените през отчетния период 522 дела обжалвани и протестирани са актовете по: въззивни граждански дела-39, ЧГД-11, ВНОХД-5 и ЧНД-2-общо 57 бр.-10,9%.

                От свършените през предходния отчетен период 539 дела обжалвани и протестирани са актовете по: въззивни граждански дела-52, ЧГД-15, ВНОХД-2 и ЧНД-0-общо 69 бр.-12%.

                От свършените през 2014 г.  597 дела обжалвани и протестирани са актовете по: въззивни граждански дела-37, ЧГД-2, ВНОХД-4 и ЧНД-0-общо 43 бр.-7,2 %.

                               

                    2.3.Резултати от въззивна и касационна проверка

 

                   Резултатите от въззивната и касационна проверка на актовете, за които има данни до 30.01.17г.  по съдии е следната:

                   -Васил Василев- 1 потвърдено, 4 недопуснати до касационно обжалване, 3 в една част потвърдено , в друга отменено и върнато за ново разглеждане;

                   -Анета Петкова – 5 потвърдени, 2 недопуснати до касационно обжалване, 2 отменено изцяло, 1 обезсилено;

                   - Илия Илиев - 1 потвърдени, 2 отменени и върнати за ново разглеждане и  1 изменено в наказателната част;                

                    -Диана Маринова - 2 потвърдени, 4 недопуснати до касационно обжалване, 3 отменени изцяло, 1 в една част потвърдено , в друга отменено и върнато за ново разглеждане;

                   -Светла Стоянова - 8 потвърдени, 3 недопуснати до касационно обжалване, 1 отменени изцяло, 6 в една част потвърдено , в друга отменено и върнато за ново разглеждане;

                   -Люлин Лозанов – 1 потвърдени;

                   -Владимир Стоянов- 3 отменено и върнато за ново разглеждане на  първоинстанционния съд;

                   -Валя Младенова -  4 потвърдени, 3 недопуснати до касационно обжалване, 3 отменени изцяло, 4 в една част потвърдено , в друга отменено и върнато за ново разглеждане;

                    -Габриел Йончев – 2 потвърдени, 2 недопуснати до касационно обжалване;

                   -Росенка Денова –1 потвърдени, 1 отменено и върнато за ново разглеждане, 1 изменено в наказателната част;

                 С оглед резултатите от инстанционната проверка, за които са налице данни, от общо 125 атакувани  акта потвърдени са 78, което е 62,4%.

                 С оглед резултатите от инстанционната проверка за 2015г., за които са налице данни, от общо 159 атакувани  акта потвърдени са 69, което е 39%.

                 За 2014 г. от наличните данни за общо 131 атакувани  акта потвърдени са 105, което е 66%.

 

                 3.Извършени проверки от Инспектората към ВСС през периода

 

                 През отчетния период беше извършена проверка от Инспектората към ВСС по образуването и движението на гражданските и наказателните дела. Считам,че резултатите  и от двете проверки са много добри.Във връзка с дадените препоръки за подобряване на работата по гражданските дела бяха издадени заповеди №411/11.11.16г. и №28/23.01.17г. ,  а за наказателните дела-№286/ 10.08.16г.

 

               ІV. Обобщена информация за дейността на Районните съдилища от съдебния район.

 

         Във Видински районен съд през 2016 г. са постъпили  общо 4984 бр.дела като от тях 3137 бр. граждански дела и 1847 бр.наказателни. От предходен период са останали несвършени общо 528 бр.дела,от които  347 бр.граждански и 181 бр.наказателни. За отчетния период ВРС е разгледал общо 5 525 бр.дела като от тях   3 497 бр.граждански дела и 2 028 бр.наказателни дела.

      Във Видински районен съд през 2015 г. са постъпили  общо 4572 бр.дела като от тях 3093 бр. граждански дела и  1479 бр.наказателни. От предходен период са останали несвършени общо 469 бр.дела от които  288 бр.граждански и 181 бр.наказателни. За отчетния период ВРС е разгледал общо 5047 бр.дела като от тях   3387 бр.граждански дела и 1660 бр.наказателни дела.

          Във Видински районен съд през 2014 г. са постъпили  общо 4078 бр.дела като от тях 2515 бр.граждански дела и  1563 бр.наказателни. От предходен период са останали несвършени общо 516 бр.дела от които  303 бр.граждански и 213 бр.наказателни. За отчетния период ВРС е разгледал общо 4594 бр.дела като от тях   2818 бр.граждански дела и 1776 бр.наказателни дела.

             Прави впечатление, че постъплението в РС-Видин се е увеличило с 9 % /при 12,11%увеличение за 2015 и при 12%намаление за 2014./ спрямо предходната година, като при гражданските дела се наблюдава увеличение - с 1,4%,а при наказателните  с 24,88%.

             От образуваните граждански дела преобладават тези  по чл.410 и 417 от ГПК, които са 1868 и представляват 59,54 % от всички постъпили граждански дела. За 2015 г. този вид дела са 1533 и представляват 49,46% от всички постъпили граждански дела. За 2014 г. този вид дела са 1384 и представляват 55% от всички постъпили граждански дела. Този вид  дела продължават да са една значителна част от гражданските дела.

               Незначително намаление има в постъпленията при бързите производства – 36 за 2016 г.  при 44 бр. за 2015 г.  и  при 43 бр. за 2014 г. 

                При наказателните общ характер дела се наблюдава значително увеличение на постъплението с 368 бр. дела в сравнение с предходния период, което е 24,88%. Увеличение в постъплението е налице и при административно-наказателните дела със 76 бр. което е 22% и е значително. При частните наказателни дела е налице запазване на броя на постъпилите дела 70- през 2015 и толкова през 2016 г.

 

                В Белоградчишки районен съд през 2016 г. са постъпили общо 885 бр.дела като от тях 587 бр.граждански и 298 бр.наказателни. От предходната година са останали несвършени 72 бр.дела, от които 50 бр.граждански и 22 бр.наказателни. През отчетната година този съд е разгледал общо 957 бр.дела от които 637 бр.граждански и 320 бр.наказателни.          

                В Белоградчишки районен съд през 2015 г. са постъпили общо 867 бр.дела като от тях 580 бр.граждански и 287 бр.наказателни. От предходната година са останали несвършени 71 бр.дела, от които 41 бр.граждански и 30 бр.наказателни. През отчетната година този съд е разгледал общо 938 бр.дела от които 621 бр.граждански и 317 бр.наказателни.          

                В Белоградчишки районен съд през 2014 г.са постъпили общо 676 бр.дела като от тях 393 бр.граждански и 283 бр.наказателни. От предходната година са останали несвършени 102 бр.дела, от които 69 бр.граждански и 33 бр.наказателни. През отчетната година този съд е разгледал общо 778 бр.дела от които 462 бр.граждански и 316 бр.наказателни.          

               Постъплението в РС-Белоградчик се е увеличило със 2% спрямо предходната година,  при 28 % увеличение за 2015 г. и при 4 процентно намаление през 2014 г. В сравнение с предходния отчетен период при  гражданските дела е налице увеличение на постъплението с 1,2%  спрямо 2015г./. При наказателните също е налице незначително увеличение постъплението с 3,8 % спрямо предходната година. Делата по чл.410 и 417 от ГПК в този съд са 349  и представляват 59 % от всички постъпили граждански дела. През 2014 г. делата по чл.410 и 417 от ГПК са 333  и представляват 57,41 % от всички постъпили граждански дела. В този съд е налице  намаление на НОХД-с 10 % и  на частните наказателни дела с 40%. За разлика от РС-Видин в РС-Белоградчик е налице намаление при  административно-наказателните дела с 27%, което налага извод за намалена активност на административно-наказващите органи в този регион.

 

                  През 2016 г. в Кулски районен съд са постъпили общо 556 бр.дела, като от тях 297 граждански и 259 наказателни. От предходен период са останали несвършени 25 бр.дела като от тях 15 бр. граждански и 10 бр. наказателни или през 2016 г. този съд е разгледал  общо 581 бр.дела от които 312 граждански и 269 бр. наказателни.              

           През 2015 г. в Кулски районен съд са постъпили общо 452 бр.дела, като от тях 247 граждански и 205 наказателни. От предходен период са останали несвършени 19 бр.дела като от тях 14 бр. граждански и 5 бр. наказателни или през 2015 г. този съд е разгледал  общо 471 бр.дела от които 261 граждански и 210 бр. наказателни.              

           През 2014 г. в Кулски районен съд са постъпили общо 426 бр.дела, като от тях 242 граждански и 184 наказателни. От предходен период са останали несвършени 34 бр.дела като от тях 17 бр. граждански и 17 бр. наказателни или през 2012 г. този съд е разгледал  общо 460 бр.дела от които 259 граждански и 201 бр. наказателни.              

            И през 2016 г. е налице увеличение на постъплението в РС-Кула , което е 23 % спрямо предходната година. В сравнение с предходния отчетен период при  гражданските дела е налице увеличение на постъплението с 20,2%, а при наказателните увеличението е с 26,3%. Делата по чл.410 и 417 от ГПК в този съд са 100  и представляват 33,67% от всички постъпили граждански дела. За сравнение в предходния отчетен период този процент е бил 40,48%. Интересен факт е, че докато в РС-Видин и РС-Белоградчик делата по чл.410 и 417 от ГПК са съответно по 59%, в РС-Кула те са 33,67%. Справката  за последните три години показва, че в КРС тези видове дела са значително по-малък процент в сравнение с другите два съда. В този съд е налице увеличение на постъпленията  при частните наказателни дела с 160%, а при   административно-наказателните е налице намаление с 41%.

             Анализа на постъпленията показва, че в сравнение  с предходния отчетен период в КРС е налице увеличение  на постъпленията, което е характерно и за БРС и ВРС.Продължава тенденцията на увеличение на постъпленията в трите районни съда като най-голямо е в  КРС-23 %, ВРС – 9% и БРС-2%.

           

            През 2016 г. във Видинския районен съд са   свършени общо 4937 бр. дела като от тях 3156 бр.граждански и 1781 наказателни дела. От общо свършените 4937 дела в тримесечния инструктивен срок са свършени общо 4206 бр. дела или  в процентно изражение  85 %.  И при гражданските  и при наказателните този процент е 85. За сравнение през предходния отчетен период общо процента е 90, а за 2014 г. е 89. Намалението на процента на решените в срок  граждански първоинстанционни дела неминуемо се дължи на промяната в началото на тримесечния срок –от датата на образуване на делото, а не от датата на определението по чл.140 от ГПК.

               През 2015 г. във Видинския районен съд са   свършени общо 4519 бр. дела като от тях 3040 бр.граждански и 1479 наказателни дела. От общо свършените 4519 дела в тримесечния инструктивен срок са свършени общо 4089 бр. дела или  в процентно изражение  90 %. При гражданските този процент е 93, а при наказателните 85%. За сравнение през предходния отчетен период общо процента е 89, също и за 2013 г. е 89. Прави впечатление , че резултатите по делата от и срещу търговци, други граждански дела ,наказателни общ характер дела и административно-наказателните дела по отношение на тримесечния срок е налице намаление на процента решени дела в този срок между 4 и 8 %.  При всички останали видове дела е налице увеличение на процента на решени дела в тримесечния срок  и в резултат на това е налице общо увеличение на срочността с 1 % .

                 През 2014 г. Видинския районен съд са   свършени общо 4125 бр. дела като от тях  2530 бр.граждански и 1595 наказателни дела. От общо свършените 4125 дела в тримесечния инструктивен срок са свършени общо 3665 бр. дела или  в процентно изражение  89 %. При гражданските този процент е 92, а при наказателните 84%. За сравнение през предходния отчетен период общо процента е 89, а за 2012г.- 85.

 

                 Белоградчишкия районен съд през 2016г. е свършил общо 880 бр.дела като от тях 563 бр.граждански и 291 бр.наказателни. От общо свършените дела в тримесечен инструктивен срок са свършени 840 бр.дела  или в процентно изражение 95 %. При наказателните – 277 бр. процента на дела решени в срок е 95, а при гражданските - 563 този процент е 96.

                 Белоградчишкия районен съд през 2015г. е свършил общо 866 бр.дела като от тях 571 бр.граждански и 295 бр.наказателни. От общо свършените дела в тримесечен инструктивен срок са свършени 813 бр.дела  или в процентно изражение 94 %. При наказателните – 266 бр. процента на дела решени в срок е 90, а при гражданските - 547 този процент е 96.

                    Белоградчишкия районен съд през 2014г. е свършил общо 707 бр.дела като от тях 421 бр.граждански и 286 бр.наказателни. От общо свършените дела в тримесечен инструктивен срок са свършени 659 бр.дела  или в процентно изражение 93 %. При наказателните – 271 бр. процента на дела решени в срок е 95, а при гражданските - 388 този процент е 92.

                   С оглед постигнатия резултат по отношение на срока при гражданските-96 % и при наказателните 95 % , считам че резултатите са много добри.

                  

                  През  отчетния период  на 2016 г.  в РС-Кула съд са свършени общо 542 бр.дела като от тях 288 бр. граждански и 254 бр. наказателни. От общо свършените в тримесечен инструктивен срок са свършени 509 бр.дела или 94 % като от тях граждански  259 бр.дела, при които процента е  90 % и 160 бр. наказателни -98 %.

                През  отчетния период  на 2015 г.  в РС-Кула съд са свършени общо 446 бр.дела като от тях 246 бр. граждански и 200 бр. наказателни. От общо свършените в тримесечен инструктивен срок са свършени 405 бр.дела или 91 % като от тях граждански  239 бр.дела, при които процента е  97 % и 166 бр. наказателни -83 %.

               През  отчетния период  на 2014 г.  в РС-Кула съд са свършени общо 441 бр.дела като от тях 245 бр. граждански и 196 бр. наказателни .От общо свършените в тримесечен инструктивен срок са свършени 422 бр.дела или 96 % като от тях граждански  240 бр.дела, при които процента е  98 % и 182 бр. наказателни -93 %.

                 За отчетния период на 2016г. по НОХД са сключени следните споразумения:

                  От  свършените в РС-Видин 360 НОХД със споразумение са приключили 235 бр.- 65 %.

                  От  свършените в РС-Белоградчик 71 НОХД със споразумение са приключили 52 бр.-67,6 %.

                  От  свършените в РС-Кула 57 НОХД със споразумение са приключили 39 бр.-68,42 %.

                  За отчетния период на 2015г. по НОХД са сключени следните споразумения:

                  От  свършените в РС-Видин 359 НОХД със споразумение са приключили 222 бр.- 62 %.

                  От  свършените в РС-Белоградчик 87 НОХД със споразумение са приключили 52 бр.-59,8 %.

                  От  свършените в РС-Кула 59 НОХД със споразумение са приключили 41 бр.-69 %.

 

                 За отчетния период на 2014г. по НОХД са сключени следните споразумения:

                  От  свършените в РС-Видин 494 НОХД със споразумение са приключили 324 бр.- 65 %.

                  От  свършените в РС-Белоградчик 71 НОХД със споразумение са приключили 36 бр.-50 %.

                  От  свършените в РС-Кула 59 НОХД със споразумение са приключили 34 бр.-57 %.

                   Анализът на посочените проценти показва, че във всички районни съдилища има увеличение на процента, приключили със споразумение. В огромната си част сключените споразумения в КРС и ВРС касаят зачестилите през  периода престъпления по незаконно преминаване на границата.

                  През отчетния период броя на прекратените и върнати за доразследване наказателни дела е както следва:

                  -от  свършените в РС-Видин 360 бр. НОХД,  върнати за доразследване са 14 бр.-3,8 %.

                  -от  свършените в РС-Белоградчик 71 НОХД върнато за доразследване  е 1 дело- 1,4 %.

                  -от  свършените в РС-Кула 57 НОХД върнати за доразследване са  4бр.- 7 %.

                 За предходния отчетен период броя на прекратените и върнати за доразследване наказателни дела е както следва:

                  -от  свършените в РС-Видин 359 НОХД върнати за доразследване са 11 бр.-3 %.

                  -от  свършените в РС-Белоградчик 87 НОХД няма върнати за доразследване дела.

                  -от  свършените в РС-Кула 59 НОХД върнати за доразследване са  2бр.- 3 %.

                  Сравнението на двата периода налага извода, че в РС Белоградчик и Видин е запазен  процента на прекратени и върнати за доразследване дела, а в КРС е увеличен процента. Тази тенденция е много добра и е показател за добрата работа на органите на досъдебното производство и прокуратурата.

                  Причините, поради които делата са прекратени и върнати за доразследване могат да бъдат обобщени по следния начин:

                  -противоречия между обстоятелствената част и диспозитива на обвинението

                  -недостатъчна конкретизация на обвинението, с което се нарушава правото на защита на подсъдимия

                  -несъответствие между правната квалификация на деянието при привличането  и обвинителния акт

                   Във връзка с анализиране на причините за прекратяване и връщане за доразследване съм разпоредил копия от актовете на районните съдилища да се изпращат на ОС-Видин. Причините за прекратяване на делата се анализират от заместник-председателя на ВОС Илия Илиев. Считам, че именно благодарение по-добрата работа на прокуратурата и разследващите органи процента на прекратените и върнати за доразследване дела е значително занижен.

                  През отчетния период на 2016г. броят на съдените лица и оправдателни присъди е както следва:

                  От  разгледаните в РС-Видин 461 НОХД, по които са съдени 424 лица , 279 лица са осъдени, а  за 11 са постановени оправдателни присъди-2,5%.

                  От  разгледаните в  РС-Белоградчик 82 НОХД, по които са съдени 94 лица, 88 са осъдени , няма оправдателни присъди.

                  От  разгледаните в РС-Кула 63 НОХД, по които са съдени 85 лица, 84 са осъдени , 1 лице е оправдано-1,1%.

 

                  През отчетния период на 2015г. броят на съдените лица и оправдателни присъди е както следва:

                  От  разгледаните в РС-Видин 431 НОХД, по които са съдени 453 лица  за 17 са постановени оправдателни присъди-3,7%.

                  От  разгледаните в  РС-Белоградчик 82 НОХД, по които са съдени 109 лица, 107 са осъдени , 2 лица са оправдани-1,2%.

                  От  разгледаните в РС-Кула 61 НОХД, по които са съдени 66 лица за 4 е постановена оправдателна присъда-6%.

            През отчетния период на 2014г. броят на съдените лица и оправдателни присъди е както следва:

                  От  разгледаните в РС-Видин 574 НОХД, по които са съдени 697 лица  за 12 са постановени оправдателни присъди-0,1%.

                  От  разгледаните в  РС-Белоградчик 82 НОХД, по които са съдени 79 лица, 78 са осъдени , 1 е оправдан-0,1%.

                  От  разгледаните в РС-Кула 60 НОХД, по които са съдени 150 лица за 4 е постановена оправдателна присъда-0,2%.

                  Причините поради които са постановени оправдателните присъди са недоказаност на обвинението и в изолирани случаи несъставомерност на деянието.               

                  Анализът на цитираните по-горе данни налага извода, че през отчетния период в сравнение с предишния за трите районни съда значително е намален процента на оправдателните присъди, който е около 1 %.

              

 

 

              През 2016 г. средната натовареност по щат на един съдия във Видински районен съд спрямо всичко разгледаните дела е била 35,42 бр.дела /при 32,35 за 2015г./ ,а спрямо всичко свършените 31,65 бр.дела /при 28,97 - за 2015г./.

                  През 2016 г. средната действителната натовареност  на един съдия във Видински районен съд спрямо всичко разгледаните дела е била 41,23 бр.дела /при 37,11 –за 2015г./ ,а спрямо всичко свършените 36,84 бр.дела /при 33,23 -за 2015г./.   

                   В Белоградчишки районен съд през 2016 г. средната натовареност по щат на един съдия спрямо общо разгледаните дела е била 26,58 бр.д. /при 26,06 за 2015г./ бр.дела, а спрямо всичко свършените 24,44 бр.д. / при 24,06 –за 2015г./

                   В Белоградчишки районен съд през 2016 г. средната действителна натовареност  на един съдия спрямо общо разгледаните дела е била 26,58 бр.д. /при 27,59 -за 2015г./, а спрямо всичко свършените 24,44 бр.д. /при 25,47 бр.дела- за 2015г./

                   В Кулски районен съд  през 2016 г.средната натовареност на един съдия по щат спрямо общо разгледаните дела е била 24,21 бр.д. /при 19,63 бр.-за 2015г./,а спрямо всичко свършените 22,58 бр.д. /при 18,58 бр.-за 2015г./

               В Кулски районен съд  през 2016 г.средната действителна натовареност на един съдия  спрямо общо разгледаните дела е била 27,67 бр.д. /при 39,25 бр.-за 2015г./ ,а спрямо всичко свършените 25,81 бр.д./ при  37,17 бр.-за 2015г./.

                Намалението на натовареността в РС-Кула неминуемо се дължи на обстоятелството,че през изминалия отчетен период беше запълнен и втория щат за съдияь в този съд.

                Анализа на данните относно действителната натовареност в районните съдилища в съдебния район, както спрямо всичко разгледаните, така и спрямо всичко свършените сочи най-голяма натовареност на РС-Видин-41,23 бр.дела / 36,84 бр.д.,след това РС-Кула-27,67 бр.дела/ 25,81 бр.дела и БРС-26,58 бр.д. / 24,44 бр.д.

                 През изминалата година в РС-Видин е налице увеличение на действителната натовареност с 3,61 дела на месец спрямо всичко свършени дела,докато в РС-Белогпрадчик е налице намаление по този показател с 1 дело на месец.Същото се отнася и за КРС,където намалението е 8,65 дела на месец.

                  Към края на отчетния период  и в трите районни съда всички щатни бройки за съдии са заети.

                  В докладите на председателите на съдилищата не са направени искания за увеличение на щатната численост за съдии. В доклада на председателя на РС-Видин се обосновава необходимостта от отпускане на   допълнителни щатни бройки за съдебни секретари, така че броя им да съответства на съдийските бройки.

                 По отношение на броя на обжалваните и протестирани актове през отчетния период резултатите са както следва:

                  От всичко свършени в РС-Видин 4937 дела обжалвани или протестирани са актовете по 586 бр.-11,8 %.

                   От всичко свършени в РС-Белоградчик 880 дела обжалвани или протестирани са актовете по 91 бр.-10,3%.

                   От всичко свършени в РС-Кула 542 дела обжалвани или протестирани са актовете по 60 бр.-11%.

                   По отношение на броя на обжалваните и протестирани актове през предходния период резултатите са както следва:

                  От всичко свършени в РС-Видин 4519 дела обжалвани или протестирани са актовете по 557 бр.-12,32 %.

                   От всичко свършени в РС-Белоградчик 866 дела обжалвани или протестирани са актовете по 119 бр.-13,74%.

                   От всичко свършени в РС-Кула 446 дела обжалвани или протестирани са актовете по 50 бр.-11,21%.

                    За сравнение през 2014 г. броя на обжалваните и протестирани актове са както следва:

                  От всичко свършени в РС-Видин 4125 дела обжалвани или протестирани са актовете по 669 бр.-16%.

                   От всичко свършени в РС-Белоградчик 707 дела обжалвани или протестирани са актовете по 143 бр.-20%.

                   От всичко свършени в РС-Кула 441 дела обжалвани или протестирани са актовете по 41бр.-9%.

 

                   Сравнението на посочените по-горе резултати налага извода, че през настоящия отчетен период в сравнение с предходния и във ВРС и БРС има намаление на процента на обжалвани или протестирани актове, а във КРС има запазване на процента обжалвани и протестирани актове. Надявам се,че намалението на този процент се дължи на постановяването на по-справедливи съдебни актове.

 

                 Резултатите от дейността на държавните съдебни изпълнители са както следва:

                 В РС-Видин през отчетния период са образувани 545 дела, а за 2015г. са образувани 459. Общо на разглеждане са били 3242 дела. През отчетния период са прекратени 183 дела, от които 139 поради ефективно изпълнение и 44 по други причини. В края на отчетния период са останали несвършени 2984 дела. Събраните суми през отчетния период са 1 002 640 лева , при 1 577 607 лв. за 2014 г. и при 1 739 826лв. за 2013г. Към началото на отчетния период размера на несъбраните вземания е 81 233 999 лв. , през същия са постъпили дела за общо 2 909 736 лв. и  в края на периода са останали вземания за 84 143 735 лв. Налице е увеличение на размера на  несъбраните суми, което безспорно е отражение на влошаващата се икономическа обстановка в региона.

                 В РС-Белоградчик през отчетния период са образувани 35 дела, а за 2015г. са образувани 32. Общо на разглеждане са били 452 дела.През отчетния период са прекратени 69 дела. В края на отчетния период са останали несвършени 383 дела. Събраните суми през отчетния период са 169 436 лв. ,при 198 141 лв. за 2015г. и  за 2014 г.- 220 949 лв. Към началото на отчетния период размера на несъбраните вземания е 2 855 284 лв, а  в края на периода са останали вземания за 2038  739 лв. Тези данни разкриват тенденция на намаление на несъбраните суми към края на отчетния период в сравнение с предходните два.

                 В РС-Кула през отчетния период са образувани 34 дела, а останали несвършени от предходен период са 230 бр. дела. Общо на разглеждане са били 264 дела. През отчетния период са прекратени 25 дела.,от които 19 поради ефективно изпълнение и 6 по други причини. В края на отчетния период са останали несвършени 230 дела. Събраните суми през отчетния период са 118 246 лв. Значителното намаление на събраните суми и броя на приключените  дела, налага извода за влошаване на работата на  държавния съдебен изпълнител при КРС. Към началото на отчетния период размера на несъбраните вземания е 8 171 903 лв., през същия са постъпили дела за общо 246 815 лв. и  в края на периода са останали вземания за 8 215 508 лв.

           

 

                 V.Дадени разрешения за използване на СРС

            През отчетния период са постъпили 21 искания за прилагане на СРС и 3 искания за продължение. Общо са дадени 24 разрешения. Исканията на органите-заявители са изключително добре мотивирани. За отчетния период няма  постановени откази.                                                                         

        За сравнение през 2015г. са  постъпили 10 искания за прилагане на СРС и 6 искания за продължение. Общо са дадени 16 разрешения.                

             През 2014г. са  постъпили 37 искания за прилагане на СРС и 10 искания за продължение. Общо са дадени 47 разрешения.

             Съпоставката на дадените първоначални разрешения с предходната година налага извода, че през изминалата година е налице двойно увеличение  на броя на направените искания.

              По дадените 21 първоначални разрешения по данни към 27.02.17г. са изготвени и получени 3 ВДС-ва, което е 14%.

              За сравнение през 2015г. по дадените 10 първоначални разрешения са изготвени и получени 2 ВДС-ва, което е 20%.

              За сравнение през 2014г. по дадените 37 първоначални разрешения са изготвени и получени 9 ВДС-ва, което е 24%.

              Макар,че процента на изготвените ВДС-си е над средния за страната, намаляването през годините на този показател е  притеснително.В тази връзка следва да се засили взискателността към органите заявители при мотивиране на исканията.

                 VІ.Сграден фонд и техническа обезпеченост 

 

                Считам,че сградата,в която се помещава ОС-Видин и РС-Видин  задоволява необходимостта от помещения.

                Считам, че след предстоящето преместване на Административен съд-Видин следва да се мисли  вътрешно преразпределение на помещенията.Следва да се прецени доколко е целесъобразно да продължи да се ползва сградата в  настоящия й обем.Повече от наложително е да бъде извършен ремонт на коридорите и стълбищата и освежаване на останалите помещения.

                През отчетния период беше закупена значителен брой компютърна техника,поради което считам,че на този етап нямаме необходимост от нова.

                От началото на 2017г. ОС-Видин излезе на свободния пазар за електроенергия,което ще доведе /и доведе/  до по-добро отопление при по-нисък разход.

               

               VII. Медийна политика

 

             През изминалата година продължи наложената през годините практика след годишното събрание за запознаване с доклада председателя на ОС-Видин за провежда среща с журналисти за запознаване с постигнатите резултати.

             Продължава практиката на сайта на съда в Интернет да се публикуват съдебните актове или резюме от съдебното заседание по общественозначими дела.

             На сайтовете на съдилищата ежемесечно се публикуват изготвените справки за дейността на съдиите през предходния  месец и с натрупване от началото на годината.

             Във връзка с липсата на достатъчно достоверна информация за дейността на съдилищата в медииното пространство,считам,че следва да се предвиди в щата на окръжните съдилища медиен експерт.

 

               VІІI.Предложения за законодателни промени

 

                По отношение на организацията на работа считам,че следва да бъдат извършени следните законодателни промени:

                1.Считам,че следва да бъде променено законодателството задължаващо преводачите,чиито услуги се използват в съда да бъдат самоосигуряващи се лица.Това задължение отблъсква евентуалните кандидати за съдебни преводачи,поради което поне в нашия съдебен район няма интерес от включване в списъка.Следва да се има предвид,че работата на съдебния преводач е спорадична и същият не реализира постоянни доходи от същата. Този проблем ,съчетан с липсата на преводачи по редки езици, създава значителни затруднения в работата на органите на досъдебното производство и на съда.

      2.Макар,че  касае само на председателите на окръжните и административни съдилища и окръжния прокурор искам да посоча като проблем тромавата процедура по чл.398 и сл. от ЗСВ за утвърждаване на списъците на вещите лица.Считам,че в тази насока следва да бъде извършена законодателна промяна като утвърждаването на списъците бъде възложено или на посочените председатели и окръжния прокурор или на общо събрание на двата съда и окръжна прокуратура.Считам,че съдиите и прокурорите от съдебния окръг са най-заинтересовани от наличието в списъците на компетентни вещи лица.Настоящата процедура  за формиране на комисията по чл.401,ал.1 от ЗСВ е изключително психическо изпитание за председателите на окръжните и административни съдилища и окръжния прокурор,които са и най-ниско стоящите в йерархията членове на комисията.Следва да се преосмисли необходимостта от публикуване на списъците в „Държавен вестник” чрез министъра на правосъдието.Считам,че е достатъчно списъците да се публикуват на страниците на съдилищата  и ВСС в Интернет.

3.Друг основен проблем-единствения в нашия съдебен окръг съдебен лекар е работещ пенсионер.Въпреки изключителната й  отзивчивост , същата не е в състояние да покрие  потребностите  на четирите съда и на органите на досъдебното производство.Често се налага да бъде изчаквана за съдебно заседание или въобще да не дойде,поради внезапно възникнала необходимост от присъствието й на друго място.Многократно  се   налага като съдебен лекар да бъде използван лекаря от Монтана,което освен,че забавя производството, води и до оскъпяване на същото.Тъй като ми е известно,че проблеми с недостига на съдебни лекари има и в други съдебни окръзи предлагам да се мисли в насока за назначаване на съдебен лекар към определен орган на съдебната власт. Разбирам,че последното звучи доста екзотично,но е очевидна невъзможността на здравната ни система да се справи с проблема,който засяга основно нас.

             

              VІІ.Насоки за подобряване на работата

               1.По отношение на съдиите:

          -повишаване на правната квалификация чрез участие в семинарите организирани от НИП.

          -следва да бъде увеличен броя на  организираните  квалификационни мероприятия на местно ниво

          -следва да се увеличи участието на колеги в семинарите организирани от съседните окръжни съдилища.Въпреки интересните теми,които се предлагат интереса на колегите към това обучение е незначителен.

          -повишаване на съзнателността и контрола за срочното обработване на ежедневните доклади особено при колегите от РС-Видин

          -недопускането на просрочия при постановяване на съдебните актове.Макар и редки все още са налице случаи на просрочени съдебни актове.В тази връзка от началото на 2015г. в съдилищата от съдебния окръг е създаден регистър на просрочените съдебни актове по съдии.В този регистър ще бъдат поставяни всички просрочени съдебни актове с отбелязване на датата, до която е следвало да бъде постановен акта и датата на обявяване на същия. Регистъра ще бъде на разположение при атестирането на колегите.

          -считам,че следва да бъде преодолян формализма при докладите по първоинстанционните дела и същите да отговарят в по-голяма степен на разпоредбата на чл.146 от ГПК.

          -следва да се засили взискателността при произнасянето по  исканията за допускането на доказателства от страните,които искания не са направени своевременно

          -следва да се повиши качеството на мотивите по съдебните актове. Някой колеги считат,че е достатъчно да постановят на законосъобразен диспозитив на съдебния акт и не отделят необходимото внимание на мотивите на същия.

          -във връзка с наличието на информация за причините за отводите по делата беше създаден регистър на отводите.В този регистър ще бъдат поставяни всички определения за отводи по делата, като периодично ще бъде обобщавани причините за отводите.

               -от началото на 2015г. в ОС-Видин беше създаден регистър на регистър на актовете, с които преписката е върната, респективно производството по делото е прекратено и върнато на първоинстанционния съд за поправка на очевидна фактическа грешка, допълване, изменение в частта за разноските на решението или отстраняване на нередовности и за администриране на жалбата.Посочения регистър ще бъде на разположение при атестирането на колегите.

            2.По отношение на деловодителите

            -считам,че  в работата на гражданското  деловодство е налице значително подобрение,което следва да продължава.

            -считам,че значими проблеми в работата на наказателното деловодство не съществуват

           3.По отношение на призовкарите

            Считам,че работата на призовкарите е на много добро ниво след направените промени през 2010г. поради което на настоящия етап сериозни проблеми в тяхната работа не съществуват.

            4.По отношение на районните съдилища от съдебния окръг

            Във връзка с подобряване на работата на съдилищата и прилагане на утвърдени по-добри практики считам, че следва да бъде приложена разпоредбата на чл.86,ал.1,т.6 от ЗСВ и да бъдат извършвани тематични проверки от председателя на ВОС или/и определени от него съдии.

           В най-скоро време следва да бъде извършена проверка на районните съдилища за изпълнението на дадените препоръки от Инспектората към ВСС.

            Следва да бъде повишена ролята на общото събрание на съдиите от окръжния съд при  анализиране и обобщаване практиката на окръжния съд и на районните съдилища в неговия съдебен район. В тази връзка считам,че административните ръководители на  районните съдилища  и на ОС-Видин следва да проявяват по-голяма активност при сезирането на общото събрание със спорни въпроси.

             В заключение считам,че работата на ВОС и районните съдилища от съдебния окръг през отчетната година може да се квалифицира като много добра. Мисля,че всеки от нас трябва сериозно да работи  за повишаване на своята квалификация и за издигане на професионализма в работата си, а съвкупността от тези усилия несъмнено ще издигне още и нивото на нашите съдилища. Считам, че проблемите, които  съществуват могат да бъдат отстранени с общите усилия на съдиите и съдебните служители.

 

гр.Видин

28.02.2017г.                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                          / Васил Василев /