РЕШЕНИЕ № 71

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

    Видин 17.10.2017г.

ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на седемнадесети октомври, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: И.И.

                                                                                ЧЛЕНОВЕ  Л.Л                     

Р.Д.

 

при участието на прокурора      М.И.

и секретаря            И.К.                                като изслуша    докладваното            от съдията Л.Л.                 ч.н.д. № 287 по описа за 2017г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл. 30, вр. чл. 14 и сл. от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции /ЗПИИРКОРНФС/.

            Образувано е по искане на Окръжно управление Вайц /Bezirkshauptmannschaft Weiz/, Провинция Щирия /Das Land Steiermark/, Федерална Република Австрия, за признаване и изпълнение на решение за налагане на финансова санкция, респективно решение BHWZ-15.1-6524/2016 от 09.06.2016г., влязло в сила на 07.07.2016г., постановено от Окръжно управление Вайц /Bezirkshauptmannschaft Weiz/, Федерална Република Австрия, с което на И.Е.Ц. с адрес ***, роден на ***г. с ЕГН **********, е наложена финансова санкция в размер на 80 евро.

          В проведеното пред настоящата инстанция съдебно заседание, представителят на Видинската окръжна прокуратура моли чуждото решението да бъде признато и да бъде допуснато неговото изпълнение.

            В съдебното заседание засегнатото лице И.Е.Ц., редовно призован  не се е явил и не е взел становище.

            Съдът, след като се запозна с представеното Решение за налагане на финансова санкция, визирано в Удостоверение по чл. 4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа на взаимното признаване на финансови санкции и в приложението към него, което Решение е с №BHWZ-15.1-6524/2016 от 09.06.2016г., влязло в сила на 07.07.2016г., постановено от Окръжно управление Вайц /Bezirkshauptmannschaft Weiz/, Федерална Република Австрия и приложените по делото доказателства намира за установено следното:

            Производството е образувано въз основа на изпратено Удостоверение по чл. 4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета, относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции, издадено въз основа на решение №BHWZ-15.1-6524/2016 от 09.06.2016г., влязло в сила на 07.07.2016г., постановено от Окръжно управление Вайц /Bezirkshauptmannschaft Weiz/, Федерална Република Австрия. Решението за налагане на финансова санкция е на държава – член на Европейския съюз – Федерална Република Австрия и се отнася за деяние, което представлява нарушение на правила за движение по пътищата, по австрийския закон. Съгласно чл. 30, ал. 2, т. 1 ЗПИИРКОРНФС, двойна наказуемост не се изисква за деянията посочени в чл. 14, ал. 2, т. 1 – 32, както и за деяния съставляващи едно или повече от следните престъпления или административни нарушения според законодателството на издаващата държава: „поведение, което нарушава правилата за движение по пътищата, включително нарушения на разпоредбите за времетраенето на управление и почивка на моторни превозни средства, както и разпоредбите относно опасни товари ".  

            Видно от справката по реда на Наредба № 14/18.11.2009г., постоянен и настоящ адрес на засегнатото лице И.Е.Ц. ***. Тъй като засегнатото лице е с постоянно местоживеене на територията на Видинска област /съдебен район на Окръжния съд – Видин/, то Окръжният съд - Видин е компетентен да разгледа Решението - чл. 31 ЗПИИРКОРНФС.

            Решението се отнася за деяние, което е извършено на територията на издаващата държава и не попада под юрисдикцията на българските съдилища. Представеното Удостоверение и приложението към него визират конкретиката на решение №BHWZ-15.1-6524/2016 за налагане на финансова санкция, от 09.06.2016г., влязло в сила на 07.07.2016г., постановено от Окръжно управление Вайц /Bezirkshauptmannschaft Weiz/, Федерална Република Австрия. Липсват данни, че срещу засегнатото лице за същото деяние в Република България или в друга държава, различна от издаващата и от изпълняващата е постановено и приведено в изпълнение решение за налагане на финансови санкции. Изпълнението на решението не е с изтекла давност по българското законодателство и решението не се отнася за деяние, подсъдно на български съд. Не е налице имунитет или привилегия по българското законодателство, които правят изпълнението на решението недопустимо. Решението не се отнася за деяния, които:

а) по българското законодателство се считат за извършени изцяло или отчасти на територията на Република България, или

б) са били извършени извън територията на издаващата държава и
българското   законодателство   не   позволява   предприемане   на наказателно производство по отношение на такива деяния.

            Съдът констатира, че наложената финансова санкция не е по-малка от 70 евро или левовата равностойност на тази сума. В разглеждания казус наложената финансова санкция е в размер на 80 евро. Решението е било постановено срещу физическо лице, което по българското законодателство поради възрастта си носи наказателна и административно наказателна отговорност, и подлежи на преследване за деянието, което обосновава решението. Видно от представеното удостоверение, производството е било писмено, като засегнатото лице е било уведомено относно правото си да обжалва решението и за сроковете на обжалване. Решението е било връчено на засегнатото лице на 08.06.2016г. и то е било уведомено за правото на повторно разглеждане или обжалване, като лицето не е поискало повторно разглеждане или обжалване в регламентирания срок. Наложената финансова санкция /или част от нея/ не е платена.

            Представеното удостоверение, ведно с приложението към него, е пълно и визира конкретиката на решението. Не са налице основанията, при които може да се откаже признаване и изпълнение.

            Предвид изложеното, съдът намира, че Удостоверението съдържа всички елементи посочени в ЗПИИРКОРНФС. Представения акт следва да бъде признат и да бъде изпълнен. Тъй като наложената финансова санкция е определена в евро /ЕUR/ съгласно чл. 32, ал. 1, вр. чл. 16, ал. 6 ЗПИИРКОРНФС следва да се определи равностойността й в български левове по курса на БНБ за деня на постановяване на Решението за финансова санкция. Решението е постановено на 09.06.2016г. Служебно известно е, че на тази дата курсът на Българската народна банка е 1.9558 лева за 1 евро. Следователно, равностойността на 80 евро в български лева е 156,46 лева.

            Предвид изложеното съдът приема, че са налице условията за признаване и изпълнение на представеното Решение за финансова санкция, поради което и на основание чл. 32, ал. 1, вр. чл. 16, ал. 7, т. 1 ЗПИИРКОРНФС, следва да бъде признато и изпратено за изпълнение.

            Водим от горното, Видинският окръжен съд, наказателно отделение,

 

РЕШИ:

 

            ПРИЗНАВА И ДОПУСКА ИЗПЪЛНЕНИЕ на решение BHWZ-15.1-6524/2016 за налагане на финансова санкция от 09.06.2016г., влязло в сила на 07.07.2016г., постановено от Окръжно управление Вайц /Bezirkshauptmannschaft Weiz/, Федерална Република Австрия, с което на И.Е.Ц. с адрес ***, роден на ***г. с ЕГН **********, е наложена финансова санкция в размер на 80 евро, като равностойността в български лева е 156,46 лева.

            Решението може да се обжалва или протестира пред САС в 7 дневен срок от узнаването му.

            ОБЖАЛВАНЕТО не спира изпълнението.

            Да се уведоми санкциониранното лице.

            СЛЕД влизането му в сила препис от него да се изпрати на Националната агенция на приходите, съобразно чл. 36 вр. чл. 22 от ЗПИИРКОРНФС.

          СЛЕД влизане в сила, на основание чл. 38, ал. 1 и 2 ЗПИИРКОРНФС незабавно да бъде уведомен компетентния орган на издаващата държава, като му се изпрати копие от настоящото решение, а също де се изпрати копие от решението и на Министерството на правосъдието на Република България.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: