П   Р   О   Т   О   К   О   Л

                           Гр.Видин, 17.10.2017  год.

 

         Видински окръжен съд …. . . ………… публично

         Съдебно заседание  на седемнадесети октомври 2017 год. в състав:  

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: И.И.

                    СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.Л.Т.

                                    2. Д.Д.

 

При участието на секретар  А.А.

и прокурора: В.Д. сложи за разглеждане

НОХ дело № 273  по описа за 2017 год. докладвано

от  съдията И.И.

На именното повикване в 09.30 часа се явиха:

 

За ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВИДИН – се явява прокурорът Д..

ПОДСЪДИМИЯТ Н.А.К. –се явява лично и с адв.О.Й. от САК с пълномощно по делото.

Ж.В.Ж. –се явява лично и с адв.Й., Б.Т.Ц. –не се явява, редовно призован чрез родителя си Ж.Ж., която се явява в днешното с.з., като същия се представлява от адв.Й. от АКВидин.

По делото са постъпили отговор възражение срещу обв.акт изготвен от ОП от адв.Й., с който отговор възражение се навеждат оплаквания за допуснати отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, водещи до ограничаване процесуалните права на обвиняемия. Поискано е производството да се прекрати и делото се върне на прокурора с оглед на тези съществени нарушения на процесуалните правила. Изложено е за допуснати грешки при изготвяне на обв.акт, касаещи движение на обвиняемия в условия на какъв завой е настъпило ПТП, като се изтъква че при изготвяне на обв.акт е допусната грешка в която се сочи, че е отстранима и е съществено нарушение на процесуалните правила касаещи правото на защита на обвиняемия подсъдим във фаза на съдебната фаза. Излагат се оплаквания, че в постановлението за привличане в качеството на обвиняем няма отбелязан час на ПТП, като в един момент в обв.акт се появява часа 15.55ч., час на станало ПТП. С отговора възражение се правят оплаквания за обв от страна на прокуратурата, като се изтъква че делото е водено едностранчиво без да се събират доказателства които да са в полза на обвиняемия. Излага се и оплакване за това, че не е направено опит да се установи настъпилата смърт на Б., бърза ли е тя, моментална ли е тя. Като в последствие се излага, че това обстоятелство рефлектира на текста по който е повдигнато обвинението. Пространно се сочи и оплакване за скоростта на движение посочена от автоексперта, както и техническата изправност на автомобила „Дачия“ м.„Сандеро“ преди ПТП, както и да бъде даден отговор на въпроса, защо стрелката на километража е застинала на 120 км/ч. Правят се оплаквания към експертизата, че не е установено има ли повреди настъпили преди ПТП и дали са в резултат на техническа неизправност, които са довели до навлизане в насрещната лента за движение. С отговора възражение  се правят и оплаквания касаещи АТЕ, а именно механизма на ПТП, както и обстоятелствата свързани с част от автомобила в различните платна на движение Изложено е и обстоятелството че в АТЕ при установяване на механизма не е взето предвид разхвърляния трошен камък или чакъл с пясък и това че същия и „на коловози“. Разсл.полицай не е взел предвид при възлагане на експертизата тези обстоятелства да бъдат взети предвид от в.л. при изготвянето й. Направени са оплаквания за това, че съобразно разпоредбата на чл.156, ал.2 от НПК огледа се извършва от в.л. специалист като се описва реда за това и присъствието на в.л. при огледа. В тази връзка се правят оплаквания че няма изготвена скица на мястото на ПТП, която да бъде неразделна част от огледния протокол, като тази схема на ПТП е с “вероятното място на удара“, което според защитата подкрепя становището че е налице една тенденциозност на извършения оглед. С оглед тези оплаквания е поискано на основание чл.249, ал.2 от НПК делото да се върне на прокурора да отстрани допуснатите отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, които са довели до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия. Направени са оплаквания за изготвяне на допълнителна експертиза, като са описани подробно задачите които се искат. Поискано е да се изиска от базата данни „Национален център тел.112“ разпечатка за тел.№ съобщили за станалото ПТП и самите разговори. Както и СМЕ която да отговори на въпроса, смъртта на Б. бърза ли е или моментална?

По делото е изискана с-ка за съдимост за Н.К. и по делото е приложена такава от която се установява, че Н.А.К. е неосъждан.

По делото е подала молба от Ж.Ж. чрез пълн.адв.Й. спрямо подсъдимия с която се иска да бъде конституирана като ч.обв. по настоящето производство за извършено от него престъпление, което е мотивирано във внесения обв.акт за това, че водачът управлявайки автомобила е причинил смъртта на съпруга й Т.Б..

Молба е постъпила и от Б.Ц. лично и със съгласието  на майка си като законен представител Ж. срещу подсъдимият за конституирането му като ч.обв. по настоящето производство спрямо подс.К. по обвинение за извършено престъпление обективирано в обв.акт внесен от ОП за извършено престъпление, така както е формулирано в обв.акт, който с действията си е причинил смъртта на баща му Т.Б. управлявайки посочения в обв.акт автомобил.

Към молбите са приложени договор за правна помощ и пълномощно.

Прокурора -  Запознат съм с отговора възражение на обв.акт. Относно допуснатите технически грешки същите са допуснати от техн.секретар, като на едно място подс.е посочен като Н.А.К., а на 2.стр. е посочен като Н. А.за което аз лично поднасям извинения. За което ще искам съда да я отстрани и се напише правилно името на подсъдимия. Що се касае до останалите възражения в обв.акт са поправими при разглеждане на делото по същество. По исканите АТЕ и СМЕ считам че не е необходимо прекратяване на делото, защото такива могат да се направят в съд.фаза и да се коригират както се иска от защитата. По отношение на завоя в обв.акт е написано „при навлизане в десен завой” касае се за ЯФГ, правилно е записано в заключението на АТЕ което не е тенденциозно или преднамерено от страна на обвинението предвид това че пиша на ръка. Исканията за конституирането като ч.обв.от сина на пострадалия и съпругата му са направени своевременно и няма пречка да бъдат приети.

Адв.Й.- Подали сме молби които поддържаме за конституирането им в качеството на ч.обвинители за извършеното престъпление.Действително в обв.акт има допуснати грешки наречени технически независимо че в НПК няма такъв термин, това са грешки които могат да се коригират в с.з. чрез уточняване и извършване на поправки. Има съдебна практика на ВКС от 2010г.,2011г. и 2014г., решение 14/2010г. решение от 11.02.2011г., решение 25/03.02.2014г. и преобладаваща съд.практика че подобни грешки се извършват с поправка в с.з., а не чрез връщане на делото по реда на чл.249, ал.1,т.1 от НПК. Връщане на делото на прокурора се осъществява когато е подсъдно на по-горен съд. В обв.акт пише „десен завой“ вместо „ляв“, „дължи се на травматично-хемоопатичен шок“, вместо „травматично-хеморагичен шок“, имената Н. А.вместо Н.А., това са грешки които могат да се поправят в с.з. В обв.акт пише че е причинил смъртта на Б. като е записано неправилно ЕГН-то на починалия. ОП да направи поправка на обв.акт на основание чл.246, ал.2 от НПК като в обв.акт на обвиняемият да се съдържа време, начин на извършването, поведение на лицата в ПТП което с останалите грешки прави обв.акт неясен и неразбираем. Подсъдимият през цялото време се е намирал на ПТП, няма увреждания които да го илиминират, да е посетил болница, запознат е с всички факти, същия е присъствал на предявяване на материалите. Считам относно първото искане да се върне делото за неоснователно, чрез уточняване в с.з.  и продължи по реда на съд.фаза.Относно другите възражения които се искат като допълнителни задача, те във възражението са ги направили. ОП ги е оставила без уважение във връзка с тези твърдения. Във възражението се искат допълнителни експертизи за състоянието на леките автомобили. От застрахователната компания гр.отговорност е видно че автомобила е  собственост на подсъдимия. На самия автомобил е извършена стоковедна експертиза и е установено че щетите са 6900лв. това е автомобил който е фирмен.Техн.състояние на автомобила преди ПТП се удостоверява с годишен техн.преглед и залепен стикер и са технически изправни. Единия е оценен, представени са документи тъй като има пълно КАСКО. Относно километража видно е каква е деформацията на автомобила на пострадалото лице. Този силен удар е била 3 по-голям, скоростта на пострадалия е била 45 км./ч., а на подсъдимия 105км/ч. Видно от разпечатките на стр.70-81 по ДП са представени разпечатки на GPS които точно и в реално време показват каква е била скоростта на пострадалия.Относно искането за представяне от база данни национален център на тел.112 относно смъртта бърза или моментална има д-ва по ДП, смъртен акт и е написано в 15.55ч. е настъпила смъртта, а защитата на подсъдимия твърди че се е обадил 10мин.преди това. От разпитаните  свид.е видно, че когато патрулката с полицай Р.Я. е пристигнала на място подсъдимият е бил заверен на мястото, който е потвърдил че е управлявал „Субаруто“, полицай е разговарял с мед.лице потвърдило смъртта, „беше прежълтял и нямаше признаци на живот”, т.е дори да поискаме такава разпечатка той не е направил нищо зависещо от него и се счита безпредметна помощ на място. Защита се домогва до по-лек състав на чл.351 от НК, но обаждането на тел.112 не означава че той реално му е помогнал и подобрил неговото състояние. Полицаите заявяват че млада жена с „Опел“ е заявила за настъпило ПТП и те са се озовали там. Подсъдимият може да се ползва от съкратена процедура и това ще е достатъчно основание да ползва по-лекия  състав в това п-во.Самото обаждане на тел112 не означава указване на помощ.

Адв.Й.- Моля съда, да вземе предвид и приеме отговора възражение в който сме изложили нашите оплаквания както към обв.акт, така и допуснатите съществени процесуални нарушения, които ограничават правото на защита на подзащитния ми. Потвърждавам отговора възражение и моля да го уважите изцяло.Приемам казаното от ОП относно техническите грешки допуснати при изписване на обв.акт, но имаме постановление за привличане на обвиняем където отново пише „десен завой“ и няма отбелязан часа на станалото ПТП и когато е извършил „десен завой“ ние променяме параметрите на автотехническата експертиза. Едни са центробежни силите при десен и други при ляв завой. Адв.Й. изтъква на GPS система, това е определяне движението на едно тяло между 2 точки за времето тръгвайки от 1 точка,стигайки до друга и може са изчисли скоростта. Но в определени моменти, тя може да надвишава и в други моменти много ниска и общия сбор от скоростта може да се получи. Ако има на GPS система която е монтирана, само тя може да установява скоростта на движение на превозното средство, а то няма.В САЕ не е доказано защо тази стрелка на „Дачия“ е застинала на 120км/ч. Моля, да уважите направения отговор възражение срещу обв.акт.

Реплика на прокурора – Обвинението е за 105 км./ч., а не за 120км/ч.

Реплика на адв.Й. – Видно от описанието за деформацията на автомобила скоростта е на 120 км./ч..Подсъдимия е присъствал когато е привлечен като обвиняем и са му предявени материалите, но не е възразил относно часа и датата, които са уточнени, но в постановлението не са записани, а са имали тази възможност.

Дуплика адв.Й.- Бил съм защитник в хода на ДП, видял съм всичко. Моето задължение е да го защитавам, а не да го обвинявам. Показах на ОП какво не е свършено по делото, защото за мен е обидно аз да казвам какво да прави прокуратурата.Моля, да уважите направеното възражение.

Съдът, след като взе предвид възраженията на защитата за съществени нарушения на процесуалните правила свързани с нарушаване правото на защита на обвиняемият във фаза на ДП относно обстоятелството че както в постановление за привличане, така и в обв.акт е записан „десен завой”, а видно от материалите по делото се касае за „ляв завой”, както и за  допуснатите технически грешки в обв.акт намира, че производството по делото следва да бъде прекратено и делото върнато на прокурора за отстраняване на съществени процесуални нарушения свързани с правото на защита, а именно да се отрази при привличането данните свързани със завоя, дали става въпрос за „десен” или „ляв” завой . С оглед внесените в днешното с.з. корекции, се отговори от в.л.Р.И. на възраженията посочени от защитата относно мястото на удара, относно скоростта, относно частите на автомобилите. Вещото лице д-р А.И. да отговори по направените възражения, както са посочени относно смъртта на Т.Ц. Б.бърза ли е или е  моментална за което 

             

                                    О П Р Е Д Е Л И:

 

На основание чл.288, ал.1, т.1 от НПК ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 273/2017г. на ВОС като ВРЪЩА делото на прокурора за отстраняване на посочените съществени нарушения на процесуалните правила свързани с обстоятелството относно завоя, да ли се касае за „десен“ или „ляв“? Да се посочи времето когато е извършено деянието при привличането и отговори на възражението. В ДП се отговори от в.л. Р.И.и д-р А.И.на поставените въпроси във възражението, след което да се даде възможност на прокурора да се произнесе дали да прекрати наказателното производство или внесе обв.акт срещу обвиняемия.

Определението за прекратяване на съдебното производство подлежи на обжалване и протест от днес в седмо дневен срок пред САС.

На съдебните заседатели да се изплати възнаграждение за времето от 09.30 ч. до 10.30 ч.

Протоколът се изготви в с.з., което приключи в 10.30 часа.

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.

 

 

                                                                              2.

 

 

                            СЕКРЕТАР: