П Р О Т О К О Л

 Гр. Видин,05.10.2017 г.

 

ВИДИНСКИ  ОКРЪЖЕН СЪД ………………………… в публично

съдебно заседание на пети октомври  2017 г. в състав

                                              

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.Л.

                                                СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.Д. Д.

                                                                                                  2.Б.Б.

      

При участието на секретар:  А.А.

и прокурора: Х.Г. сложи за разглеждане

ЧН дело № 242 по описа за 2017 год. докладвано

от съдията Л.Л.

на именното повикване в 11:15 часа се явиха:

 

         ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВИДИН – се явява прокурорът Г.

         За РАЙОННА СЛУЖБА  „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА“ за района на РС – Видин се явява Председателя на Пробационния Съвет С.Г..

         ОСЪДЕНИЯТ В.Г.В. -  се явява лично.

          В залата се намира адвокат Е.Г. посочен за служебен защитник на осъдения В..

         Осъдения В. – желая да имам адвокат, нямам средства да си наема такъв. Моля да ме защитава адвокат Г.. Представям декларация че съм социално слаб.

         СЪДЪТ

                                                    ОПРЕДЕЛИ:

        

Назначава адвокат Е.Г. за служебен защитник на осъдения В.Г.В. по настоящото дело, съобразно чл. 94, ал. 3 във вр. с ал.1, т.9 от НПК.

 

         На страните се разясниха правата по чл.274 и 275 НПК

          Прокурорът Г. - не правя искания на основание чл.274 и чл.275 от НПК. Моля да се даде ход на делото.

         Председателя на Пробационния съвет С.Г. – Нямам искания на основание чл.274 и чл.275 от НПК. Моля да се даде ход на делото.

         Адвокат Е.Г. – Нямаме искания за доказателства и отводи. Молим да се даде ход на делото.

         Съдът намира че няма пречка за даване ход на делото, за което 

                                                      ОПРЕДЕЛИ:

        

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         ПРИЕМА: протокол № 44/27.07.2017г.; становище на пробационен инспектор при РС „ИН“ Видин; справка за сроковете и размера на изтърпяно наказание „пробация“ на основание чл.228, ал.1 от ЗИНЗС; констативен протокол № 7/14.07.2017г.; констативен протокол № 8/26.07.2017г.; справка за съдимост на осъдения В.В. от 14.08.2017г.; писмо № 8640/23.08.2017г., на ОД МВР-Видин, ведно със справка за задграничните пътувания на осъдения В.; писмо № 368000-8813/25.08.2017г. на ОД МВР – Видин; писмо № 368000-9173/07.09.2017г.; сведение от В.В..

         ;

Прокурорът- Следва да се уважи предложението на Председателя на Пробационния съвет. Няма да соча доказателства.

         Председателя на Пробационния съвет С.Г. - Поддържам предложението. Представям и моля да бъде приет Отчетен картон за задължителна регистрация по настоящ адрес № 1/09.01.2017г. относно осъдения В.. Няма да соча други доказателства.

         Адвокат Е.Г. – Оспорваме предложението. Няма да сочим доказателства. Не възразявам да бъде прието като доказателство представения от  Председателя на Пробационния съвет отчетен картон за задължителна регистрация по настоящ адрес № 1/09.01.2017г. относно осъдения В..

         СЪДЪТ

                                                    ОПРЕДЕЛИ:

        

ПРИЕМА отчетен картон за задължителна регистрация по настоящ адрес № 1/09.01.2017г. относно осъдения В. и Декларация от осъдения В., че желае да ползва служебен защитник, тъй като е социално слаб.

          

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО.

 

Прокурорът- Моля да уважите направеното предложение от Председателя на Пробационния съвет за замяна на остатъка на наказанието „пробация“ с наказание „лишаване от свобода“, на основание чл.43а, т.2 от НК вр. с чл.451, т.2 от НПК, по отношение на В., който е осъден по  по НОХД № 271/2016 на ВОС. Няма пречка, с оглед разпоредбата на чл.43а, т.2 от НК, неизтърпения остатък от пробационните мерки да се замени с наказание „лишаване от свобода“ за срок от 2 месеца и 12дни, което е под минимума от 3 месеца на наказание „лишаване от свобода“ Видно от доказателствата по делото е налице отклонение на осъдения от изпълнение на наложеното му наказание пробация без уважителни причини и са налице предпоставките на чл.43а, т.2 от НК.

Председателя на Пробационния съвет С.Г. – Поддържам направеното предложение. Изпълнил съм стриктно законовите изисквания. Последното подписване на осъдения е през месец май 2017., след като осъдения е осуетил изпълнението на наложените му пробационни мерки, не е открит на адреса му от пробационните служители, изключил е телефона си, като е възпрепятствал да бъде установен контакт с него.  Предложението ми е от месец юли. Към момента на предложението се спира изпълнението на наказанието пробация.

Осъдения В. – желая да дам обяснения на този етап на процеса, преди адвоката ми да говори. Жена ми е болна. Аз взех пари от едни хора, за да мога да й купувам лекарства. Всеки месец трябва да я карам в София в болница. Задлъжнях и бях принуден да замина за Италия да изкарам пари за да си върна дълговете. В Италия останах 2 месеца. Ако не беше тази причина нямаше да се отклоня. Това е. Нямам друго. Съжалявам за това което съм сторил.

Адвокат Е.Г. – считам че нарушението на пробационните мерки е несъществено, до толкова до колкото моя подзащитен е бил принуден от обстоятелствата- болна съпруга, заем, за да може да спаси живота на съпругата си, заминал временно на сезонна работа в Италия, изтърпял е по-голяма част от наказанието „пробация“. Замяната с по-тежко наказание няма да изиграе превъзпитателна роля. Какъв срок трябва да сложим на „лишаването от свобода“? Считам, че следва да оставите без уважение искането за замяна.

Осъдения В. в лична защита – Тези проблеми които казах че съм ги имал, не съм ги съобщил на пробационните служители. Само през м. май казах  на Председателя на пробационния съвет, че ще замина за чужбина. Той ми каза „Може да заминеш, но трябва да се върнеш другия месец за да се подпишеш“. Аз не съм изпълнил това, защото нямах пари да се прибера.

         СЪДЪТ

                                                    ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА ПОСЛЕДНА ДУМА НА ОСЪДЕНИЯ В. – моля да си продължа пробацията. Предоставям на съда да вземе решение. Остават ми 2м. Ако ми дадете и повече, аз ще я изпълня.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа и правна страна след което се оттегли на тайно съвещание.

След проведено тайно съвещание съдът обяви определението си в присъствието на страните.

Производството е по чл.451, л.2 от НПК въз основа на постъпило предложение от председателя на пробационния съвет за района на РС – Видин за замяна на наказание „пробация” с „Лишаване от свобода” на осъдения В.Г.В. с ЕГН ********** ***.  

Видно от справка за съдимост на осъдения В., с влязъл в сила съдебен акт на 08.12.2016г. по НОХД № 271/2016г. по описа на Окръжен съд Видин, В.Г.В. е признат за виновен и осъден за престъпление по чл.278, ал.6, пр.ІІ-ро и по чл.277а, ал.7, пр.ІІI от НК. На основание чл.23, ал.1 от НК на В. е наложено наказание „пробация“, включващо следните пробационни мерки: „Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 9 месеца и „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 9 месеца.

Видно от становище на пробационен инспектор при РС „ИН“ Видин, справка за сроковете и размера на изтърпяно наказание „пробация“ на основание чл.228, ал.1 от ЗИНЗС, констативен протокол № 7/14.07.2017г., констативен протокол № 8/26.07.2017г., и отчетен картон за задължителна регистрация по настоящ адрес № 1/09.01.2017г., наказанието пробация наложено на В. е приведено в изпълнение в ОС „ИН“ Видин, Сектор Пробация на 09.01.2017г. След м. май 2017г. осъдения В. ***, Сектор Пробация за изпълнение на пробационните мерки, включени в наложеното му наказание „пробация“, преустановил е контакта с пробационните служители във връзка с изпълнение на наказанието му, не е намерен на адреса му от  пробационните служители и в крайна сметка е възпрепятствал изпълнението на остатъка на наложеното му наказание пробация. Остатъка за изтърпяване по наложените на осъдения пробационни мерки са 2 месеца и 12 дена по мярката по чл.42а, ал.2, т.1 от НК и 2 месеца и 12 дена по мярката по чл.42а, ал.2, т.2 от НК. Видно от протокол № 44/27.07.2017г. от заседание на ПС в район на действие РС – Видин, по отношение на осъдения В. е взето решение да бъде направено предложение за замяна на наказанието му „пробация“ с наказание „лишаване от свобода“. Видно от обясненията на осъдения В., същия макар да е бил предупреден от Председателя на ПС, че следва да налице през м. юни 2017г. за изпълнение на наложеното му наказание „пробация“, същия е напуснал страната, преустановил е контакта с пробационните служители и в крайна сметка съзнателно е възпрепятствал изпълнението на наложеното му наказание пробация. Съдът счита, че не е налице основателна причина за осъдения за неизпълнението на наложените му пробационни мерки. Обстоятелствата, посочени от В., че е трябвало в чужбина да заработи средства, за да си върне дългове, които натрупал във връзка с лечението на жена си, и че не е имал средства да се прибере в България навреме, не са подкрепени от доказателства. Освен това, осъдения не е съобщил в ОС „ИН“ Видин, Сектор Пробация за горните обстоятелства, самоволно е отсъствал от адреса си по време когато е трябвало да търпи наказанието пробация, съзнателно е преустановил контакт с пробационните служители и съзнателно е възпрепятствал изпълнението на наложеното му наказание. При това положение  Съдът намира, че са налице условията на чл. 43а, т.2 от НК. Следва да бъде заменена отчасти, респ. неизтърпяната част от наложеното на осъдения В. наказание „пробация“ с наказание „лишаване от свобода“, като два дни пробация се заменят с един ден лишаване от свобода. Съдът намира, че замяна следва да е с лишаване от свобода, а не с други пробационни мерки, тъй като е видно, че наказанието „пробация“ е неефективно за изпълнение целите на наказанието спрямо дееца, респ. за неговото поправяне и превъзпитаване. Налице е остатък от по 2 месеца и 12 дена по всяка от двете пробационни мерки. При това положение срока на наказанието „лишаване от свобода“ следва да бъде  2 месеца и 12 дена. Към периода на извършване на деянията за което на осъдения е наложено наказанието „пробация“ по НОХД № 271/2016г. по описа на Окръжен съд Видин, В. не е бил осъждан, при което Съдът намира, че са налице условията на чл.66, ал.1 от НК и наказанието „лишаване от свобода“ следва да бъде отложено за минималния изпитателен срок, респ. за срок от 3 години, считано от влизане на определението в сила.

С оглед на изложеното и на основание чл.452, ал.3 от НПК във вр.с чл.43а, т.2 от НК СЪДЪТ

                                    О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАМЕНЯ не изтърпяната част на наложеното по НОХД № 271/2016г. по описа на Окръжен Съд – Видин, с влязла в сила съдебен акт на 08.12.2016г. на В.Г.В. с ЕГН ********** наказание „ПРОБАЦИЯ”, включваща неизтърпения остатък в размер на 2/два/ месеца и 12 дни от пробационна мярка  „Задължителна регистрация по настоящ адрес” по чл.42а, ал.2, т.1 от НК и  неизтърпения остатък в размер на 2/два/ месеца и 12 дни от пробационна мярка „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” по чл.42а, ал.2, т.2 от НК, които на основание  чл.43а, т.2 от НК ЗАМЕНЯ с наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 2/два/ месеца и 12/дванадесет/ дни, изпълнението на което ОТЛАГА за срок от 3/три/ години, считано от влизане на настоящето определение в сила, съобразно чл.66, ал.1 от НК.

Определението може да бъде обжалвано и /или/ протестирано в седмодневен срок от днес пред Софийски Апелативен съд.

 

ДА БЪДЕ СНЕТ от общодържавно издирване осъдения В.Г.В. с ЕГН **********, за което да се изпрати препис от настоящето определение на ОД на МВР-Видин.

Препис от определението след влизане в законна сила да се изпрати на Пробационен съвет Видин и ОП Видин за сведение и изпълнение, както и на Бюро съдимост гр.Видин.    

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.

 

                                                                                         2. 

 

На съдебните заседатели да се изплати възнаграждение за времето от 11.15 ч. до 12.15 ч.

 

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                     СЕКРЕТАР: