Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 118

  

      гр. Видин  13.10.2017 г.

 

                           В     И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Видинският окръжен съд   наказателно отделение, първи състав             

в публично заседание на двадесет и  осми септември, през две хиляди и

седемнадесета година, в състав:

 

        Председател: И.И.

 

               Членове: Л.Л.

 

             Р.Д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          при секретаря      А.А.  и в присъствието на прокурора  П.В., като разгледа докладваното от СЪДИЯТА Д.  в.н.о.х.д. №169 по описа за 2017 год. и за да се произнесе съобрази следното:

 

 

С присъда №75, постановена на 18.05.2017г. по н.о.х.д. №61 по описа за 2017г. на Районен съд – Белоградчик, подсъдимият О.П.Г., ЕГН **********, е признат за виновен в това, че на 23.09.2016г., в град Белоградчик, в условията на  опасен рецидив, отнел от владението на А.А.Й. движима вещ – моторен трион марка „*****“,  червен на цвят, с черна дъска, 40 см., със сериен номер ***** на стойност 178лева, без негово съгласие, с намерение противозаконна да я присвои, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.1 от НК, във вр. с чл.29, ал.1, б.“а“ и „б“ от НК, във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от  НК, му е наложено наказание „лишаване от свобода“, за срок от една година, като на основание чл.57, ал.1, т.2, б.,“б“ от ЗИНЗС е определен и първоначалния режим на изтърпяване на наказанието – „строг“. Подсъдимият е осъден да заплати съответните съдебни разноски.

          В законоустановения срок подсъдимият О.П.Г., в лично качество е обжалвал присъдата на първостепенния съд със съображенията, че атакуваната присъда е неправилна, незаконосъобразна и наложеното му наказание е явно несправедливо. Твърди се, че били налице изключителни смекчаващи вината обстоятелства, стойността на открадната вещ била на ниска стойност и освен това кражбата не  била квалифицирана. В жалбата се изказва разкаяние и съжаление, като деянието се обяснява с това, че е безработен и няма средства за препитание, както и това, че здравословното му състояние не е добро.

          Със жалбата се иска от съда да приложи чл.55, ал1, т.1 от  НК,тъй като било по-благоприятно за него и се измени атакуваната присъда, като бъде намалено наложеното му  наказание.

          Окръжният съд след като прецени събрания доказателствен материал, изложените оплаквания  във въззивната жалба и след като извърши служебна  проверка в съответствие с разпоредбата на чл.314 от НПК, намира, че жалбата е неоснователна, а атакуваната присъда правилна и законосъобразна, поради което следва да бъде потвърдена, поради следните съображения:

 

І. По служебната проверка:

 По безспорен начин е установено, че действително на инкриминараната в обвинителния акт дата – 23.09.2016г., подсъдимият О.П.Г.,*** извършил кражба на моторен трион „****“, червен на цвят, с черна дъска 40см., сериен №****, от сергията на свидетеля А.А.Й., който трион отнесъл у дома си. Собственикът на моторният трион, след като установил, че същият е откраднат, с  молба уведомил началника на РУ-Белоградчик/л.7 ДП/ за нея. Очевидец на кражбата е свидетелят Р.А.К. Калчев, който е видял/л.24ДП/ как подсъдимият Г., докато имало други хора на сергията се навел и взел  процесния моторен трион     , сложил го в  буса на свидетеля К., а впоследствие е свалил резачката от буса и я прибрал у дома си. Впоследствие подсъдимият и свидетелят К.отишли за дърва – незаконен добив, като подсъдимият е взел със себе си именно откраднатия моторен трион. След като нарязали дървата и тръгнали да се прибират, били спрени за проверка от полицейски служители, които извикали горските служители. Последните съставили акт за административно нарушение и взели моторния трион, за който собственика на триона бил уведомен от полицейски служител, че триона се намира в горското в град  Белоградчик/л.26 ДП/. Стойността на откраднатия моторен трион, видно от  извършената и приета съдебно-оценъчна експертиза/л.30 ДП/ възлиза на 178лева. Горната фактическа обстановка се установява от признанието на подсъдимия, което се подкрепя от цитираните по-горе свидетелски показания и съдебно-оценъчната експертиза. Подсъдимият е признал на основание чл.371, т.2 от НПК всички факти изложени в  обстоятелствената част на обвинителния акт и се е съгласил да не се събират доказателства по тези факти. Поради това производството по делото, по желание на подсъдимия е протекло по реда на глава 27 от НПК.

Същевременно  видно от приложените доказателства по досъдебното производство подсъдимият О.П. Г. има два осъждания: с определение №159/24.08.2012 г. по н.о.х.д.№240/2012г. на Районен съд – Белоградчик му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от  три месеца  при режим на изтърпяване „строг“ за престъпление по чл.196, ал.1, т.2 във вр. с чл.195, ал.1, т.4 от НК във вр. с чл.29, ал.1, б.“а“ и „б“ от НК, като присъдата е влязла в сила на 24.08.2012 година и наказанието е изтърпяно на 28.11.2012 година. Второто осъждане е с присъда №143/20.08.2013г. по н.о.х.д.№141/2013 година на Районен съд – Белоградчик, и с нея е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от две години и четири месеца, при режим на изтърпяване „строг“ за престъпление по чл.196, ал.1, т.2 във вр. с чл.195, ал.1, т.3, 4 и 5, във вр. с чл.29, ал.1, б.“а“ и „б“ от НК. Определението е влязло в сила на 05.12.2013  година, а наказанието е изтърпяно на 11.12.2015 година. Престъплението по обвинението по н.о.х.д.№61/2017г. на Районен съд – Белоградчик, присъдата по която се обжалва по настоящото производство е извършено на 23.09.2016година, тоест преди да са минали пет  години от изтърпяването на наказанието, поради което са налице условията  по на чл.29, ал.1, б.“а“ и „б“ от НК.

Видинският окръжен съд намира за правилна установена фактическа обстановка от първоинстанционния съд, която въззивния състав възприема изцяло и приема, че от обективна и субективна страна деянието на подсъдимите А. и С. е съставомерно по така определената от първоинстанционния съд правна  квалификация. Първостепенният  съд е извършил правилна преценка на доказателствата по делото, поотделно и в тяхната съвкупност и фактическите  положения, които са приети за установени и намират опора в тях.  По делото са изяснени обстоятелствата, които са от  съществено значение за правилното му решаване. Не са допуснати съществени нарушения на  процесуалните правила, които да ограничават правото на защита на подсъдимия. С оглед на установената фактическа обстановка БРС правилно е приложил закона, респ. правилно е направил извод за съставомерното поведение на  подсъдимия по състава на НК, по  които са му е повдигнато обвинение и е наложил справедливо наказание.

 

          II. Неоснователни са и оплакванията в жалбата:

Както посочи по-горе съдът, по делото е постъпила една въззивна жалба от подсъдимия Г.. Основните оплаквания в нея са за неправилност, незаконосъобразност и е явна несправедливост на наложеното му наказание. Твърди се също, че били налице изключителни смекчаващи вината обстоятелства, стойността на открадната вещ била на ниска стойност и освен това кражбата не  била квалифицирана. В жалбата се изказва разкаяние и съжаление, като деянието се обяснява с това, че е безработен и няма средства за препитание, както и това, че здравословното му състояние не е добро. Със жалбата се иска от съда да приложи чл.55, ал1, т.1 от  НК,тъй като било по-благоприятно за него и се измени атакуваната присъда, като бъде намалено наложеното му  наказание.

Съдът намира така изложените оплаквания за неоснователни, поради следните съображения: от правната квалификация на деянието, отразено в обвинителния акт, с който подсъдимият се е запознал и която правна квалификация е възприета от първоинстанционния съд е видно, че се касае за квалифициран случай – деянието е извършено в условията на опасен рецидив, което се установява безспорно от приложената справка за съдимост на подсъдимия. Въобще разпоредбите на  чл.195 и чл.196 от НК са т.н.“квалифицирани състави“, тъй като в тях се уреждат квалифицираните случаи, тоест по-тежко наказуемите. В този смисъл неоснователно е твърдението на подсъдимия, че „кражбата не е квалифицирана“ и поради това определеното наказание се явява явно несправедливо. В този смисъл неоснователно е и твърдението, че атакуваната присъда е незаконосъобразна и съответно неправилна, тъй като с оглед повдигнатото обвинение и събраните по делото доказателства се установява по безспорен начин съставомерността на извършеното от подсъдимия деяние. Действително, стойността на откраднатия моторен трион е ниска, но квалификацията на „опасен рецидив“ уредена в чл.196  не  може да бъде  друга. Стойността на моторния трион е съобразена от съда именно при определянето на наказанието, като е приложена разпоредбата на чл.58а, ал.4 от НК, задължителна при производство по реда на глава 27 от НПК, съгласно която когато едновременно са налице условията по ал.1 до ал.3 на чл.58а от НК заедно с условията на чл.55 НС, съдът прилага само чл.55, ако е по-благоприятен за дееца. Нещо повече – първостепенният съд е  приел като изключително смекчаващо обстоятелство именно ниската стойност, въз основа на което е приложил по-благоприятната за подсъдимия хипотеза. Тоест първостепенния съд е направил точно това, приложил е по-благоприятната за подсъдимия разпоредба, като фактически е слязъл  под предвидения минимум от две години по така квалифицираното деяние. Относно определяне на размера на  наказанието, съдът се е  мотивирал подробно и разбираемо като е направил сравнение между двете разпоредби и правилно и законосъобразно е приложил тази на чл.55, ал.1, т.1 от НК. Същевременно съдът е обяснил в  мотивите си също и това, че при определянето на наказанието е взел в предвид и факта, че освен „опасния рецидив“, се е съобразил и с факта, че няма други квалифициращи признаци като взлом, използване на техническо средство и други. С други думи, така направеното искане на подсъдимия за приложение на чл.55, ал.1, т.1 от НК е неоснователно, тъй като първостепенният съд е спорил това и подробно се е  мотивирал в тази насока. Съответно с оглед на осъжданията, които подсъдимият вече има, съдът е наложил както правилно по вид и най-вече справедливо преценено по размер наказание.

С оглед на горните съображения, въззивната инстанция намира, че атакуваната присъда е правилна и законосъобразна. Същата е постановена в съответствие с всички събрани гласни и писмени доказателства по делото, поради което следва да  бъде  потвърдена, а жалбата, като неоснователна следва да бъде оставена без уважение.

 

          Водим от горното и на основание чл.334, т.6 от Наказателно процесуалния кодекс , Видинският окръжен съд

 

 

                                      Р     Е     Ш      И     :

 

 

          ПОТВЪРЖДАВА Присъда №75, постановена на 18.05.2017г. по н.о.х.д. №61 по описа за 2017г. на Районен съд – Белоградчик.

 

          РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на касационно обжалване или протестиране.  

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                         

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                                                                                  2.