Р  Е  Ш  Е Н И Е № 103

 

                               гр.Видин, 01.10.2017 год.

 

                         В    И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

 

Видинският окръжен  съд, в публично заседание на четиринадесети септември, през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                              Председател : С. С.

                                                  В. М.

                                                 Г. Й.                                                                                             

при секретаря Ар.А.  и като разгледа докладваното от съдия В.М.  НОХД № 126 по описа за 2017 год. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по глава 21 от НПК.

Образувано по повод жалба от подсъдимия П.К.И. с ЕГН ********** против присъда № 215/05.04.2017.

С присъда № 215/05.04.2017г. по НОХД № 616/2015г., по описа на Районен съд - Видин подсъдимия П.К.И. с ЕГН ********** е признат за ВИНОВЕН в това, че на 17.01.2014г. в двор на жилищна постройка, находящ се на ул. „Д" № * в село Арчар, област Видин, е запалил имущество на значителна стойност - л.а. „Мерцедес", модел Ц220Д с per. № ВН4635ВТ на стойност 2680.00 (две хиляди шестстотин и осемдесет) лева, собственост на Д.Б.А. *** - престъпление по чл. 330, ал.1 от НК, за което и на основание същия текст му е наложено наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от една година, изпълнението на което е отложено, на основание чл. 66, ал. 1 от НК, за срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила. Подсъдимия П.К.И. е осъден да заплати на Д.Б.А. с ЕГН ********** сумата от 2680.00 /две хиляди шестотин и осемдесет/ лева, обещетение за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва от деня на увреждане 17.01.2014г. до окончателното изплащане, като гражданския иск в останалата му част до пълния размер от 3300 лева е отхвърлен. Отхвърлен е и гражданския иск за претърпени неимуществени вреди в размер на 15000 лева.

Против присъдата в срок е подадена жалба от подсъдимия П.К.И., чрез адвокат Ж.И., в качеството й на служебен защитник на подсъдимия. В жалбата са развити съображения, че присъдата е неправилна, необоснована, постановена при съществени нарушения на процесуалните правила , в нарушение на закона и явно несправедлива. Иска се да бъде отменена и подсъдимия да бъде оправдан.

Представител на ОП-видин, подържа, че присъдата е правилна и обоснована, постановена при преценка на всички факти и обстоятелства по делото, като съда е стигнал до правилния извод, че подсъдимия е извършител на деянието, като наложеното наказание е справедливо.

Видинският окръжен съд, като взе предвид постъпилата жалба, данните по делото и съобразявайки ги в съвкупност, прие за установеното следното:

Жалбата е процесуално допустима.подадена от лице имащо право и интерес от настоящето обжалване. Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения  :

Делото е образувано по обвинителен акт на Видинската районна прокуратура, с който е внесено в съда обвинение против подсъдимия П.К.И.,***, ЕГН: ********** по чл.330, ал.1 от НК.

          Представителят на районната прокуратура в съдебното заседание е поддържал обвинението, така както е внесено в съда с обвинителния акт срещу подсъдимия И. и моли той да бъде признат за виновен и да бъде постановена спрямо него осъдителна присъда. Прокурорът е взел становище да  не бъдат уважени гражданските претенции.

          Подс. И.  в първото съдебно заседание се явява, не дава обяснения по делото. В последното съдебно заседание, което е проведено в негово отсъствие. Неговият защитник моли да се остави без уважение искането на представителя на районна прокуратура за осъдителна присъда, както и да се отхвърли изцяло гражданския иск в пълен размер.

          Пострадалият Д. Б.А., с ЕГН: **********  е конституиран като граждански ищец и е приет за съвместно разглеждане в процеса предявения от него граждански иск срещу подсъдимия за претърпени имуществени вреди в размер на 3 300лв. и обещетения за претърпение неимуществени вреди в размер на 15 000лв., ведно със законовата лихва от деня на увреждането до окончателното изплащане. Гражданският ищец лично и чрез своя процесуален предствител поддържа предявените от него граждански искове и моли те да бъдат уважени изцяло.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени по отделно и в съвкупност, съдът прие за установено следното от фактическа страна:

Свидетелят Д.  Б.А.  притежава лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „Ц220”, с рег №. На 16.01.2014г. свидетелят паркирал автомобила в двора на зет си на ул. „Д” №* в с. Арчар. На 17.01.2014г. около 07:25ч. свидетелят Д. Б.А.  си бил вкъщи, когато към 07:35ч. при него дошъл свидетелят В. Б., който му казал, че лекия му автомобил е запален. След като излезли навън А. се убедил, че въпросното МПС, марка „Мерцедес”, модел „Ц220”, с рег № ВН 46 35 ВТ, било напълно изгоряло, като все още излизал пушек от него. Подсъдимият И. и свидетелят К. Д. на 17.01.2014г. около 01:59ч. отишли до бензиностанцията по пътя за Добри дол след с. Арчар с лек автомобил марка „Рено”, модел” Еспейс”, цвят тъмно син, където подсъдимият И. купил едно пластмасово шише с бензин. Свидетелят Д. попитал подсъдимия И. какво ще прави с това шише бензин, а подсъдимият И. му казал, че ще запали колата на свидетеля А.. На другия ден след като разбрал за палежа на лекия автомобил на свидетеля А., свидетелят Д.попитал подсъдимия И. защо е запалил въпросното МПС, но не получил отговор. От заключението на изготвената пожаро-техническа експертиза става ясно, че пожарът е причинен от човешко деяние – палеж. Обстоятелствата, способствали за възникването и разпространението на пожара, са наличието на горими елементи и материали използвани в купето на автомобила. Същите създават значително горимо натоварване, което след запалване лесно развива висока температура и по този начин пожарът бързо се разпространява. От заключението на извършената съдебно-оценителна експертиза се установява стойността на лекия автомобил – предмет на престъплението – 2 680,00лв. /две хиляди шестстонин и осемдесет лева/, която стойност съгласно практиката на ВКС е „значителна стойност”, тъй като надвишава 1 000 лв.

Тази фактическа обстановка се доказва от гласните доказателства: показанията на свидетелите Д. А., Л. Т., К. Д., Л. А.  и В. Б., писмените доказателства: протокол за оглед на местопроизшествие, фотоалбум, справка от централна база КАТ, протокол за разпит пред съдия, експертно пожаротехническо заключение, съдебно-оценителна експертиза, справка за съдимост и карта за обвиняемо лице. Тези доказателства се преценяват всяко едно от тях по отделно и всички такива в тяхната съвкупност. Между посочените доказателства, относно това, което е прието от съда като безспорно установено и за категорично доказано няма противоречия, те се допълват взаимно и кореспондират помежду си, за което съдът ги възприема, кредитира и им дава вяра.

От изложената фактическа обстановка съдът прави извода, че подсъдимият И. е осъществил състава на престъпното деяние по чл.330, ал.1 от НК, както от обективна, така и от субективна страна. От обективна страна той на 17.01.2014г. в двор на жилищна постройка, находящ се на ул. „Д” № 41 в село Арчар, област Видин, е запалил имущество на значителна стойност – л.а. „Мерцедес”, модел „Ц220Д с рег. № на стойност 2680.00 (две хиляди шестстотин и осемдесет) лева, собственост на Д.  Б.А. . От субективна страна той е извършил това при форма на вината пряк умисъл, съзнавал е обществено-опасния характер на деянието и неговите обществено-опасни последици и е целял тяхното настъпване. За формата на вината се прави извод от конкретното поведение на извършителя, което обективира и неговото субективно отношение към стореното.

 По оплакванията във въззивната жалба :

          В жалбата са развити съображения, че присъдата е неправилна, необоснована, постановена при съществени нарушения на процесуалните правила , в нарушение на закона и явно несправедлива. Иска се да бъде отменена и подсъдимия да бъде оправдан.

В съдебно заседание се подържа тезата от адв –пълномощник , че обвинението се гради върху показанията само на един свидетел, с когото обвиняемия е във влошени отношения. Експретизата не установява времето и начина на извършване и не е доказателство за авторството на деянието.

Съдът не възприема становището на защитата на подсъдимия , което е в смисъл, че той не е автор на извършеното престъпно деяние. Тази теза се третира като защитна позиция, на каквато защитата има право в процеса и може да се придържа към такова процесуално поведение. Такава версия обаче противоречи на събраните по делото писмени и гласни доказателства и не съответства на същите. Тя не намира основание в писмения и гласен доказателствен материал, събран в процеса

Съдът не възприема оправдателната версия, предложена от защитата подсъдимия. Съгласно свидетелските показания на свидетеля К. Д. подсъдимият му е заявил намерението си, да запали колата на свидетеля А., още същата вечер, като се е снабдил с бензин и е казал, че на другия ден ще се види защо. Показанията на свидетеля Д. се допълват с останалите доказателства. В тази насока свидетелят ясно и точно посочва целта към извършване на деянието.

          По отношение наложеното наказание :

За описаното престъпление е предвидено наказание лишаване от свобода за срок от една до осем години. За постигане на целите на наказанието по чл.36 от НК и при индивидуализацията на наказанието съгласно чл.54 от НК правилно и законосъобразно ВРС е наложил  на подсъдимия  наказание в минималния размер, което на основание чл.66, ал.1 от НК може да бъде отложено за изпитателен срок също в минимален размер. Съдът е  отчел  наличието на смекчаващо отговорността обстоятелство, а именно, че И. не е осъждан.

Правилно ВРС е уважил гражданския иск за имуществени вреди, предявен от Д. Б.А., като е осъдил подсъдимия П. К. И.  да му  заплати  сумата от 2 680.00 /две хиляди шестстотин и осемдесет/ лева, обезщетение за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва от деня на увреждане 17.01.2014 г. до окончателното изплащане. Този иск в същия размер се явява основателен и обоснован. Въпросният иск в останалата му част до пълния му размер от 3 300 лв. е  отхвърлен като неоснователен и необоснован. Гражданският иск предявен за претърпени неимуществени вреди в размер на 15 000 лв. е отхвърлен изцяло, като липсва жалба в тази част от пострадалия.

 

Въззивният съд намира, че събраният доказателствен материал е анализиран подробно и в пълнота от районния съд, при което са правилно установени и фактите, които са в основата на повдигнатото  обвинение за извършеното престъпление. Наведените доводи от защитата за необосновани изводи на съда за авторството на деянието по чл. 330 АЛ.1  НК се явяват изцяло несъстоятелни. Множеството косвени доказателства, обсъдени в съвкупност, обуславя единствено възможния извод, до който е стигнал първоинстанционният съд, че именно подсъдимият  е извършител на това деяние. В този смисъл са неоснователни възраженията за това, че в тази си част присъдата почива на предположения. Съдът правилно е квалифицирал деянието, предмет на  обвинението,  като е признал подсъдимия за виновен за това престъпление по чл.330 ал.1 НК.

Изводите на съда за това, че е налице повреждане на вещта, се основават на изпълнената съдебно-техническа експертиза и депозираното по същата заключение, установяваща повредите на вещта вследствие на запалването й от подсъдимия .

При индивидуализацията на наложеното наказание  са взети предвид всички смекчаващи и съответно отегчаващи наказателната отговорност на подсъдимия факти, които са правилно оценени от решаващия съд при определяне размера на наказанието. 

С оглед на изложеното въззивният съд намира, че обжалваната присъда е правилна и законосъобразна, поради което следва да бъде потвърдена.

Водим от горните мотиви и на основание чл.338 НПК, Окръжният съд

                                                 Р  Е  Ш  И  :

Потвърждава  ПРИСЪДА № 215/05.04.2017г. по НОХД № 616/2015г., по описа на Районен съд Видин.

          Решението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                         ЧЛЕНОВЕ : 1.

                                                                              2.