О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  57

гр. Видин 07.09.2017г.


                                                 
В ИМЕТО НА НАРОДА

          
 Видинският окръжен съд, наказателно...............................отделение

в  открито ……………………. заседание на двадесет и девети август
две хиляди и седемнадесета година

                                                                              Председател: В.В.

                                                                                

 

       при секретаря….….Н.К... .…………..………………………..…………и с участието на………….прокурора…………В.Д.………..……изслуша докладваното от съдията В.В.…………….НОХД................................№49

по описа за 2017 година и за да се произнесе взе предвид следното:

       
           
С определение от 29.03.17г. по настоящето дело съдът на основание чл. 369, ал. 4 от НПК е прекратил производството по делото.

       След постановяването на определението съдът констатира, че със същото е пропуснал да се произнесе относно двата броя ястребови орли /Hieraaetus fasciatus/ с транспортни клетки и качулки, намиращи се в СЦДЖ „Зелени балкани”, гр.Стара Загора.

       Съгласно чл.53, ал. 2, б. „а” от НК независимо от наказателната отговорност отнемат се в полза на държавата вещите, предмет или средство на престъплението, притежаването, на които е забранено.

       С оглед на горното, Окръжен съд Видин провежда закрито заседание на 06.04.2017г., като постановява Определение № 66, с което отнема от С.Г. ***, ЕГН: **********, в полза на държавата два броя ястребови орли /Hieraaetus fasciatus/ с транспортни клетки и качулки, намиращи се в СНЦ „Зелени балкани”, гр.Стара Загора, които са  предадени с приемно-предавателен протокол от 28.03.2010г. на И.И.К. от СЦДЖ „Зелени балкани”, гр.Стара Загора.

       Определението е обжалвано с въззивна частна жалба от защитника на подсъдимия до Апелативен съд София, в която се иска определението да бъде отменено и да бъде постановено друго такова при спазване на законовите правила.
       С Решение
№ 279/15.06.2017г. по ВЧНД № 654/2017г., САС счита, че Видинският окръжен съд е допуснал съществено нарушение на процесуалните правила при издаването на Определение № 66/06.04.2017г., като постановява отмяна на определението и връщане на делото за разглеждане от първоинстанционния съд в открито заседание с призоваване на страните.
       С определение от 26.06.2017г. Окръжен съд Видин, следвайки указанията на САС и с оглед разпоредбата на чл. 306, ал. 2, във връзка с ал. 1 от НПК е насрочил делото за  разглеждане в открито съдебно заседание с  призоваване на страните.От СЦДЖ
„Зелени балкани”, гр.Стара Загора е изискана информация за състоянието и наличието на орлите, предадени им с приемно-предавателен протокол от 28.03.2010г.
       В постъпилия отговор на
СЦДЖ „Зелени балкани”, гр.Стара Загора, се твърди, че птиците са в добро състояние.Към  отговора е приложена снимка на птиците,за която е посочено ,че е от 30.06.17г.

       Представителят на ОП-Видин поддържа становището птиците да бъдат конфискувани в полза на държавата, на основание чл. 53, ал. 2, б. „а” от НК, предвид чл. 38, ал.1 от ЗБР и предвид забраната за притежаване на животни посочени в приложение № 3 от ЗБР.

       От събраните по делото доказателства е установено, че подсъдимият по настоящето дело С.Г.Г., ЕГН: **********, е притежавал и пренасял посочените по-горе орли. Съгласно чл. 38, ал.1 от ЗБР за животинските видове от приложение № 3 се забраняват: т.6 притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри. В приложение №3 на ЗБР в раздел „Соколоподобни“ е посочен „ястребовия орел /Hieraaetus fasciatus/.

       Предвид, че с цитираната разпоредба притежаването на посочените орли е забранено, същите на основание чл. 53, ал. 2,б. „а” от НК следва да бъдат отнети в полза на държавата.

       С оглед на горното и на основание чл. 306, ал. 1, т.1 от НПК съдът


ОПРЕДЕЛИ:

       На основание чл. 53, ал. 2, б. „а”  от НК ОТНЕМА  от С.Г.Г., ЕГН: **********, в полза на държавата два броя ястребови орли /Hieraaetus fasciatus/ с транспортни клетки и качулки, намиращи се в СЦДЖ „Зелени балкани”, гр. Стара Загора, които са предадени с приемно-предавателен протокол от 28.03.2010г. на И.И.К. от  СЦДЖ „Зелени балкани”, гр.Стара Загора.         

       Определението може да се обжалва или протестира пред САС в петнадесетдневен срок от връчването на препис от същото на ОП-Видин и подсъдимия.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: