Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е          37

 

гр.В***    09.10.2017 година

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А     Н  А  Р  О  Д  А

 

             ВОС, гражданска колегия в закрито 

заседание  на  девети октомври

две хилядна и седемнадесета година в състав:     

                                    

                                                      Председател:   В***В** 

                                                            

при секретаря  ..В** К***.. и в присъствието на         прокурора    .....................  като разгледа докладваното от съдия     В***В*** дело по несъстоятелност №396   по описа за 2009   година и за да се произнесе, взе предвид следното:

      Производството е по реда на чл. 735, ал.1, т.2 от ТЗ.

          С решение от 10.11.2009 година по отношение на „В***– с**” АД  със седалище и адрес на управление гр.В**, бул. „П***” №**, регистрирано по ф.дело №97/1996 г. на ВОС  е открито производство по несъстоятелност с начална дата 07.03.08г.С решение №414/07.10.10г. дружеството е обявено в несъстоятелност.В доклада , постъпил с молба от 01.09.17г. синдикът на дружеството е посочил,че не са останали непродадени вещи ,включени в масата на несъстоятелността.

    От изготвената частична  сметка за разпределение се установява, че на 22,39% от вземането е погасено  вземането на „С***“ЕАД-С***- кредитор с ред на погасяване чл. 722, ал.1, т.1 от ТЗ.

   Съдът при така констатираното от фактическа страна формира следните правни изводи:

    В нормата на чл. 735, ал.1, т.1 и т.2 от ТЗ са регламентирани две алтернативно предвидени предпоставки за прекратяване на производството по несъстоятелност, а именно ако са изплатени задълженията на длъжника към неговите кредитори или ако масата на несъстоятелността е изчерпана. Към настоящия етап съдът приема, че имуществените права на длъжника са осребрени и не е налице никакво друго имущество.

    С оглед изложеното и предвид липсата отрицателната предпоставка на чл. 735, ал.2 от ТЗ, съдът намира, че са налице фактите, които се субсумират във втората алтернатива на чл. 735, ал.1 от ТЗ за прекратяване на производството по несъстоятелност и заличаване на търговското дружество от ТР.

     Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

       ПРЕКРАТЯВА производството по несъстоятелност по настоящето дело на „В***– с**” АД –в несъстоятелност със седалище и адрес на управление гр.В**, бул. „П**” №**, ЕИК *** на основание чл. 735, ал.1, т.2 от ТЗ.

       ПОСТАНОВЯВА заличаване на „В***– с**” АД –в несъстоятелност със седалище и адрес на управление гр.В***, бул. „П***” №**, ЕИК*** от Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, на основание  чл. 735, ал.3 от ТЗ.

      ПРЕКРАТЯВА правомощията на синдика А.Г.К. на основание чл. 736, ал.1 от ТЗ.

      ДА СЕ ИЗПРАТИ за вписване в Търговския регистър, препис от съдебното решение на основание чл. 624 от ТЗ.

      Решението подлежи на обжалване пред САС в седмодневен срок от вписването му в Търговския регистър.

 

 

          ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: