ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 № 189

гр. В*** 24.10.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВОС, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и четвърти октомври   две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

Председател:В** В***

Членове:   1.Ан** П**

     2. В** М**

 

с участието на секретаря ...................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията В** въззивно  частно гражданско дело №339 от описа за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.

Делото е образувано  по въззивна частна жалба от Л**И** И** –синдик на „В**0**“ООД-с.В*** –в несъстоятелност против определение от 20.06.17г. по гр.д.№1699/16г. на ВРС,с което дружеството е осъдено да заплати на бюджета на съдебната власт по сметка на ВРС сумата 937,28лв.В жалбата се подържа незаконосъобразност на решението.

Съдът като се запозна с частната жалба и предмета на делото счита следното:          Пред ВОС е висящо в.гр.д.№338/17г. ,което е образувано по въззивна жалба от Л** И** И** –синдик на „В*** 05“ООД-с.В*** –в несъстоятелност против решението  по гр.д.№1699/16г. на ВРС.С решението е отхвърлен предявения от жалбоподателя иск за установяване на престъпно обстоятелство по отношение масата на несъстоятелността и осъждане на ответниците по делото да заплатят сумата 22 432лв.В случая се касае за иск за попълване на масата на несъстоятелността предявен от синдика на несъстоятелното дружество.

Съгласно чл.649,ал.6 от ТЗ  в производствата по предявени искове по ал. 1 държавни такси за всички инстанции не се внасят предварително. Ако искът бъде уважен, следващите се държавни такси се събират от осъдената страна, а ако искът бъде отхвърлен, държавните такси се събират от масата на несъстоятелността-т.е. дължимостта на държавната такса от страна на несъстоятелния е поставена в зависимост от уважаването или отхвърлянето на предявения иск.

С оглед на горното съдът счита,че произнасянето  по частната жалба, по която е образувано настоящето дело е в зависимост от решението по въззивната жалба,по която е образувано  в.гр.д.№338/17г. на ВОС против постановеното по делото решение.

С оглед на горното съдът счита,че производството по настоящето дело следва да бъде присъединено към  висящото в.гр.д.№338/17г. на ВОС,а настоящето дело бъде прекратено.

Водим от горното, ВОС :

 

О   П   Р   Е   Д   Е  Л   И   :

Присъединява производството по настоящето дело към  висящото в.гр.д.№338/17г. на ВОС

Прекратява производството по настоящето дело.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

Председател:                                    Членове: 1.

 

      2.