О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е-192

 

 

Гр.В.

 

 

25.10.2017 г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Видинският  окръжен съд  гражданско отделение в закрито заседание на   .............................................................две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                             Председател : Д. М.

                                                     Членове :1.С. С.

                                                                       2. Г. Й.

при секретаря   ......................................................................................... и с участието на прокурора.....................................................................

изслуша докладваното от съдията Й. ч.гр. дело № 337     по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното :       

 

        

         Делото пред въззивната инстанция е образувано по частната жалба на Т.А.К. с ЕГН ********** ,Е.А.К. с ЕГН-**********,С.Т.К. с ЕГН-**********  и А.Т.К. с ЕГН-********** ,и четиримата с адрес в гр. Д. 3740, В., ул... срещу  разпореждане от 29.06.2017 г. по гр.д.№2083 от 2016 г. на РС-В.,с което първоинстанционният съд е определил като дължима държавна такса в размер 351,30 лв., платими по сметка на ОС-В. за разглеждане на подадената от частните жалбоподатели въззивна жалба срещу първоинстанционното решение .Дължимата държавна такса по искове по чл. 135 от ЗЗД с предмет сделки с недвижими имоти била  4% от 1/4 от данъчната оценка на процесиите имоти, а при въззивни жалби - половината от това. При това положение като се вземели  предвид  данъчните оценки на имотите следвало да се плати държавна такса в размер на  101,06 лв. Липсва изричен петитум ,но може да се направи извода,че от въззивната инстанция се иска да се произнесе съобразно изложените в частната жалба съображения относно силно завишения размер на определенената държавна такса .

 

         Окръжен съд-В. след като взе предвид подсътилата частна жалба и събраните по делото доказателства,намира ,че частната жалба е неоснователна поради следното :

Частните жалбоподатели са депозирали въззивна жалба срещу решение №193/22.05.2017 г. по гр.д.2083/2016 г.на Районен съд-В..С писмена резолюция върху въззивната жалба е указано да се внесе държавна такса в размер на 351,30 лв. и е указано ,че при неизпълнение на указанието въззивната жалба ще бъде върната.Горното разпореждане е законосъобразно поради следното :

         Пред Районен съд-В. са образувани три граждански дела –гр.д.2083/2016 г.,гр.д.2644/2016 г. и  гр.д.2609/2016 г.между същите страни.Делата са съединени за общо разглеждане и по тях е постановено решение №193/22.05.2017 г. по гр.д.2083/2016 г.на Районен съд-В. .По трите дела са внесени от ищцовата страна държавни такси в размер на 702,60 лв.:

         -по гр.д.2083/2016 г. е внесена държавна такса в размер на 402,60 лв./л.46 ,68 и 69 от делото/;

-по гр.д.2644/2016 г. е внесена държавна такса в размер на 150  лв./л.58 от делото/;

         -по гр.д.2609/2016 г. е внесена държавна такса в размер на 150 лв./л.44 от делото/.

         По силата на Чл.18 от Тарифата за държавните такси,които се събират от съдилищата по ГПК при обжалване пред втора инстанция се дължли такса в размер на 50 на сто от таксата,дължима за първоинстанционното производство-в случая 351,60 лв.С обжалваното разпореждане районният съд ,макар и да не е изложил мотиви относно начина на изчисляване на таксата,е процедирал съобразно процесуалния закон ,поради което частната жалба се явява неоснователна.

Водим от горното Съдът  

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

 

ОТХВЪРЛЯ частната жалба на Т.А.К. с ЕГН ********** ,Е.А.К. с ЕГН-**********,С.Т.К. с ЕГН-**********  и А.Т.К. с ЕГН-********** ,и четиримата с адрес в гр. Д. 3740, В., ул.. срещу  разпореждане от 29.06.2017 г. по гр.д.№2083 от 2016 г. на РС-В.,с което е  определена като дължима държавна такса в размер 351,30 лв., платими по сметка на ОС-В. за разглеждане на подадената въззивна жалба срещу решение №193/22.05.2017 г. по гр.д.2083/2016 г.на Районен съд-В.

Определението не подлежи на обжалване. 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                   ЧЛЕНОВЕ: