Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   №181

                                               

 

Гр. В.

                                                                                                     12.10.2017   

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А     Н  А  Р  О  Д  А

 

Видинският     окръжен     съд     гражданска    колегия

В  закрито съдебно заседание на  дванадесети октомври

две   хиляди    и     седемнадесета    година     в     състав: 

 

                                                Председател:  Д. М.

 

                                                       Членове:  С. С.

                                                                       Г. Й.

                                                           

При    секретаря  ……………………..  

и   в   присъствието   на    прокурора      

като    разгледа    докладваното    от   Съдията  М.

Въззивно    гражданско   дело   № 275 по  описа  за  2017г.

и     за     да    се    произнесе,      взе      предвид     следното:

 

 

Производството по делото е образувано по жалбата на „У. К. Б. АД“ гр.С. против разпределение по изпълнително дело №235/2015г. по описа на ЧСИ В. Т., рег.№724, предявено на 25.04.2017г.

Поддържа се в жалбата, че обжалваното разпределение е частично неправилно, като извършено в нарушение на материални и процесуални разпоредби, поради което се иска да бъде отменено. В жалбата се посочва, че в разпределението спрямо жалбоподателя е определена сума за получаване в размер на 481.17лв., посочена като обикновени такси. В действителност този взискател е направил разноски по действия по обезпечаване и принудително изпълнение на недвижимия имот, находящ се в гр.Белоградчик, които не фигурират в разпределението. В същото време се посочва, че ЧСИ неправилно е разпределил на взискателя „З. З.“ АД сумата в размер на 11 064.82лв. за погасяване вземането на „З. З.“ АД гр.г. О. по изп.дело №20157240400569 и сумата в размер на 1 022.85лв. - такси. Посочва се, че ЧСИ в разпределението не е посочил взискателят „З. З. АД да е присъединен кредитор по изп.дело №235/2015г. и в случай, че не е в качеството си на такъв, не може да участва в разпределението на сумите от проданта. Посочва се, че както вземането на „З. З.“ АД, така и вземането на „У. К. Б.“ АД са в качеството им на хирографарни кредитори, поради което е следвало да бъдат разпределени сумите от публичната продан съразмерно.

Поискано е да се отмени направеното разпределение като неправилно и незаконосъобразно.

По делото е постъпило възражение от „З. З.“ АД гр.Г. О., в което се оспорва жалбата, като са изложени съображения, че в обжалваното разпределение ЧСИ е посочил, че „З. З.“ АД е присъединен кредитор по изп.дело №235/2015г. по право, с оглед вписаната обезпечителна възбрана върху имота, искова молба и успешно проведен иск с правно основание чл.135 от ЗЗД. Посочено е, че с влязло в сила решение по ТД №8/2015г. е обявено за недействително спрямо „З. З. АД действието, с което дружеството и длъжник „Ч. 2000“ ООД е прехвърлило с апортна вноска имота в патримониума на „П. Т. Л.“ ЕАД гр.В. Във връзка с това производство е била наложена възбрана по образуваното изпълнително дело №569/2015г. на ЧСИ В.Т. и „З. З.“ АД с нарочна молба по изпълнително дело №235/2015г. от 25.11.2015г. е поискало да бъде присъединено като взискател по представен изпълнителен лист от 30.09.2015г. На това основание дружеството се ползва с привилегии, които са му дадени по силата на разпоредбите на чл.135, ал.4 и чл.136, ал.1 от ЗЗД.

Окръжният съд след като се запозна с оплакванията в жалбата и становището на ответника по жалба, приема за установено следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок и от надлежна страна, поради което същата е допустима.

По съществото Окръжният съд приема жалбата за неоснователна.

Неоснователни са изложените оплаквания в жалбата, че неправилно ЧСИ при извършеното разпределение е разпределил получената от публичната продан на недвижими имот, находящ се в гр.Б. с площ от 783кв.м., подробно описан в разпределението сума, като е определил сумата 12 087.67лв. от сумата в полза на взискателя „З. З.“ АД гр.Г. О.. ЧСИ изрично е посочил в разпределението,  че дружеството „З. З.“ АД е присъединен по право взискател въз основа на обезпечителна заповед по предявен иск по чл.135 от ЗЗД и постановено решение №31/17.07.2015г. по ТД №8/2015г. по описа на ВОС, с което е обявено за недействително по отношение на това дружество действието по апортна вноска на същия имот от патримониума на дружество „Ч. 2000“ ЕООД в патримониума на „П. Т. Л.“ ЕАД.

Съгласно разпоредбата на чл.135, ал.4 от ЗЗД кредиторите, в чиято полза е обявена недействителността се удовлетворяват от сумата, получена от публичната продан преди третото лице тогава, когато то участва в разпределението с вземане, произтичащо от обявяване на недействителността. Тази разпоредба дава възможност на кредитор, който успешно е провел иск по чл.135 от ЗЗД предпочтително да се удовлетвори от сумата, получена при публичната продан на недвижимия имот след като същият на базата на този иск е бил върнат в патримониума на дружеството, което е било длъжник на този взискател, поради което Окръжният съд приема това оплакване за неоснователно.

Съдът намира за неоснователни оплакванията, направени по отношение на разпределените суми за направени разноски в изпълнителното производство, които ЧСИ е разпределил между кредиторите. Съгласно разпоредбата на чл.136, т.1 от ЗЗД с право на предпочтително удовлетворение се ползват вземанията за разноски по обезпечаването и принудителното изпълнение, както и разноските за исковете по чл.134 и 135 от стойността на имота, за който са направени спрямо кредиторите, който се ползват от тези разноски.

При извършеното разпределение, ЧСИ на това основание е определил разноските за кредитора „З. З.“ АД в размер на 1 022.85лв., а на кредитора „У. К. Б.“ АД разноски в размер на 481.17лв. – обикновени такси. Тези действия са съобразени и с приетото в ТР №2 по тълкувателно дело №2/2013г. на Общо събрание на гражданската и търговската колегия на ВКС относно предпочтителното удовлетворяване на вземанията за разноските по исковете по чл.134 и чл.135 от ЗЗД.

 

По изложените съображения Окръжният съд приема, че жалбата е неоснователна и ще следва да бъде оставена без уважение, за което

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на „У. К. Б.“ АД гр.С. против разпределение по изп.дело №235/2015г. по описа на ЧСИ В.Т., предявено на 25.04.2017г.

Решението може да бъде обжалвано пред софийски апелативен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   

 

 

 

    ЧЛЕНОВЕ: 1.                 

               

 

 

 

           2.