Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 51

                                               

 

Гр. В.

 

                                                         01.11.2017

В    И  М  Е  Т  О    Н  А     Н  А  Р  О  Д  А

 

Видинският      окръжен      съд      гражданска     колегия

В  открито съдебно заседание на  двадесет и седми септември

две     хиляди     и      седемнадесета     година      в    състав: 

 

                                                Председател:  Д. М.

 

                                                       Членове: 

 

                                                          

При    секретаря  В. К.  

и   в   присъствието   на    прокурора В.  Д.    

като разгледа  докладваното от Съдията  М.

гражданско   дело   № 202  по  описа  за  2017г.

и   за   да    се   произнесе,    взе   предвид   следното:

 

Производството е по реда на чл.336 и сл. от ГПК, във връзка с чл.5 от ЗЛС.

Образувано е по исковата молба на защитено жилище „С. м.“ гр.В. против А.Ч.П., настанен в защитеното жилище.

Поддържа се в исковата молба, че ответникът е настанен в защитеното жилище, находящо се в с.Г., община В. и същият е със 100% увреждане с чужда помощ, не може да разбира свойството и значението на постъпките си и да полага грижи за себе си. Поискано е същият да бъде поставен под пълно запрещение.

Ответникът А.П. не е взел становище по молбата.

Представителят на Окръжна прокуратура град В. дава заключение, че с оглед установените по делото обстоятелства ответникът следва да бъде поставен под пълно запрещение.

От представените по делото доказателства Окръжният съд приема за установено следното :

По делото е представена Заповед от 06.07.2009г. на Директора на Агенция за социално подпомагане, с която А.П. е бил настанен в защитено жилище „С. м.“, като в заповедта е отразено, че същият е отрасъл в институции за социални грижи и страда от тежки заболявания, които не му позволяват да полага грижи за себе си. От представеното експертно решение от 02.05.2017г. е видно, че същият е с призната 100% неработоспособност, с чужда помощ, поради наличието на вродени аномалии на отделителната система като са посочени придружаващи заболявания – олегофрения и епилепсия.

Назначената по делото съдебно-психиатрична експертиза дава заключение, че лицето П. е с умерена степен на умствена изостаналост , социално дисфункциониране и същият не може да възприема правилно действителността, да се грижи сам за себе си и своите дела, както и да защитава интересите си.

На основание чл.337, ал.1 от ГПК съдът придоби лични впечатления от лицето, като на зададените му въпроси същият не може да даде отговор и изразява силно притеснение в съдебната зала.

От така установените обстоятелства Окръжният съд приема, че е налице медицинският критерий, визиран в разпоредбата на чл.5, ал.1 от ЗЛС. Установява се, че ответникът страда от „душевна болест” с диагноза „умерена степен на умствена изостаналост, социално дисфункциониране”, поради което същият не е в състояние да възприема правилно действителността, да полага грижи за себе си и за своите дела.

По тези съображения съдът приема, че са налице условията на чл.5, ал.1 от ЗЛС и ответникът ще следва да бъде поставен под пълно запрещение.

По изложените съображения Окръжният съд

 

Р Е Ш И :

 

ПОСТАВЯ А.Ч.П. с ЕГН:**********, настанен в защитено жилище „С. м.“ с.Г., община В. под „ПЪЛНО ЗАПРЕЩЕНИЕ”.

Препис от решението, след влизането му в сила да се изпрати на О. по н. и п. в О.– В. за назначаване на настойник на А.Ч.П..

Решението може да бъде обжалвано пред Софийски апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

                             ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :