Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

  

гр. Видин  25.09. 2017 г.

 

                    В     И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Видинският окръжен съд   наказателно отделение, първи състав,            

в  публично заседание на двадесет и пети септември, през две хиляди и

седемнадесета година, в състав:

 

         Председател: И.И.

 

      Членове:  В.С.

 

    Р.Д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          при секретаря      А.А.   и в присъствието на прокурора  П.В., като разгледа докладваното от СЪДИЯТА Д. частно наказателно дело № 269 по описа за 2017 год. и за да се произнесе съобрази следното:

 

                Производството по делото е по чл.44 ал.1 и следващите от Закона за Европейската екстрадиция и заповед за арест.

 

Делото е образувано по искане на  Окръжна прокуратура - Видин за образуване на производство по смисъла на чл.44 ал.1 от Закона  за екстрадицията и Европейската заповед за арест, и насрочване на съдебно заседание за разглеждане на Европейска заповед за арест по отношение на лицето Т.П.С.,***, роден на *** ***, българин, български гражданин, неосъждан, с основно образование, ЕГН **********, обявен за издирване в ШИС въз основа на ЕЗА, издадена от съд в град Д.У., въз основа на влязла в сила присъда №В.151/2015/12II на Околийски съд – М., както и определение №3Вf.407/2015/12 в съд на град Gyor-У.,  влязло в сила на 20.03.2017г. за трафик на мигранти.

          Видно от издадената Европейска заповед за арест, Т.П.С. е осъден с присъда №В.151/2015/12II на Околийски съд – М., за това, че на 15.11.2014г. същият предумишлено е оказал помощ на трима сирийски граждани за преминаване през унгарско-австрийската граница с нарушаване на законовите разпоредби, въпреки, че е знаел, че мигрантите  са нелегални мигранти и без документи за пътуване не могат да пътуват правомерно до А..

          Присъда №В.151/2015/12II на Околийски съд – М., е влязла в сила, както и определение №3Вf .407/2015/12 в съд на град Д.,  влязло в сила на 20.03.2017г. за трафик на мигранти със срок на наложеното наказани една година и четири месеца затвор за извършеното престъпление, което по У.наказателен закон е престъпно деяние „трафик на хора“ по смисъла на член 353, алинея едно и член 353, алинея две, точка „б“ от Закон С от 2012година за наказателния кодекс.

          Престъплението „трафик на хора“ е включено в списъка на чл.36, ал.3 от ЗЕЕЗА. като същото представлява престъпление и съгласно чл.281 от НК на РБ.

          Европейската заповед за арест е придружена с  превод на български език, съобразно разпоредбата на чл.37 т.3  от ЗЕЕЗА и е получена по един от начините, визирани в  разпоредбата на чл.38а от ЗЕЕЗА.

           В съдебно заседание, представителят на Окръжна  прокуратура град В.претендира, Т.П.С. да бъде предаден на унгарските  власти, като бъде екстрадиран в Р.У., с цел изпълнение на  наложеното наказание.

            В съдебно заседание Т.П.С., чието екстрадиране се иска, в съдебно заседание изразява несъгласие за незабавна екстрадиция на унгарските власти. Защитата на исканото лице потвърждава несъгласието му доброволно да бъде екстрадиран в Унгария и прави искане за изискване на решението и определението, въз основа на които е осъден неговият доверител в превод, както и прАви искане за постановяване на отказ за изпълнение на Европейската заповед за арест и изменение на определената му мярката за неотклонение в по-лека, което искане се прави и от исканото  лице.

 

          Окръжен съд град Видин, за да се произнесе, взе в предвид следното:

Т.П.С.,***, роден на *** ***, българин, български гражданин, осъждан, с основно образование, ЕГН **********, е обявен за издирване в ШИС въз основа на ЕЗА, издадена от съд в град Дьор-Унгария, въз основа на влязла в сила присъда №В.151/2015/12II на Околийски съд – М., както и определение №3Вf.407/2015/12 в съд на град Gyor-У.,  влязло в сила на 20.03.2017г., за трафик на мигранти, е задържан с постановление на Окръжна прокуратура – Видин от 23.08.2017г. за срок от 72 часа, смитано от 16.00 на 23.08.2017година до довеждането му пред Окръжен съд – Видин.

С протоколно определение от 26.08.2017година  на състав на Окръжен съд – Видин по частно наказателно дело №263/2017г, е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража“ по ЕЗА, издадена от съд в град Д.У., въз основа на влязла в сила присъда №В.151/2015/12II на Околийски съд – М., както и определение №3Вf.407/2015/12 в съд на град Gyor-У.,  влязло в сила на 20.03.2017г., за трафик на мигранти.

          Европейската заповед за арест е издадена в писмена форма от компетентен орган - съд в град Д.– У.  и съдържа всички реквизити на чл.37, ал.1 от Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест.

          Заповедта за арест, цитирана по-горе, е издадена срещу български гражданин, с цел изпълнение на наказанието, наложено му от унгарски съд с влязла в сила присъда, което е подробно посочено в самата заповед, а именно – за това, че на 15.11.2014г. същият предумишлено е оказал помощ на трима сирийски граждани за преминаване през унгарско-австрийската граница с нарушаване на законовите разпоредби, въпреки, че е знаел, че мигрантите  са нелегални мигранти и без документи за пътуване не могат да пътуват правомерно до А. Патрули на граничен отдел към Полицейско управление в М. извършват проверка на дата 15.11.2014година в 19.15часа, в 172 километровата отсечка на основното направление на автомагистрала М1 на управляваното от Т.С. превозно средство „Фолксваген“, марка „Голф“ с регистрационен номер СО…..АН. Освен водачът на автомобила, в него са намират като пътници трима сирийски  граждани, а именно: М.С., М. Р.и Х.Д. Нито един от пътуващите в колата сирийски граждани не разполага с документи за пътуване, които да ги оправомощят за преминаване на унгарско-австрийската граница.

          С оглед описанията на престъпленията и отразените  текстове на унгарския  наказателен закон, по които Т.П.С. е осъден, безспорно същото деяние и престъпление имат аналог и в българския наказателен закон и  се разкриват данни за съставомерност на престъпление по чл.280  от Наказателния кодекс  на Република България.

          Същевременно от приложената по ч.н.д.№263/2017г. справка от Окръжна прокуратура – Видин от Унифицираната информационна система на Прокуратурата на Република България към дата 22.08.2017година е видно, че срещу исканото  лице Т.П.С. по прокурорска преписка №27988/2016г. е образувано досъдебно производство №1063/2017г. на РПУ – 08 – София на 11.07.2016г. с правна квалификация по чл.343в, ал.2 от НК. Внесен е обвинителен акт срещу С. и е  образувано н.о.х.д.№5866/2017г в СРС. Няма постановена присъда на първа инстанция. В съдебно заседание защитата на исканото лице представи протокол от съдебно заседание по н.ох.д.№5866 по описа за 2017година на 17-ти състав на Софийски районен съд, от който е видно, че в съдебно заседание на 12.07.2017г., делото е отложено за разглеждане за 06.10.2017година. С оглед наличието на тези безспорни доказателства за това, че срещу исканото лице в Република България има висящо наказателно производство за престъпление, различно от посоченото в Европейската заповед за арест, съдът прецени, че на основание чл.52, ал.1 от ЗЕЕЗА, следва да отложи предаването на исканото лице Т.П.С.  до приключването на наказателното производство по н.ох.д.№5866 по описа за 2017 година на 17-ти състав на Софийски районен съд, насрочено за разглеждане за 06.10.2017година.

          При това положение, настоящият състав на Окръжен съд Видин намира, че са налице положителните предпоставки за изпълнение на Европейската заповед за арест, по отношение на българският гражданин Т.П.С.,  понеже са налице  условията на чл.36 и чл.41 от Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест.

          Не са налице основанията за отказ да се изпълни Европейската заповед за арест по смисъла на чл.39 и чл.40 от Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест.

 

          Предвид горните съображения, ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,  на основание чл.44 ал.7 от Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест,

 

                                           Р       Е       Ш       И     :

 

          ДОПУСКА ПРЕДАВАНЕТО на българския гражданин Т.П.С., ЕГН **********,***, искано лице по Европейска заповед за арест, обявен за издирване в ШИС въз основа на ЕЗА, издадена от съд в град Д.У., въз основа на влязла в сила присъда №В.151/2015/12II на Околийски съд – М., както и определение №3Вf.407/2015/12 в съд на град Gyor-У.,  влязло в сила на 20.03.2017г. за трафик на мигранти, с цел изтърпяване на наложеното му наказание „лишаване от свобода”.

На основание чл.52, ал.1 от ЗЕЕЗА съдът отлага предаването на исканото лице Т.П.С.  до приключването на наказателното производство по н.ох.д.№5866 по описа за 2017 година на 17-ти състав на Софийски районен съд, насрочено за разглеждане за 06.10.2017година.

          ПОТВЪРЖДАВА  мярката за неотклонение „задържане  под стража”, взета спрямо Т.П.С., ЕГН **********, който  е български гражданин, живущ ***,  с протоколно определение от 26.08.2017г. на състав на Окръжен съд – Видин по частно наказателно дело №263/2017г.,  до фактическото му предаване на унгарските власти.

 

          Решението подлежи на обжалване или протестиране в петдневен срок от днес пред Апелативен съд – София.

 

Заверен препис от решението  незабавно да се изпрати на Околийски съд – М.– У.,  след  влизането му в сила.

 

          Преписи от влязлото в сила решение да се изпратят на Върховна касационна прокуратура  и на Министерството на правосъдието.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         

.

 

 

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                       2.