О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №152

  

гр. Видин 24.08. 2017 г.

 

 

                    В     И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Видинският окръжен съд,   наказателно колегия, първи състав, 

в публичното на заседание на двадесет и четвърти август,  две хиляди

 и шестнадесета година, в състав:

              

  Председател: В. В.

                   

        Членове: Д. М.

 

                           Р. Д.

                                                     

                                                              

                              

при секретаря     .........................   и в присъствието на прокурора  .....................    като разгледа докладваното от СЪДИЯТА Д. частно наказателно дело №261 по описа за 2017 год. и за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по чл.243 ал.ІІІ и следващите от Наказателно процесуалния кодекс.

 

Делото е образувано по жалбата на С.Ц. Ж., ЕГН **********, в лично качество, с адрес за кореспонденция на адреса на адвокат М. Т. в град София, като се обжалва Определение №561, постановено на  30.06.2017г.,  по ч.н.д.№937 по описа за 2017г. на Районен съд Видин.

В  жалбата се твърди, че атакуваното определение на ВРС е предубедено, неправилно, незаконосъобразно, необосновано, издадено в  нарушение на процесуалния и  материалния закон, като и освен това нарушава нормите на ЕКЗПЧОС, както и Конституцията на Република България.

В жалбата се излагат множество доводи, които следват хронологията на евентуалното извършване на престъпленията, така както ги вижда адвокат Тошева, както и указания какво точно да свърши съда и как да квалифицира съответните деяния. Не са изложени никакви доводи конкретно по атакуваното определение и посочените основания и мотивите на ВРС за изводи си да остави жалбата без разглеждане.

Със жалбата се иска да бъде отменено атакуваното определение, с което е оставена без разглеждане жалбата за образуване на досъдебно производство и делото се върне на съда, за извършване на процесуално следствени действия, а ако такива са събрани съдът да квалифицира извършените престъпления, като даде задължителни  указания и делото незабавно бъде внесено в съда с обвинителен акт. Алтернативно се  прави искане цялата преписка да се изпрати на Специализираната  прокуратура, тъй като имала съмнение за организирана  престъпна група, включваща посочените физически лица, Поземлена комисия – Кула, разследващият по преписката, включително и прокурорите и съдиите, през които е минало делото.Правят се доказателствени искания, девет на брой.

 

Видинският окръжен съд, в настоящия състав, след като се запозна със жалбата, обжалваното определение и събраните по Следствено дело №24 по описа за 2016г. на  Окръжен следствен отдел – Видин, прие за установено следното:

Следствено дело №24 по описа за 2016г. на  Окръжен следствен отдел – Видин е образувано срещу Н.А. А. за извършено деяние по чл.311 от НК и срещу С. Ц. П.за извършено деяние по чл.316 от НК.

 С Постановление за прекратяване на наказателно производство с изх.№195/2016г. от 08.06.2017г. по прокурорска преписка №195/2016г. на Районна прокуратура – Белоградчик,  производството по ДП- следствено дело №24/2016г. по описа на ОСО – Видин, водено срещу С. Ц. П., за престъпление по чл.316 от НК е  прекратено.

Постановлението за прекратяване на наказателното производство е обжалвано от С.Ц. Ж., по която жалба Районен съд – Видин е постановил атакуваното определение, с което е оставил без  разглеждане жалбата, с мотивите, че жалбоподателката С.Ц. Жикова не е в кръга на  лицата, посочени в чл.243, ал.3 от НПК, които могат да обжалват постановленията за  прекратяването на наказателните производства, тъй като такова право имат само обвиняемият, пострадалият и неговите наследници.

Съдът е посочил изрично, че при този вид деяния, пострадал няма, тъй като престъпленията по чл.311, ал.1 и чл.316 от НК  са състави на формални престъпления и като такива от същите не могат да настъпят каквито и да било съставомерни имуществени и неимуществени вреди.

Настоящият състав намира, че по съществото си жалбата е неоснователна, а определението на Районен съд - Видин, с което е оставена без разглеждане жалбата е  основателно, законосъобразно и мотивирано, поради следните съображения:

    Правилно РС - Видин е преценил, че обжалваното постановление е правилно и законосъобразно и го е потвърдил, тъй като разпоредбата на чл.74, ал.1 от НПК е категорична, че „пострадал е лицето, което е претърпяло имуществени или неимуществени вреди от престъплението“. В конкретния случай физическото лице С.Ц. Жикова не може да бъде пострадала, тъй като правилно Районният съд е посочил, че с оглед естеството на деянията, за които е повдигнато обвинение се касае за  формални престъпления, тоест  престъпления на простото извършване. А те  са такива престъпления, в състава на които не е предвиден престъпен резултат. Поради това и от тях не могат да възникнат имуществени или неимуществени вреди, следователно не може да има и пострадал. Отделно, съдът няма да обсъжда факта, че „указанието“ към Окръжен съд – Видин  в жалбата, че С.Ц. Жикова е наследник на пострадалото лице  и поради това имала абсолютното право да обжалва актовете на прокуратурата, не е доказано по никакъв начин и с никакви доказателства. В конкретния случай жалбоподателката има други способи на защита, предвидени в граждански закон.

        Както изложи  по-горе съдът, други доводи конкретно относно оставянето без разглеждане на жалбата не са посочени, и поради това съдът няма какво друго да коментира и аргументира. Относно останалите доводи по съществото на спора, посочени в жалбата, съдът намира, че не следва да се произнася, поради факта, че жалбата е недопустима.

        Ето защо, с оглед на изложените по-горе мотиви, съдът намира, че жалбата е неоснователна и атакуваното определение правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено.

   

Водим от горното и на основание чл.243 ал.V,т.1 от НПК, Видински окръжен съд

 

                             О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА  Определение №561, постановено на  30.06.2017г., по ч.н.д.№937 по описа за 2017г. на Районен съд Видин, с което е оставена без разглеждане жалбата на С.Ц. ***, подадена чрез адвокат Миглена Тошева – АК – София, против Постановление за прекратяване на наказателно производство с изх.№195/2016г. от 08.06.2017г. по прокурорска преписка №195/2016г. на Районна прокуратура – Белоградчик,  по ДП-следствено дело №24/2016г. по описа на ОСО – Видин, водено срещу С. Ц. П., за престъпление по чл.316 от НК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране, на основание чл.243, ал.7 от НПК.

 

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   

 

 

 

 

                                                                  ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

 

 

                                                                                                 2.