Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   

                                               

 

Гр. Видин

 

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А     Н  А  Р  О  Д  А

 

Видинският       окръжен        съд      наказателна     колегия

В  открито съдебно  заседание   на  двадесет и втори август  две       хиляди      и     седемнадесета      година     в     състав: 

 

                                                Председател:  В.В.

 

                                                       Членове:  Д.М.

                                                                      Р.Д.

                                                          

При    секретаря А.А.

и     в    присъствието   на    прокурора   В.Д.  

като    разгледа    докладваното    от   Съдията  М.

ЧН   дело   № 259  по  описа  за  2017г.

и     за     да    се    произнесе,      взе      предвид     следното:

 

Производството по делото е по реда на чл.16 и следващите от ЗЕЕЗА.

Образувано е по искане на окръжна прокуратура гр.Видин за насрочване и разглеждане на молба № 713-01-01992/2017-08 от 21.07.2017 г. на Министерство на правосъдието на Р.С. за екстрадиция на лицето К.Т. роден на *** г. в гр.С., Р.С..

Искането се поддържа от представителя на окръжна прокуратура гр.Видин. В съдебно заседание исканото лице К.Т. изразява съгласие за незабавна екстрадиция, като пояснява че изразява доброволна воля и разбира последиците от съгласието си.

Защитникът на исканото лице адв.М. подкрепя изразеното от Т. съгласие за незабавна екстрадиция.

Съдът, след като взе предвид доказателствата по делото и становището на страните приема за установено следното:

До Министерство на правосъдието на република България е постъпила молба от министерство на правосъдието на република Сърбия за екстрадиция на лицето К.Т., гражданин на Р.С.. В молбата се посочва, че същия следва да бъде предаден на Р.С. с цел изтърпяване наказание „Лишаване от свобода“ в продължение на една година поради извършено тежко престъпление против безопасността на движението по пътищата, което е наказуемо по чл.297, ал.4 във вр.с чл.289, ал.3 във вр.с ал.1 от НК на Р.С., осъден с присъда на основния съд в гр.Суботица на 21.11.2013г., която е влязла в сила на 13.12.2013г. С присъдата му е наложено наказание 1/една/ година „Лишаване от свобода“. С искането са приложени писмени доказателства за наложеното наказание в превод на български език, от които се потвърждават изложените в молбата за екстрадиция фактически основания.

След изследване на приложените документи съдът приема, че са налице условията на чл.5, ал.1 във вр.с ал.3 от ЗЕЕЗА. Деянието съставлява престъпление по българския закон и по закона на молещата държава. Съобразно разпоредбите на българския НК деянието за което е осъден исканото лице съставлява престъпление и по българското законодателство по чл.343, ал.1, б.“в“ от НК, като предвиденото наказание „Лишаване от свобода“ е повече от 1/една/ година. Съдът констатира, че не са налице предпоставките за отказ от екстрадиция визирани в разпоредбите на чл.5 и чл.6 от ЗЕЕЗА. Исканото лице не е български гражданин, не му е предоставено убежище в Република България, не се ползва с имунитет по отношение на наказателната юрисдикция на Република България, престъплението за което лицето е обвинен и наказан не касае политическо или военно престъпление, като съдът не констатира и останалите посочени в чл.7 предпоставки за отказ от екстрадиция. Няма данни за наличие и предпоставките на чл.8 от ЗЕЕЗА.

С оглед на тези обстоятелства и така изразеното съгласие на исканото лице К.Т. за незабавна екстрадиция по смисъла на чл.19, ал.1 от ЗЕЕЗА и с оглед изискванията на чл.19, ал.3 от ЗЕЕЗА съдът следва да постанови решение за незабавна екстрадиция в срок до 24 часа.

По изложените съображения Окръжния съд

 

                         Р   Е   Ш   И:

 

ДОПУСКА на основание чл.19, ал.3 от ЗЕЕЗА по молба №713-01-01992/2017-08 от 21.07.2017 г. на Министерство на правосъдието на Република Сърбия, НЕЗАБАВНА ЕКСТРАДИЦИЯ на К.Т., роден на *** г. в гр.С. Р.С., гражданин на Р.С. със сръбско ЕГН: ************* във връзка с вляза в сила присъда на Основния съд в С. на 13.12.2013г. за извършено престъпление по чл.297, ал.4 във вр.с чл.289, ал.3 във вр.с ал.1 от НК на Република Сърбия.

ИСКАНОТО ЛИЦЕ К.Т. да бъде настанен в Затвора-София на основание чл.260 от ЗИНЗС.

Заверен препис от решението да се изпрати НЕЗАБАВНО на Върховна касационна прокуратура и на Министъра на правосъдието.

РЕШЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ: 1.                 

                                                                2.