Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   55

  

             гр. Видин  24.08.2017 г.

 

                                            В     И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

Видинският окръжен съд   наказателно отделение, първи състав   в публично заседение на двадесет и четвърти август, през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                         Председател:  В.В.

 

             Членове: Д. М.

 

                               Р. Д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          при секретаря     А. А.  и в присъствието на прокурора В., като разгледа докладваното от СЪДИЯТА Д. НЧД № 257  по описа за 2017 год. и за да се произнесе съобрази следното:

 

          Производството е по реда на чл.30 във вр. с чл.14 и сл. от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции/ЗПИИРКОРНФС/.

           Образувано е по искане на несъдебен орган  -  Областна Дирекция Брук ан дер Лайта, Република Австрия, за признаване и изпълнение на решение №BLS2-V-1645551/3, постановено на 11.11.2016 година, влязло в сила на 24.12.2016 година срещу лицето И. Борисова П.,***, ЕГН **********, Република Българи на която е наложена финансова санкция от 205/двеста и пет/евро съгласно горепосоченото Решение №BLS2-V-1645551/3.

Съдът, се запозна с  представеното Решение за постановяване на финансова санкция, визирано в Удостоверение по чл.4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно  признаване на финансовите санкции, изменено с Рамково решение 2009/299/ПВР на Съвета, издадено въз основа на Решение на несъдебен орган в решаващата държава въз основа на наказуемо деяние по нейния национален закон, което е постановено на 11.11.2016г. и е влязло в сила на 24.12.2016 година. като е посочено е, че засегнатото лице е извършило нарушение по чл.52 от Закона за движение по пътищата – превишаване на позволената най-висока скорост от 80км/ч, с 32км/ч в областта Брук ан дер Лайта, на пътА4, между километър 343 и километър 185, в посока Виена.

 Отбелязано е, че засегнатото лице е имало възможността да отнесе въпроса и до съд по наказателни дела. С решението е наложена финансова санкция в общ размер на 205/двеста и пет/ евро.

          Иска се признаване и изпълнение  на чуждо решение, постановено от друга държава – членка на Европейския съюз, за налагане на финансови санкции.

В проведеното пред настоящата инстанция съдебно заседание, представителят на Окръжна  прокуратура – Видин моли решението на словенския орган,  постановил решението за плащане на финансовата санкция да бъде признато и допуснато неговото изпълнение.

В съдебното заседание засегнатото лице И. Б. П., не се явява, не е била открита, а от телефонен разговор с кмета на град Дунавци се установява, че засегнатото лице се намира в Австрия, а братята й не желаят да получат призовката предназначена  за засегнатото лице. С оглед на това,  на основание чл.16, ал.3 от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции съдът на значи служебен защитник на същата, който се явя в съдебно заседание..

 Съдът, след като се запозна с  представеното Решение за постановяване на финансова санкция, визирано в Удостоверение №4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно  признаване на финансовите санкции, изменено с Рамково решение 2009/299/ПВР на Съвета издадено въз основа на за признаване и изпълнение на решение №BLS2-V-1645551/3, постановено на 11.11.2016 година, влязло в сила на 24.12.2016 година срещу лицето И. Б. П. за прилагане на финансова санкция и  приложените по делото доказателства, намира за установено следното:

Производството е образувано въз основа на изпратено Удостоверение по чл.4, от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно  признаване на финансовите санкции, изменено с Рамково решение 2009/299/ПВР на Съвета. Издадено е Решение  BLS2-V-1645551/3, на несъдебен орган - Областна Дирекция Брук ан дер Лайта, Република Австрия, за прилагане на финансова санкция постановено на 11.11.2016 година, влязло в сила на 24.12.2016 година срещу лицето И. Б. П. за прилагане на финансова санкция в размер на 205/двеста и пет/ евро.

 Решението е постановено за това, засегнатото лице е извършило нарушение по чл.52 от Закона за движение по пътищата – превишаване на позволената най-висока скорост от 80км/ч, с 32км/ч в областта Брук ан дер Лайта, на пътА4, между километър 343 и километър 185, в посока Виена.

Решението за постановяване на финансова санкция е на държава – членка на Европейския съюз – Република Австрия и се отнася за деяние,  което съставлява административно нарушение  по българското законодателство, респективно – Закона за движение по пътищата/ЗДП/, конкретно на чл.182, ал.2, т.4 от ЗДП, съгласно който „ Водач, който превиши разрешената максимална скорост  в населено  място се наказва както следва: за превишаване от 31 до 40 км/ч – с глоба 300лева“.

          Тъй като засегнатото лице е с постоянно местоживеене на територията на Видинска област /съдебен район на Окръжен съд - Видин/, то Окръжен съд – Видин е компетентен да разгледа Решението съгласно чл.31 от ЗПИИРКОРНФС.

          Служебния защитник на засегнатото лице дава становище, че са налице условията за признаване и изпълнение на чужди решение. Поради това, съдът пристъпи към разглеждане на Решението за постановяване на финансова санкция във връзка с основателността на искането за признаването му и допускането му да изпълнение.

          Решението се отнася за деяние, което е извършено на територията на издаващата държава и не попада под юрисдикцията на  българските съдилища. Представеното удостоверение е пълно и визира  конкретиката на Решение  BLS2-V-1645551/3, на несъдебен орган - Областна Дирекция Брук ан дер Лайта, Република Австрия, за прилагане на финансова санкция постановено на 11.11.2016 година, влязло в сила на 24.12.2016 година срещу лицето И. Б. П. за прилагане на финансова санкция в размер на 205/двеста и пет/ евро. Липсват данни, че срещу осъденото лице за същото деяние в Република България или в друга държава, различна от издаващата и от изпълняващата, е постановено и  приведено в изпълнение  решение за налагане на финансови санкции. Изпълнението на решението не е с изтекла давност по българското законодателство и решението не се отнася за деяние,  подсъдно на български съд. Не е  налице имунитет или привилегия по българското законодателство, които правят изпълнението на решението недопустимо. Решението не се отнася за деяния, които: 1. по българското законодателство се счита за извършени изцяло или отчасти на  територията на Република България; и 2. Са били извършени извън територията на издаващата държава и българското законодателство  и не позволява  предприемане на наказателно производство по отношение на такива деяния.

          Съдът констатира, че е наложена финансова санкция е не  по-малка от 70 евро или левовата равностойност на тази сума. В разглеждания  казус наложената финансова санкция възлиза в общ размер 205/двеста и пет/ евро. Решението се отнася за деяние, което съставлява административно нарушение и конкретно според българското законодателство – нарушение по чл.182, ал.2, т.4  от ЗДП. Решението е било постановено срещу физическо  лице, което по българското законодателство поради възрастта си носи наказателна и административно наказателна отговорност, подлежи на преследване за деянието, което обосновава решението. Видно от представеното удостоверение съответното лице е било уведомено относно правото си да обжалва решението и за сроковете за обжалване, но не се е възползвало от това си право.

          Не са налице основанията, при което може да се откаже  признаване и изпълнение.

          Предвид изложеното, съдът намира, че Удостоверението съдържа всички елементи, посочени в ЗПИИРКОРНФС. Представеният акт следва да бъде признат и да бъде изпълнен. Тъй като наложената финансова санкция е определена в евро, съгласно чл.32, ал.1, във вр. с чл.16, ал.6 от ЗПИИРКОРНФС, следва да се определи равностойността й в български  лева по курса на БНБ за деня на постановяване на Решението за признаването на финансовата санкция. Служебно известно е, че към 24.08.2017г. тази дата курсът на Българска народна банка е 1.955.83 за 1 евро. Следователно равностойността на 250/двеста и петдесет/ евро в български лева е 488.96/четиристотин осемдесет и осем лева и  деветдесет и шест ст./лева.

          Предвид изложеното, съдът приема, че са налице условията за признаване и изпълнение на представеното Решение за финансова санкция, поради което и на основание чл.32, ал.1 във вр. с чл.16, ал.7 т.1 от ЗПИИРКОРНФС, следва да бъде признато и изпратено за изпълнение.

Водим от горното, Видинският окръжен съд, наказателно отделение,

 

                                      Р   Е    Ш   И   :

 

          ПРИЗНАВА И ДОПУСКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Решение  BLS2-V-1645551/3, на несъдебен орган - Областна Дирекция Брук ан дер Лайта, Република Австрия, за прилагане на финансова санкция, постановено на 11.11.2016 година, влязло в сила на 24.12.2016 година, с което на И. Б. П.,***, ЕГН **********, Република България, е наложена финансова санкция в размер на 205/двеста и пет/ евро, с равностойност в български лева

488.96/четиристотин осемдесет и осем лева и  деветдесет и шест ст./лева.

          На основание чл.36 във вр. с чл.22 от ЗПИИРКОРНФС, признатото решение да се изпрати на Националната агенция за приходите, за изпълнение.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и/или протестиране в 7-дневен срок от днес пред  Софийски апелативен съд.

          ОБЖАЛВАНЕТО  не спира изпълнението.

          На основание чл.38, ал.1 и ал.2 от ЗПИИРКОРНФС,  незабавно  да  бъде уведомен компетентния орган на издаващата държава, като му се изпрати копие от настоящото решение, както и копие от решението да се изпрати и на Министерството на правосъдието на Република България.

          На основание чл.13 от ЗПИИРКОРНФС, разноските по признаването и изпълнението на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции на територията на Република България като изпълняваща държава, се поемат от нея.

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                        2.