ПРОТОКОЛ № 51

 

гр. Видин, 15 август 2017 г.

 

 

ВИДИНСКИЯТ  ОКРЪЖЕН СЪД   в  публично

съдебно   заседание   на   петнадесети август, две хиляди

и седемнадесета година, в състав:                                        

 

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Р.Д.  

                                                                                                   

При участието на секретар А.А.

и прокурора В„В.сложи за разглеждане

НОХ дело № 251 по описа  за 2017 година докладвано

от съдията Р.Д.

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЗА ОКРЪЖНА   ПРОКУРАТУРАВидин се явява прокурор В..

Подсъдимата  Д.Д.Р. се явява  лично в съдебно заседание и с адвокат И.И. ***, с пълномощно от досъдебното производство.

.

       СЪДЪТ

 

                                          О П Р Е Д Е Л И:        

 

               На страните се разясниха правата по чл.274 и чл.275 от НПК.

Подсъдимата- не правя отвод на нито един от членовете на състава. Да се даде ход на делото

 

        ПРОКУРОРЪТ – Нямам искания по горните текстове от НПК. Да се даде ход на делото. Със защитата на подсъдимата сме постигнали и подписали споразумение, което Ви предлагаме за одобрение, ако приеме съдът, че не противоречи на закона и морала.

        АДВОКАТ И. – Нямаме искания по посочените текстове, моля да дадете ход на делото.

        Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

                                         О П Р Е Д Е Л И :

 

     ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

     ПРИЕМА  така представеното споразумение за решаване на делото.

 

СНЕМА САМОЛИЧНОСТТА НА ПОДСЪДИМАТА, както следва:

          Д.Д.Р., ЕГН **********,***, българка, българско гражданство, омъжена, неосъждана, постоянен адрес:***.

   ПРОКОРОРЪТ: внесли сме споразумение така както е постигнато. От престъплението не са причинени имуществени вреди, престъплението не попада в забранителния списък за престъпленията за които не е допустимо споразумение. Моля да одобрите сключеното между нас споразумение за решаване на делото и прекратите същото.

Д.Р. – знам че има постигнато споразумение между прокурора и моя адвокат, съгласна съм с него, знам за какво наказание са се споразумели.

    АДВОКАТ И. – Поддържам постигнатото споразумение и същото непротиворечи на закона и морала и предвиденото наказание е достатъчно за постигане целите на чл.36 от НК, съгласни сме с така представеното споразумение за  решаване на делото, моля да го одобрите и прекратите делото

СЪДЪТ                       О П Р Е Д Е Л И:

 ДОКЛАДВА представеното споразумение за решаване на делото съгласно което подсъдимата се признава за виновна в извършеното престъпление по повдигнатото обвинение за което  същата е съгласна да получи наказание „Лишаване от свобода” за срок от 6м., което да бъде отложено за изтърпяване с изпитателен срок от 3г., както и да не и бъде наложено алтернативното наказание „Глоба”.

  ДОКЛАДВА СЕ ПРЕДСТАВЕНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА РЕШАВАНЕ НА ДЕЛОТО.

   На основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът запита подсъдимата разбира ли обвинението, признава ли се за виновна, разбира ли последиците от споразумението и съгласна ли е с тях, както и дали доброволно е подписала споразумението.

ПОДСЪДИМАТА Р.:  разбирам обвинението. Признавам се за виновна. Доброволно подписах споразумението. Разбирам  последиците от споразумението. Съгласна съм с тези  последици.

Съдът, след съвещание намира, че така представеното предложение за споразумение за решаване на делото, сключено между С.В.  – прокурор в Окръжна прокуратура - Видин, адвокат И.И. – защитник на подсъдимата Р. отговаря на изискванията на чл.381, ал.5 вр. чл.384, ал.1 от НПК, поради което и в същото не следва да  бъдат извършвани промени. Предвид това и на основание чл.382, ал.6 от НПК, съдържанието на същото следва да бъде отразено подробно в съдебния протокол, както следва:

I. Подсъдимата Д.Д.Р., ЕГН **********,***, неосъждана, се признава за виновна в това, че на 23.03.2017г. в землището на село А.община Д.област В., в местността „Т.м.“, чрез използването на техническо средство – кирка, извършила не  по законоустановения ред, в  разрез с разпоредбата на чл.148 от Закона за културното наследство, изкопни работи – един брой изкоп с размери както следва:1,8м х1,1м х1,2м, с прясно изкопана пръст и фрагменти от строителна и битова антична керамика, попадащ в границите на  -археологическа недвижима културна ценност Античен град „Р.“ – престъпление по чл.277а, ал.3, във вр.с ал.2 от НК.

II. Страните се съгласяват за това престъпление на Д.Д.Р., ЕГН **********, на основание чл.277а, ал.3, във вр.с ал.2 от НК, във вр. с чл.381, ал.4 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК, да бъде наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 6/шест/ месеца, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК да бъде отложено за изпитателен срок от три години, като по-лекото наказание „глоба“, предвидено наред с наказанието „лишаване от свобода“ да не се налага.

III. Вещественото доказателство, иззето с протокол за оглед от 23.03.2017г., а именно – 1 брой кирка с дървена дръжка, на основание чл.53, ал.1, б.“а“ от НК се отнема в полза на държавата.

IV. Разноските по делото в размер на 98.66лева са за сметка на подсъдимата  Д.Д.Р., ЕГН **********, като сумата следва да се внесе по сметка на ОД на МВР – Видин.

                 На подсъдимата бе разяснен смисълът на настоящото споразумение и същата декларира, че се отказват от разглеждането на делото по общия ред, както следва:

Д.Д.Р. - декларирам, ЧЕ СЪМ СЪГЛАСНА с това Споразумение, разбирам неговите последици и ги приемам, доброволно съм го подписал и се отказвам от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

        

 

       ОБВИНЯЕМА:

       /Д.Д.Р./

 

 

Настоящето споразумение се състави в шест еднообразни екземпляра,  като се представи в Окръжен съд за одобряване.

 

 

                             С П О Р А З У М Е Л И    СЕ:

 

 

 

ПРОКУРОР:                                                      ЗАЩИТНИК:

/В. В.                             /АДВ.И.И./

                                     

                                               

    СЪДЪТ намира, че така постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и на морала и няма пречка същото да бъде одобрено, като се прекрати производството по делото.

С оглед на горното и на основание чл.384, ал.3 вр. чл.382, ал.7 вр. чл.24, ал.3 от НПК, Съдът

                                           ОПРЕДЕЛИ:

 

      ОДОБРЯВА така постигнатото споразумение, сключено между В.В. – прокурор в Окръжна прокуратура - Видин, адвокат И.И. – защитник на подсъдимата  Д.Д.Р., съгласно което:

 

             ПРИЗНАВА  подсъдимата Д.Д.Р., ЕГН **********,***, българка, българско гражданство, неомъжена, неосъждана, постоянен адрес:***, за виновна в това,

-  че на 23.03.2017г. в землището на село А.община Д.област В.в местността „Т.м.“, чрез използването на техническо средство – кирка, извършила не  по законоустановения ред, в  разрез с разпоредбата на чл.148 от Закона за културното наследство, изкопни работи – един брой изкоп с размери както следва:1,8м х1,1м х1,2м, с прясно изкопана пръст и фрагменти от строителна и битова антична керамика, попадащ в границите на  -археологическа недвижима културна ценност Античен град „Р.“ – престъпление по чл.277а, ал.3, във вр.с ал.2 от НК, поради което на същото основание и във връзка с чл. чл.381, ал.4 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК й налага наказание „лишаване от свобода“ за срок от 6/шест/ месеца, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК отлага със изпитателен срок от три години, като по-лекото наказание „глоба“, предвидено наред с наказанието „лишаване от свобода“ не се налага.

На основание чл.53, ал.1, б.“а“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата вещественото доказателство, иззето с протокол за оглед от 23.03.2017г., а именно – 1 брой кирка с дървена дръжка.

ОСЪЖДА  подсъдимата  Д.Д.Р., ЕГН ********** да  заплати направените разноски по делото в размер на  98.66 лева по сметка на ОД на МВР – Видин.

                

          ПРЕКРАТЯВА  производството по НОХД №251/2017г. по описа на Видински окръжен съд.  

      

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  е окончателно и не подлежи на протест и обжалване.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което се закри  в 10:15 часа.

 

 

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    СЕКРЕТАР: