П  Р  О  Т   О  К  О  Л   № 102

 

гр. Видин, 03.08.2017г.

 

ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД в публично

Съдебно     заседание     на       трети      август, 

Две хиляди и седемнадесета година,  в състав:

                         

ПРЕДСЕДАТЕЛ: И. И.

 

                        ЧЛЕНОВЕ: С. С.

                                               В. М.

 

При  участието  на  секретаря:  И.  К.

И   прокурора:  В. В.  сложи  за  разглеждане

ВЧН  Дело  № 247  по  описа  за  2017г.,  докладвано

от съдията  С. С.

На   именното   повикване  в  10:00 часа  се  явиха:

 

         За Окръжна прокуратура – Видин се явява прокурорът В.

Жалбоподателят М.И.М. – се явява лично, доведен от ОЗ „Охрана” Видин и с определения служебен защитник адв.С.М..

 

Жалбоподателят М.И.М.: – Желая да бъда защитаван от служебния  защитник  адв.С.М. *** пред настоящата инстанция.

Съдът

                                     ОПРЕДЕЛИ:

 

НАЗНАЧАВА за служебен защитник на обвиняемия М.И.М., обвиняем по ДП №ЗМ 581/2017г. по описа на РУ-Видин  адв.С.М. *** за пред настоящата инстанция.

 

На страните се разясниха правата по чл.274 от НПК.

Прокурорът В.: Да се даде ход на делото. Искания на основание 274 от НПК не правя.

Адв.М.: – Моля, да се даде ход на делото. Нямам искания на основание чл.274 от НПК.  

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

                ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Делото се докладва  от съдията С..

Прокурорът В.:Оспорвам жалбата. Няма да соча нови доказателства.

Адв.М.: – Поддържам частната жалбата. Доказателства няма да соча. Моля за ход по същество.

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

                Обявява съдебното следствие за приключило.

                ДАВА ХОД НА СЪДЕБНИТЕ ПРЕНИЯ

Прокурорът В.: Моля, да потвърдите определението на първоинстанционния съд, с което на М.И.М. е взета най-тежката МНО „Задържане под стража“ като правилно и законосъобразно. Мотивите на районния съд са обосновани и същия е анализирал доказателствата в съвкупност, събрани в началото на ДП. Въз основа на тях е приел, че е обосновано предположението, че М. е извършил престъплението, за което е обвинен. Също така обосновано е приел, че е налице опасност да се укрие или да извърши друго престъпление, предвид съдебното минало и тежестта на извършеното престъпление. Налице са и другите кумулативни  предпоставки на чл.63, в резултат на което  е постановен законосъобразно акта, който считам, че трябва да се потвърди.

 

Адв. М.: Моля, да отмените определението на районния съд, като приемете тезата на защитата, подробно изложена в пледоарията пред РС и в жалбата пред Вас. Считам, че до момента не са събрани доказателства, които да сочат на безспорна вина в подзащитния ми. Повдигнато обвинение от РП тепърва ще бъде доказвано, свидетелите на прокуратурата тепърва ще бъдат разпитвани. Моля, да вземете предвид, че подзащитният ми е съдействал изцяло на разследването, дал е обяснения,  няма опити за укриване при задържането му. Изцяло е съдействал на ДП, което ще прави и занапред, има постоянен и настоящ адрес. Вярно е, че се намира в изпитателен срок по предходна присъда, но тя е за съвсем различно деяние и считам, че не може да се направи обосновано предположение, че ще се укрие или извърши друго престъпление, както и ще затрудни хода на разследването. Моля, да отмените определението на първоинстанционния съд. Считам, че напълно ще бъде достатъчна и друга мярка и не е необходимо да бъде вземана най-тежката, считам, че „Домашен арест“, „Парична гаранция“, а защо не и „Подписка“, биха изпълнили напълно целите, които преследва мярката за неотклонение. В този смисъл моля, за Вашият съдебен акт.

 

Обвиняемият М.И.М. в лична защита: – Когато ме задържаха ме биха в полицията да си призная. Не съм извършил това, за което ме обвиняват.

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

                Дава последна дума на задържания.

Задържаният М.И.М.: – искам от съда промяна на мярката.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа и правна страна, след което се оттегли на тайно съвещание,

След проведеното съвещание обяви определението си на страните в 10:30ч.

 

С оглед становищата на страните, данните по делото и закона, съдът намира следното:

Производството е по реда на чл.64, ал.7 от НПК.

         Образувано е  по жалбата на обвиняемият М.И.М., ЕГН:**********,***,  обвиняем по ДП №ЗМ 581/2017г., по описа на РУ-Видин с обвинение по чл.149, ал.2, т.4, във вр. с ал.1 от НК, подадена чрез назначения му служебен защитник адвокат С.М. ***.

         С протоколно определение от съдебно заседание на 31.07.2017г., постановено по ч.н.д.№387/2017г. по описа на Районен съд – Видин, спрямо жалбоподателя М., съдът е взел най-тежката мярка за процесуална принуда „Задържане под стража“, като е приел, че са налице предпоставките на чл.63, ал.1 от НПК, като е отнесъл същите  към разпоредбата на чл.56, ал.3 от НПК и е стигнал до извода, че спрямо обвиняемия следва да бъде взета именно тази мярка.

         Поддържа се в частната жалба, че определението на РС-Видин е неправилно, незаконосъобразно и постановено в нарушение на материалния закон и процесуалните правила. Излагат се съображения относно това, че от събраните до момента доказателства не е установено по никакъв начин, още по-малко категоричен и безспорен, обвиняемият М. да има съпричастност към повдигнатото му обвинение, че липсва умисъл, която е предпоставка за изключването на наказателна отговорност, както и че не са налице предпоставките на чл.63, ал.1 от НПК.        С жалбата се иска изменение на обжалваното определение, като бъде определена по-лека мярка за неотклонение по отношение на обвиняемия М.И.М..

         Настоящият съдебен състав, въз основа на данните по делото и Закона, приема следното:

Обвинението срещу обвиняемия М.И.М., ЕГН:**********,***,  по досъдебно производство №ЗМ 581/2017г., по описа на РУ-Видин е по чл.149, ал.2, т.4, във вр. с ал.1 от НК, за това, че на 26/27.07.2017г.  в  барака, находяща се в гр.Видин, ж.к. „Заводско селище“, извършил блудствени действия с цел да удовлетвори полово желание без съвкупление по отношение на лице, ненавършило 14 годишна възраст, а именно – Мария Станкова Борисова, с ЕГН:**********, на 12 години, чрез използване на положение на зависимост.  

За да бъде взета най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража“ следва да е налице обосновано предположение, че именно обвиняемият е извършил престъплението, което се наказва с „Лишаване от свобода“ или друго по-тежко престъпление и доказателствата по делото сочат, че съществува реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление.

За посоченото престъпление по чл.149, ал.2, т.4, във вр. с ал.1 от НК е предвидено наказание „Лишаване от свобода” за срок от 2/две/ до 8/осем/ години.

         Настоящият съдебен състав намира, че от материалите на досъдебното производство действително може да бъде направено обосновано  предположение, че обвиняемият М. е извършил престъплението, за което е обвинен, какъвто правилен извод в това отношение е направил първоинстанционният съд. Обвиняемият не признава вината си, но от събраните свидетелски показания може да се направи обосновано предположение за извършването на престъплението, в което е обвинен М..

Съдът счита, че първоинстанционният съд правилно е взел по отношение на обвиняемия мярка за неотклонение „Задържане под стража“.

С атакуваното определение Районният съд е приел, че е налице обосновано предположение  за извършено престъпление по чл.149, ал.2, т.4, във вр. с ал.1 от НК, както и че е налице опасност обвиняемият да се укрие или да извърши и друго престъпление, в която насока са и събраните по досъдебното производство доказателства, а именно свидетелски показания, протокол за оглед на местопроизшествие, фотоалбуми, протокол за личен обиск, лист за преглед на пациент в спешно отделение.

Налага се извода, че по отношение на обвиняемия е налице опасността по смисъла на чл.63, ал.1 от НПК, а именно реална опасност обвиняемия да се укрие или да извърши престъпление. Нещо повече, тази реална опасност е налице, при липса на доказателства за противното, с оглед чл.63, ал.2, т.1 и т.2 от НПК.

Тези изводи се налагат от факта, че обвиняемият е осъждан за други две тежки престъпления, видно от справката за съдимост по ДП. Към момента на извършване на настоящото престъпление обвиняемият М. е бил в изпитателния срок на предходните му осъждания. Ето защо съдът счита, че съществува реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление, тъй като именно страхът от налагането на предвиденото в закона наказание би го мотивирало да осуети изпълнението на евентуалното наказание, което ще му бъде наложено.

Настоящият съдебен състав съобрази, че е налице обвиняемият да извърши ново престъпление по отношение на пострадалото лице Мария Станкова Борисова, тъй като видно от събраните свидетелски показания по ДП се установява, че осъществяването на противоправно поведение спрямо в нея , изразяващо се в блудствени действия продължава от м.април 2017г. Налице е също така опасност обвиняемият да въздейства на пострадалото лице и свидетелите в качеството му на техен баща и в този смисъл да затрудни наказателното преследване.

 

Всичко изложено по-горе, мотивира въззивната инстанция да сподели доводите на първоинстанционния съд, поради което атакуваното първоинстанционно определение, следва да  бъде потвърдено изцяло.

С оглед на горното, Съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА Определение от 31.07.2017г. по ЧНД №1120/2017г. по описа на ВРС, с което е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража” по отношение на обвиняемия М.И.М., роден на ***г. в гр.Видин, българин, българско гражданство, неженен,  без образование, осъждан, безработен, живущ ***, с ЕГН:**********, по ДП №ЗМ 581/2017г. по описа на РУ-Видин и прокурорска преписка №1547/2017г. по описа на РП-Видин.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

На служебния защитник адв.С.М. да се издаде препис от настоящия протокол, който да му послужи пред НБПП.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание, което приключи в 10:30ч.

 

 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                         2.

                                                                    

                                                             

 

                                                      СЕКРЕТАР: