О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е № 139

 

Видински  окръжен  съд         наказателно                  отделение

 В разпоредително   заседание  на двадесет и седеми юли

Две хиляди и седемнадесета година     в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: А.П.

                                                    ЧЛЕНОВЕ:1. С.С.

                                                                         2Р.Д.

 

При секретаря                                                                 и с участието

На                             прокурора                      изслуша докладваното

От    съдията Светла Стоянова   ч.н.  дело № 236 по описа

За  2017  година,за да се произнесе съобрази следното:

 

Делото е образувано по частен протест на РП-Видин против Разпореждане от 03.07.17г. по НОХД №922/2017г- на ВРС,с което производството по делото е прекратено и върнато на РП-Видин за отстраняване на допуснати съществени поцесуални нарушения в досъдебното производство.

Представителят на РП-Видин –прокурор Кр.К. счита обжалваното разпореждане за незаконосъобразно по следните причини:

Производството е прекратено,тъй като в обвинителния акт срещу Д.С.Б. за извършено престъпление по чл.235,ал.1,във вр.с чл.26,ал.1 от НК не са индивидуализирани имотите,от които е сечен дървен материал като не са посочени собствениците на тези имоти,а също така собствениците на имотите,предмет на посегателство не са уведомени,с което е нарушено правото им за участие в наказателния процес.ВРС е счел,че тези констатирани нарушения са съществени и отстраними в хипотеизата на чл.249,ал.2,във вр. с ал.1 и във вр. с чл.248,ал.2,т.3 НПК,поради което е прекратил производството пред ВРС и върнал делото  на РП-Видин за отстраняване на допуснати съществени поцесуални нарушения в досъдебното производство.

Представителят на РП-Видин счита,че собствениците на имотите, от които подсъдимият е сякъл дървен материал нямат качеството на „пострадало лице“ по смисъла на чл.74,ал.1 НПК и съответно правата на пострадали по смисъла на чл.76 и чл.84 НПК.Обосновава извода си със систематичното място на текста,по който е повдигнато обвинение на подсъдимия-чл.235,ал.1 НК-престъпления против стопанството и следователно обект на престъплението са обществените отношения,свързани с осъществяването на определени дейности относно дървета от горския фонд.

Подсъдимият Д.С.Б.,уведомен чрез процесуалният си представител адв. Г. за постъпилия частен протест на РП-Видин не е направил възражение в срока по чл.342,ал.2 НПК.

При тези данни съдът намира,че подаденият частен протест от РП-Видин следва да бъде оставен без уважение по следните съображения:

Производството е по реда на чл.345  НПК.

От данните по делото и възприетата от ВРС фактическа обстановка е видно,че  действително са допуснати съществени процесуални нарушения по смисъла на чл.248,ал.2,т.3 НПК,които следва да бъдат отстранени в досъдебното производство.Констатирано е от РС.Видин,че обвинителния акт не отговаря на на изискванията на чл.246,ал.2 НПК като при индивидуализирането на имотите не е посочено чия собственост са те.

Освен това собствениците на имотите се явяват пострадали лица,тъй като от действията на подсъдимия за тях са настъпили преки вреди-отсечения дървен материал на посочената в обвинителния акт стойност.Настоящия състав на ВОС не може да се съгласи с твърдяното в частния протест,че от престъпното деяние не са настъпили преки вреди  и следователно собствениците на имотите,в които е извършена незаконната сеч нямат качеството на пострадало лице по смисъла на чл.74 НПК.Независимо,че състематичното място на чл.235 НК е в главата престъпления против стопанството от извършеното деяние са настъпили конкретни щети за определени правни субекти-ФЛ или ЮЛ-собственици на имотите,в които е извършено инкриминираното действие.Вредоностния резултат за тях се изразява в нанесени имуществени щети-стойността на отсечения в техния имот дървен материал.Налице е посегателство върху частна собственост и логично собственикът се явява пострадало лице по смисъла на чл.74 НПК,което може да защити правата си чрез участие в наказателния процес в качеството на  частен обвинител-чл.76 НПК или граждански ищец-чл.84 НПК.Доколко всеки един от пострадалите ще се възползва от законните си права е въпрос на личен избор,но всеки един от пострадалите следва да бъде уведомен за воденото наказателно производство и след като това не е сторено в досъдебното производство правилно ВРС е преценил,че е допуснато съществено процесуално нарушение,което следва да бъде отсранено като делото се върне на РП-Видин за изпълнение на дадените указания.

По изложените съображения Окръжният съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Разпореждане от 03.07.17г. по НОХД №922/2017г. на Видински районен съд.

Определението не подлежи на обжалване.

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                                               2.