О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е №135

 

Видински  окръжен  съд         гражданско                          отделение

 В закрито     заседание на  пети юли

 Две хиляди и седемнадесета година     в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.М.

                                                    ЧЛЕНОВЕ:1. С.С.

                                                                          2. Г.Й.

 

При секретаря                                                                 и с участието

На                             прокурора                      изслуша докладваното

От  съдия    С. С.       ч.   гр. д. №217   по описа

За  2017 година,за да се произнесе съобрази следното:

 

Делото е образувано по частна жалба на  ЗП Л.К. П. от гр.В.  против Разпореждане от  17.05.2017г. по гр.д. №1255/16г.  на ВРС , с което е върната въззивна жалба поради неизпълнение в срок на дадени от съда указания за отстраняване на нередовности-внасяне на  държавна такса  .

                Като причина за невнасяне на определената д. такса се сочи,че съобщението е изпратено до пълномощника на страната-адв. Т.,който не е упълномощен да внася д. такси и да се разпорежда с финансови средства на страната,а само да подава въззивна жалба.Твърди,че адв. Т. не е успял да се свърже с жалбоподателя,а самият жалбоподател не е получавал съобщение за обжалваното разпореждане,поради което не е внесена указаната д. такса.Иска от съда да отмени атакуванато разпореждане и укаже на ВРС да продължи производството по делото.

           В същия смисъл е постъпила ч.жалба и от адв. П.Т. като пълномощник на жалбоподателя ЗП Л. К. П.

          От данните по делото съдът   приема за установено  следното от фактическа страна.

          С Разпореждане от 28.04.17г. ВРС е указал на жалбоподателя ЗП Л.К. П. да внесе  д.такса в размер на 131,10лв в едноседмичен срок от съобщението . Уведомлението е получено от адв. П.Т. на 05.05.2017г..В указания срок ,който изтича на 12.05.17г. жалбоподателят не е изпълнил указанията на съда и не е внесъл дължимата д. такса.С обжалваното разпореждане от 17.05.17г. ВРС е върнал въззивната жалба  ,поради не отстраняване в срок на съобщените нередовности.

          Пред ВОС с частната жалба е представена вносна бележка,удостоверяваща,че определената д. такса е внесена на 09.06.17г.

            Въззивната инстанция констатира,че ЗП Л.К. П. в качеството си на ответник пред първата инстанция не е бил открит на постоянния си адрес и след справка за постоянен и настоящ адрес е бил редовно призован на настоящ адрес в гр. Д... като е получил препис от ИМ и приложенията.За първо с. заденаие ответникът не е открит и на настоящ  адрес  в гр. Д. и съдът е приложил разпоредбата на чл.41,ал.2 ГПК като страната е уведомена за последствията при неизпълнение задълженията по чл.41,ал.1 ГПК.ВРС е постановил неприсъствено решение след направено искане по чл.238 ГПК и в решението си от 16.03.17г. е посочил,че същото не подлежи на обжалване,но подлежи на отмяна по реда на чл.240,ал.1 ГПК.На 28.04.17г. е подадена въззивна жалба от ЗП Л.К. П. чрез адв П.Т. с посочен в нея съдебен адрес - гр. В...,ул.“Г...“№... до П. Т.И. нато зи съдебен адрес е изпратено съобщението,с което ВРС указва на  жалбоподателят ,че следва да отстрани нередовности по въззивната жалба-внасяне на д. такса.Съобщението е получено от адв. П. Т. на 05.05.17г. и в указания едноседмичен срок нередовностите не са отстранени-не е внесена дължимата д. такса.

           При тези данни въззивния съд достигна до следните изводи:

  ВРС е указал на жалбоподателя каква е дължимата д. такса. В срока за отстраняване на нередовности по въззивната жалба той не е внесъл определената от съда д. такса.Изложените в частната жалба причини за пропуск на срока за внасяне на д. такса съдът намира за неоснователни.Съобщението е изпратено на посочен от страната съдебен адрес,който е адрес на неговия пълномощник по делото,видно от приложен договор за првна помощ и защита.На постоянния и настоящ адрес на страната ЗП Л.К. П. е бил нередовно призован с изключение на съобщението за връчване на ИМ и приложенията на настоящ адрес.Сочените от жалбоподателя доводи съдът не счита за обстоятелства,които да са направили невъзможно внасянето на д. такса в срок.Вътрешните отношения между жалбоподателя и пълномощника му   не могат да се приемат като обективна невъзможност за изпълнение на дадените от съда указания. Жалбоподателят е бил редовно уведомен за разпореждането на ВРС чрез неговия пълномощник на посочен във въззивната жалба съдебен адрес.

При невъзможност на страната да изпълни указанията на съда за отстраняване на нередовности,то тя има възможност да иска удължаване на срока,която следва да стане преди изтичане на първоначално определения от съда срок-чл.63 ГПК,което не е сторено от жалбоподателя или неговия пълномощник.

По изложените съображения ВОС счита жалбата за неоснователна,а обжалваното разпореждане на ВРС за правилно и законосъобразно.

Водим от горното съдът

 

                                             О П Р Е Д Е Л И :

 

           ПОТВЪРЖДАВА  Разпореждане  от 17.05.2017г. на Видински районен съд по гр.д. №1255/16г.по описа на съда.                              Определението може да бъде  обжалвано пред Върховен касационен съд в едноседмичен срок от съобщението му до страните.

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                                                                                      2.