Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е    47

 

гр.В*** 27.06.2017 година

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А     Н  А  Р  О  Д  А

 

В** окръжен съд гражданска колегия в публично

заседание на шести юни

две хиляди  и седемнадесета година в състав:

 

                                 Председател:  В***В***

                                           Членове:  1.А**П**

                                                               2.В***М***

 

 

при секретаря   В*** К*** и в присъствието

на прокурора    ........................ като разгледа докладваното от съдия Васил Василев въззивно гражданско дело № 155 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 267, ал.1 от ГПК.

Делото е образувано по въззивна жалба на Ц.И.Д. от с. Г** против решение по гр. д. № 2690/16 на ВРС. В жалбата се поддържа, че в производството пред първа инстанция, съдът е отказал да приеме направеното искане, лицата Е.А.Х., Р.А.П., Ц.М.М., А.Ц.М. и Р** Ц.М., да бъдат изключени от участие в делбата и или техният дял да бъде намален, тъй като техният наследодател Р**Б**В** е получила дял от наследството на родителите си. Твърди се, че посочените лица като наследници ще получат два пъти наследство от наследодателите. В жалбата са направени доказателствени искания за издаване на съдебни удостоверения, въз основа на които жалбоподателят да се снабди с доказателства свързани с направеното от него в жалбата оспорване. Поради това се иска да се отмени първоинстанционното решение като неправилно и незаконосъобразно и да се уважи жалбата изцяло.

От страна на ответниците по жалбата не е постъпил отговор.

По допустимостта на жалбата

Видинският окръжен съд намира жалбата за допустима, тъй като е подадена в срока по чл.259 от ГПК  и при спазване изискванията на чл.260 и 261 от ГПК.

По съществото на спора

Видинският окръжен съд като взе предвид доводите на страните, прецени събраните по делото доказателства и съобрази законовите разпоредби приема за установено следното:Гр. д. № 2690/16г. на ВРС е образувано по искова молба от

1.Ц.М.М., ЕГН ******, с адрес ***;

2.А.Ц.М., ЕГН ******, с адрес ***;

3.Р.Ц.М., ЕГН ******, с адрес ***;

4.Е.А.Х., ЕГН ******, с адрес ***;

5.Р.А.П., ЕГН ******, с адрес ***;

6.Р.Л.Р., ЕГН ****** с адрес ***;

7.Ж.Л.И., ЕГН*****, с адрес *** против

8.Ц.И. Динсковски, ЕГН****, с адрес ***.

В исковата молба се поддържа, че страните по делото са съсобственици по наследство, като наследници на Б**М** Ц**, б.ж. на с. Г**, общ. В**, обл. В** и Й**И** Ц**, б.ж. на с.Г**, общ. В**, обл. В**, на следните недвижими имоти, находящи се в землището на с. Г**, общ. В**, обл. В**:

І. Нива от 6.718 дка, находяща се в местността „Г** П**”, трета категория, представляваща имот № 022025 по плана за земеразделяне на с. Г**, общ. В**, обл. В**, при граници и съседи: имот № 022026 – нива на С** П**Г**; имот № 000241 – полски път на Общ. В**; имот № 022024 – нива на В** К** С**, имот № 000250 - полски път на Общ. В***;

ІІ. Нива - изоставено тревно насаждение от 4.450 дка, находяща се в местността „М**”, пета категория, представляваща имот № 100022 по плана за земеразделяне на с. Г**, общ. В**, обл. В**, при граници и съседи: имот № 100023 – изост. тр. нас. на П***Г**П**; имот № 000489 – полски път на Общ. В**; имот № 100021 – изост. тр. нас. на насл. на Л**С** М** а, имот № 000475 - полски път на Общ. В***;

ІІІ. Нива от 7.004 дка, находяща се в местността „А***”, трета категория, представляваща имот № 104033 по плана за земеразделяне на с. Г**, общ. В**, обл. В**, при граници и съседи: имот № 104034 – нива на насл. на Л** С** М**; имот № 000242 – полски път на Общ. В**; имот № 104032 – нива на Р** И**М**, имот № 000616 - полски път на Общ. В***;

ІV. Нива от 2.202 дка, находяща се в местността „Гръчко Бърдо”, пета категория, представляваща имот № 117072 по плана за земеразделяне на с. Г**, общ. В***, обл. В**, при граници и съседи: имот № 117073 – нива Р**Т*** Т**; имот № 000337 – полски път на Общ. В**; имот № 117071 – нива на „З** А**“ ЕООД, имот № 000328 - полски път на Общ. В**;

V. Нива от 1.010 дка, находяща се в местността „М*** ”, пета категория, представляваща имот № 207018 по плана за земеразделяне на с.Г**, общ.В**, обл. В**, при граници и съседи: имот № 207019 – нива на насл. на А*** Д*** В**; имот № 000475  – полски път на Общ. В**; имот № 207017 – нива на насл. на Л** С** М**, имот № 000505 - дере на Общ. В***;

VІ. Нива от 4.415 дка, находяща се в местността „Рояка”, пета категория, представляваща имот № 076028 по плана за земеразделяне на с. Г**, общ. В**, обл. В**, при граници и съседи: имот № 076029 – нива на насл. на Л**Ст** М**; имот № 000035  – полски път на Общ. В***; имот № 076027 – нива на К** Ц** Н*, имот № 000453 – полски път на Общ. В**;

VІІ. Нива от 7.552 дка, находяща се в местността „Главица”, пета категория, представляваща имот № 241014 по плана за земеразделяне на с. Г**, общ. В***, обл. В**, при граници и съседи: имот № 241015 – нива на К**П** Д**; имот № 000412 – полски път на Общ. В**; имот № 241013 – нива на насл. на  Г** Т** И**, имот № 241023 – нива на ДПФ, имот № 241024 – нива на Общ. В**, имот № 000049 – полски път на Общ- В**;

VІІІ. Нива от 5.972 дка, находяща се в местността „Средни дел”, пета категория, представляваща имот № 206012 по плана за земеразделяне на с. Г**, общ. В**, обл. В***, при граници и съседи: имот № 206013 – нива на насл. на М***Д**А**; имот № 000285 – полски път на Общ. В***; имот № 206011 – нива на „С* Е* А* Е*“ АД, имот № 000049 – полски път на Общ. В**, имот № 000052 – полски път на Общ. В**, и

ІХ. Широколистна гора от 5.500 дка, находяща се в местността „Г***”, представляваща имот № 314181 в землището на с. Г**, общ. В**, обл. В**, начин на трайно ползване: широколистна гора, при граници и съседи: имот № 314182 – широколистна гора на насл. на И** Т**Д**, землищна граница, имот № 314166 – широколистна гора на З. И. П.; имот № 314124 – широколистна гора на насл. на К** И** К**;

Иска се от ищците, съдът да постанови решение, с което да бъде извършена съдебна делба върху описаните по-горе недвижими имоти останали им от общите наследодатели, с права по коляно за съделителите.

Ответникът, Ц.И. Д***, е подал отговор на исковата молба, с който не оспорва иска за делба, но в съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, оспорва участието в делбата на част от съделителите – наследници на Р** Б** В**, за това, че същата е получила в свой дял земеделска земя от наследодателите чрез дарение.

В производството са събрани писмени и гласни доказателства. Приети са и писмените доказателства по приложеното гр. д. № 2690/2016г. на ВРС.

В***районен съд, след преценка на събраните доказателства по отделно и в съвкупност, е намерил за установено следното от фактическа страна:  С 2 бр. Решения № 333 от 09.01.2002г. на ПК – гр.В**, обл. В**, Решение № 197А от 04.11.1997г. на ПК – гр.В*/* и Решение № 033 от 19.04.1911г. на ПК – гр.В**, е възстановено правото на собственост на наследниците на Б**М** Ц**, б.ж. на с. Г**, общ. В**, обл. В**, и Й** И**Ц**, б.ж. на с. Г**, общ. В**, обл. В**, на описаните по-горе недвижими имоти, всички находящи се в землището на с. Г**, общ. В**, обл. В**.

Видно от представеното удостоверение за наследници № 595, изд. на 27.10.2016г. от с. Г**, общ. В**, обл. В** и удостоверение за наследници № 594, изд. на 27.10.2016г. от с. Г**, общ. В**, обл. В**, общите наследодатели Б**М** Ц**, б.ж. на с.Г**, общ.В**, обл.В***, и Й** И. Ц**, б.ж. на с. Г**, общ. В**, обл. В**, са оставил следните наследници по закон – деца: Р** Б** Д** и Р*** Б** В**, които на основание чл.5, ал.1 от Закона за наследството наследяват по равни части - с права по ½ ид.част от наследството. От своя страна Р** Б**Д** е оставила две деца – ответникът Ц.И.Д. и В*** И**Б** с права по ½ от ½ ид.части или по ¼ ид.части от наследството, като В***И**Б**, поч. през 1969г., е оставила две деца – ищците Р.Л.Р. и Ж.Л.И.., които на основание чл.5, ал.1 от Закона за наследството наследяват по равни части или по 1/2 от ¼ ид.части или по 1/8 ид.част от него. Другото дете на наследодателите с права ½ ид.част от наследството Р**Б**В**, също е оставила две деца – А**А** Х** и Н*** А**, с права по ½ от ½ ид.части или по ¼ ид.части от наследството. От своя страна А**Ан** Хр** е оставила две деца – ищците Е.А.Х. и Р.А.П., които на основание чл.5, ал.1 от Закона за наследството наследяват по равни части или по 1/2 от ¼ ид.части или по 1/8 ид.част от него. А Н**А** М. е оставила две деца и съпруг – ищците Ц.М.М., А.Ц.М. и Р.Ц.М., които на основание чл.5, ал.1 и чл.9, ал.1 от Закона за наследството наследяват по равни части или по 1/3 от ¼ ид.части или по 1/12 ид.части от наследството.

Ответникът, Ц.И.Д., не е предявил насрещен иск за намаляване на твърдяното дарение до размера на запазената му част, поради което съдът е оставил без уважение искането му някои от съделителите да участват в делбата.

При така установената фактическа обстановка първоинстанционният съд е направил следните правни изводи: Предявеният иск е основателен и доказан. Установил се е безспорно възстановяването на делбените недвижими имоти на наследниците на общите наследодатели Б** М** Ц**, б.ж. на с. Г**, общ. В**, обл. В** и Й** И** Ц**, б.ж. на с. Г**, общ. В**, обл. В***, качеството на наследници на страните, както и размера на наследствените им права. Първоинстанционният съд решава, че искът следва да бъде уважен като допуска съдебна делба на процесните имоти, на основание чл.69 от ЗН, съобразно квотите посочени по – горе и съгласно искането на страните за делба по колена.

Пред въззивната инстанция не са представени нови доказателства, които да променят установената от ВРС фактическа обстановка и при така установената фактическа обстановка, Съдът намира, че подадената жалба е неоснователна, поради което следва да бъде отхвърлена и атакуваното решение да бъде потвърдено.Подържа се в жалбата, че обжалваното решение е неправилно, тъй като в производството пред първа инстанция, съдът е отказал да приеме направеното искане, лицата Е.А.Х., Р.А.П., Ц.М.М., А.Ц.М. и Р*** Ц.М., да бъдат изключени от участие в делбата и или техният дял да бъде намален, тъй като техният наследодател Р** Б** В** е получила дял от наследството на родителите си. В жалбата са направени доказателствени искания за издаване на съдебни удостоверения, въз основа на които жалбоподателят да се снабди с доказателства свързани с направеното от него в жалбата оспорване. Видинският окръжен съд намира жалбата за неоснователна, направеното искането следва да бъде отхвърлено. Съгласно чл. 133 от ГПК „Когато в установения срок ответникът не подаде писмен отговор, не вземе становище, не направи възражения, не оспори истинността на представен документ или не упражни правата си по чл.211, ал. 1 от ГПК – предявяване на иск, чл. 212 от ГПК- искане за произнасяне в съдебно решение относно съществуването или несъществуването на едно оспорено правоотношение, от което зависи изцяло или отчасти изходът на делото, и по чл. 219 от ГПК – искане за привличане на трето лице, когато това лице може да встъпи и предявяване на обратен иск, ответникът губи възможността да направи това по-късно, освен ако пропускът се дължи на особени непредвидени обстоятелства.” С разпореждането от 24.11.16г. ВРС е указал на ответника – настоящ жалбоподател, че следва да представи отговор и е посочил последиците от неподаването на отговор или липсата на възражения по определен въпрос. Жалбоподателят е получил лично препис от разпореждането и е уведомен за същото. В представения на 03.01.2017г. писмен отговор ответникът – настоящ жалбоподател, не е направил каквото и да било възражение във връзка с участието в делбата на наследниците на Р**Б** В**. С оглед гореизложеното и предвид разпоредбата на чл. 133 от ГПК настоящия жалбоподател е изгубил възможността да направи посоченото по – горе възражение към настоящия момент.

В*** окръжен съд, в настоящия си състав, намира, че обжалваното решение е валидно и допустимо, а по същество е правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено.

С оглед гореизложеното обжалваното решение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното Съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

Потвърждава решение № 91/08.03.17г. по гр. д. № 2690 от 2017г. на ВРС.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба при условията по чл. 280, ал.1 от ГПК пред ВКС в едномесечен срок от съобщаването му на страните.

 

Председател:                                   Членове:1.

 

                                                                       2.