ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 № 134

гр. В*** 03.07.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Окръжен съд В**, гражданско отделение, в закрито заседание на  трети юни   две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

Председател:В** В**

Членове:   1.Ан** П**

     2. В** М**

 

с участието на секретаря ...................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията В** въззивно  частно гражданско дело №151 от описа за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.

Делото е образувано  по въззивни частни  жалби с индентично съдържание от А.П.Н., И.Н.И.,Е.С.А.,М** С.А. и  П.С.Д. против разпореждане за незабавно изпълнение в заповед №2166-РЗ от 12.12.11г. по ч.гр.д.№922/11г. на ВРС ,с което е разпоредено длъжникът Георги Цветанов Кирилов и жалбоподателите да заплатят на „Б** ДСК“ЕАД-С** сумите подробно посочени в разпореджадено.Подържа се,че обжалваното разпореждане е незаконосъобразно,поради това,че видно от самото заявление за издаване на разпореждането отговорността на поръчителите по чл.147 от ЗЗД  е била погасена. В частната жалба жалбоподателите се позовават на т.4б. от ТР №4/14г. по тълк.д. №4/13г. на ОСГТК на ВКС.Подържа се незаконосъобразност,поради липса на редовно обявяване на предсрочната изискуемост на вземането на кредитора.Иска се обжалваното разпореждане да бъде отменено.

В представеното писмено становище ответника по частните жалби оспорва същите и моли съда да потвърди обжалваното разпореждане.Претендират се и направените по делото разноски за възнаграждение на юрисконсулт.

 По  допустимостта на жалбата

           В** окръжен съд счита,че частната жалба е недопустима,поради което следва да бъде оставена без разглеждане,а производството по делото прекратено.Гр.д.№922/11г. на ВРС е образувано по заявление по чл.417 от ГПК от

„Б** ДСК“ЕАД-С** за издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист против лицата посочени в заявлението.С разпореждане от 17.05.11г. ВРС е оставил без уважение заявлението на „Б** ДСК“ЕАД-С**.Разпореждането е обжалвано от заявителя пред ВОС,който с определение от 11.07.11г. по в.ч.гр.д.№346/11г. е отменил обжалваното разпореждане,разпоредил е издаването на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист по заявлението и е върнал делото на ВРС за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист.

         При така описаното движение на производството по заявлението частната жалба,по която е образувано настоящето дело  е недопустима.Макар,че в случая се обжалва разпореждането на ВРС №2166-РЗ от 12.12.11г. по ч.гр.д.№922/11г. същото е издадено въз основа на въззивното определение от 11.07.11г. по в.ч.гр.д.№346/11г. на ВОС.В случая акта,с който се уважава заявлението е акта на въззивния съд постановен при обжалването от страна на банката,а ВРС в обжалваното определение е разпоредил деловодното издаване заповедта за изпълнение и изпълнителния лист.В настоящия случай с частната жалба , по която е образувано настоящето дело се иска да бъде преразгледано становището на въззивната инстанция по казуса ,взето във въззивното определение от 11.07.11г. по в.ч.гр.д.№346/11г. на ВОС,което е недопустимо.

         Наведените в настоящата частна жалба доводи могат да бъдат обосновани в евентуалния отговор на исковата молба предявена от страна на банката.

         С оглед гореизложеното частната жалба следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима,а производството по делото следва да бъде прекратено.

Искането за присъждане на направените по делото разноски за възнаграждение на юрисконсулт не следва да бъде уважено,поради липсата на доказателства обосноваващи това качество.

Водим от горното, ВОС :

 

О   П   Р   Е   Д   Е  Л   И   :

Оставя без разглеждане като недопустими въззивни частни  жалби с индентично съдържание от А.П.Н., И.Н.И.,Е.С.А.,Мариан С.А. и  П.С.Д. против разпореждане за незабавно изпълнение в заповед №2166-РЗ от 12.12.11г. по ч.гр.д.№922/11г. на ВРС.

Прекратява производството по делото.

Отхвърля искането на „Б** ДСК“ЕАД-С** за присъждане на направените по делото разноски за възнаграждение на юрисконсулт.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред САС в седмичен срок от връчването на препис от същото на страните.

 

 

Председател:                                    Членове: 1.

 

      2.