ОПРЕДЕЛЕНИЕ  №56

Гр.Видин 06.07.2017

 

 

Видинският окръжен  съд,  в закрито заседание на  шести юли две хиляди и седемнадесета  год., в състав:

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ : В.М.

 

като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 67  по описа за 2017 г. , за да се произнесе , съобрази следното:

Постъпила е молба от проц. представител на ищците в която заявява, че се отказва от  исковата си претенция на основание чл. 233 от ГПК, тъй като с ответниците са сключили извънсъдебна спогодба. Моли, производството по делото да бъде прекратено, като заявява, че споразумението е изпълнено и всички дължими суми са изплатени. Заявява, че разноските остават за сметка на страните.

Съгласно чл. 233 от ГПК ищецът може да се откаже изцяло или отчасти от спорното право във всяко положение на делото, поради което съдът като взе предвид постъпилата молба и представените доказателства за надлежна представителна власт на подалата молбата адв. Г. П.-С..., счита че на основание чл. 233 от ГПК производството по делото следва да бъде прекратено.

 На основание чл. 233 от ГПК, съдът

 

                                                О П Р Е Д Е Л И :

           

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 67/2017 г. по описа на Окръжен съд-Видин, поради отказ от предявения иск, на осн. чл. 233 ГПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок от получаване на съобщението до страните, пред  САС.

 

 

                                                ОКРЪЖЕН  СЪДИЯ: