О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е -83

 

Видинският окръжен съд,  гражданско отделение

в закрито заседание  на двадесет и девети юни            две хиляди и   седемнадесета  година

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. М.              

                                        ЧЛЕНОВЕ:

 

при секретаря                                и с участието на

прокурора                            изслуша докладваното

от съдията М.  

Т.дело №  2 по описа за 2017  година

и   за   да   се  произнесе,  взе   предвид    следното:

          По делото е постъпила молба от Р.И.Т., синдик в производството по несъстоятелност на ЕТ“А.-И. А. „           град В. с искане по чл. 632, ал. 5, във вр. с    ал. 1 от ТЗ,във вр.с чл.629б от ТЗ.

          В молбата синдикът описва действията които е извършил с оглед установяване на имуществото на дружеството и формиране на масата на несъстоятелността. Посочва,че няма в наличност парични средства,които да се използват за изпълнение на задълженията на синдика,като всички досегашни действия същият е извършвал със собствени средства.В молбата посочва,че в производството предстоят действия по извършване на оценка на активите на длъжника,с оглед осребряването на имуществото от масата на несъстоятелността,поради което е предложил сумата 3 000 лв. която ще обезпечи производството за около 3-4 месеца.

          На това основание е поискал да се укаже на кредиторите да внесат необходимите първоначални разноски, за да може производството по несъстоятелност да се развие.

         

          При наличието на тези данни Окръжният съд приема, че са налице предпоставките на чл. 629б от ТЗ и липсва имущество което да е достатъчно за покриване на началните разноски, поради което ще следва да се определи сума която да бъде предплатена от лицата по чл. 625 или от друг кредитор за да продължи производството по несъстоятелност.

          Съдът определя сума която следва да бъде предплатена в срок от два месеца от горепосочените лица в размер на 5 000 лв., с оглед натрупаните до настоящия момент разноски и бъдещи такива.

          В случай, че сумата не бъде предплатена в срок ще се реализират последиците по чл. 632, ал. 1 от ТЗ.

          По изложените съображения Окръжният съд

 

 

                                        О П Р Е Д Е Л И:

 

 

          На основание чл. 629б съдът определя сумата 5 000 лева за покриване на началните разноски по несъстоятелността, която трябва да бъде предплатена в срок от два месеца от лицата по чл. 625 от ТЗ или от друг кредитор за продължаване производството по несъстоятелност.

          В случай, че сумата не бъде предплатена  в определения срок ще се предприеме процедурата по чл. 632, ал. 1 от ТЗ.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и на принудително изпълнение.

         

 

 

 

 

                                      ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: