О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е № 117

 

Видинският  окръжен съд  гражданско отделение в закрито заседание на  16 юни две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                             Председател : В. В.

                                                     Членове :1. А. П.

                                                                       2. В. М.

при секретаря            ......................................................................................... и с участието на прокурора.....................................................................

изслуша докладваното от съдията П. В.ГР. дело168 описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

          Производството е по чл.435,ал.2 и 4 от ГПК.

          Образувано е по жалба от E. В.М. и В.С.М. *** срещу постановлението за възлагане от 24.11.2016 г. по ИД № 201472440400370 на ЧСИ.

Подържа, че за публичната продан разбрали на 13.04.2017 г. като не са получавали покана за доброволно изпълнение , не е извършен оглед и оценка на имота и не били получили уведомление за публичнсата продан, което им е попречило да защитят интересите си. Молят съда да отмени постановлението за възлагане.

Поддържа се ,че проданта е нищожна, тъй като още в заповедното производство има допуснати множество процесуални нарушения., а именно :  разпореждането на районния съдия е незаконосъобразно поради това, че липсват  доказателства за това , че нямат разпореждане с №, дата и подпис.Срокът за обжалване не бил пропуснат, тъй като липсвало съобщение , че е връчено разпореждане. Разпореждане като съдебен акт с № и дата -липсвал. Иска се  Окръжен съд да отмени разпореждането на Районен съд и да  уважи частната  жалба.

Поради това , че заявлението противоречало на закона и морала , а вземането не било безспорно , съгласно Европейския регламент 805/2004г. се иска да се издаде разпорежданекоето да се върне заявлението на Взискателя   като противоречиво на Европейския регламент за безспорни вземания, като се  обезсили издадения изпълнителен лист.

        Ответниците по жалбата А.Н.Д. , А.А.Н. и Д.Н.Д. оспорват същата като недопустима , поради това че е подадена извън срока за обжалване , както и поради това , че посочените основания не са сред предвидените в чл.435,ал.3 ГПК . По същество излагат съображения за неоснователност на жалбата.

        В представените по делото мотиви съдъбният изпълнител подържа, че жалбата подадена от E. В.М. и В.С.М. е недопустима, а по същество неоснователна.

Окръжен съдгр. Видин в настоящия си състав, след като обсъди съображенията, развити в частната жалба и данните по първоинстанционното дело, прие за установено следното:

            Частната жалба е подадена извън срока по чл. 418, ал. 4 от ГПК, поради                          което е процесуално недопустима. Постановлението за възлагане е от 24.11.2016 г. и е връчено за двамата жалбаподатели на назначените им особени представители адв.Д. и адв. Б. на 07.03.2017 г. Срокът за обжалване е едноседмичен от извършване на действието на ДСИ- и изтича на 14.03.2017 г. Жалбата е постъпила на 18.04.2017 г. ,т.е. след повече от един месец от изтичане на срока за обжалване.

           Изп. Д № 201472440400370 на ЧСИ Т. е е образувано въз основа на изпълнителен лист от взискателите  А.Н.Д. , А.А.Н. и Д.Н.Д.  против E. В.М. и В.С.М. за присъдени суми в полза на взискателите ,като вземането е обезпечено с ипотека върху собствен на длажниците недвижим имот. ЧСИ е предприел изпълнителни действия по делото, като е изпратил призовки за доброволно изпълнение до солидарните длъжници. В предвидения едноседмичен срок последните не са изпълнили задължението си и по молба на взискателя са извършени принудителни изпълнителни действия.

             ЧСИ Т. е поискал справки за предоставяне на данни по реда на Наредба № 14/18.11.2009 г. за родствени връзки, постоянен и настоящ адрес на длъжниците От справките се установява, че жалбоподателите имат постоянен адрес ***. На посочените постоянен и настоящ адреси на длъжниците са изпращани призовки и съобщения за доброволно изпълнение . Съобщенията са върнати невръчени, тъй като адреса е посещаван многократно и не са намерени. В изпълнение разпоредбата на чл.47,ал.1 и сл. от ГПК, жалбоподателите са уведомявани чрез залепване на уведомления на входната врата . С определение от 07.10.2015 г. РС при ВРС е назначил адв.Д. и адв.Б. за особени представители на двамата жалбаподатели.                Горепосочената фактическа обстановка обуславя следните правни изводи:

              При така заявените основания в жалбата, съдът намира същата за недопустима.             Предмет на обжалване е постановление за възлагане. Съгласно разпоредбите на чл. 435, ал. 3 от ГПК, длъжникът може да обжалва това действие в две хипотези: 1. Поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно и 2. Имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. Жалбоподателите са  недоволни от постановлението за възлагане по причини, че била разменена номерацията на апартамент 1 и 2 ,както твърдят те, както и че не били надлежно уведомени за предприетите изпълнителни действия. Нито едно от изброените основания не кореспондира с двете хипотези на чл. 435, ал. 3 от ГПК. Жалбоподателите не сочат каквито и да било пропуски в процедурата по наддаването при публичната продан, т.е. да е нарушен реда за провеждането по чл. 489 и чл. 490 от ГПК. Не се поддържа и твърдение, че имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.

            С текста на чл.487 от ГПК, е регламентиран реда за оповестяване на публичната проданчрез залепване на обявления на определени за това места. От съставените протоколи и намиращите се в делото екземпляри на обявления, се установява, че процедурата на чл.487 от ГПК е била изпълнена при публичната продан, предмет на жалбата. Уведомяването на длъжниците за публичната продан не е нормативно уредено. Със поставянето на обявленията на съответните места се цели публично да се огласи за насрочената публична продан, която в настоящия случай е обявена и чрез мрежата на Интернет. Неоснователно е оплакването, че не е правен опит да им бъдат връчени съобщения за насрочената публична продан. Книжата и съобщенията са връчвани на назначените им по реда на чл.47 особени представители.  

             Жалбата следователно следва да бъде оставена без разглеждане, като недопустима, за което Съдът      

        

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

 

 

 

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата E. В.М. и В.С.М. *** срещу постановлението за възлагане от 24.11.2016 г. по ИД № 201472440400370 на ЧСИ.

ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото дело.

          Определението подлежи на обжалване пред Апелативен съд, гр. София в едноседмичен срок от връчването на препис от същото на страните.

          

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                             

                                                                                           2.