ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 № 90

гр. Видин,   09. 05. 2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Окръжен съд Видин, гражданско отделение, в закрито заседание на     09    май две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

Председател: В. В.

     ЧЛЕНОВЕ: А. П.      

      В. М.

 

с участието на секретаря ...................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията П. гражданско дело № 70 по описа за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.274, ал.1, т. 1 от ГПК.

Подадена е частна жалба от "Т. С." ЕАД, ЕИК ...., представлявано от изп.директор Г. Х. Б., чрез юриск. М.Л., против разпореждане  от 27.12.2016 г., постановено от ВРС по гр.д.№ 2792/2016 г. по описа на Районен съд - гр. Видин, с което определение се връща исковата молба молба на "Т. С." ЕАД против М.И.В., с която е предявен иск с правно основание чл.422  ГПК за установяване дължимостта на парична сума за консумирана топлинна енергия и илхва за забава върху нея , за които суми е издадена заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК и прекратява производството по гр.д.№ 2792/2016 г. по описа на ВРС. Частният жалбоподател смята обжалваното определение за неправилно. Твърди, че в срок е отстранил указаната нередовност, като е представил платежен документ за внесена държавна такса в указания размер и подробно уточнение относно периода и основанието за начисляването на сумите за дялово разпределение. Моли обжалваното определение да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно.

ВОС намира частната жалба за допустима като подадена в срок от надлежна страна срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Разгледана по същество, частната жалба е основателна.

Гр.д.№ 2792/2016г. по описа на ВРС е образувано по искова молба от "Т. С."ЕАД против М. И.В., с която се претендира да бъде прието за установено, че ответникът дължи претендираните суми със заявление по чл.410 от ГПК, по което е образувано ч.гр.д.№2124/2016г. по описа на ВРС. Ищецът претендира постановяване на решение, с което да бъде прието за установено по отношение на ответника, че той дължи на ищеца сумите, за които е издадена заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК по ч.гр.д. № 2124/2016 г. на ВРС – ... лв. главница, представляваща стойността на незаплатена топлинна енергия за периода м.11.2013 г. – м.04.2015г., лихва в размер на ... лв. за периода от 31.12.2013г. до 09.06.2016г., както и... лв. главница /такса за извършена и незаплатена услуга за дялово разпределение/ и ... лв. лихва върху тази главница.

С разпореждане от 01.12.2016г. ВРС е оставил без движение исковата молба и са дадени указания в едноседмичен срок за отстраняване на нередовностите относно петитума на иска, да посочи срещу кого предявява иска , да уточни размера на главницата и лихвите по всяка фактура, да посочи за какъв отчетен период е издадена всяка фактура и за какъв период се търсят лихви,какъв е падежа на претенциите и от кога ответникът е изпаднал в забава, как са изчислени исковите суми- като прогнозни стойности или на база реолно потребление и за какъв период, на какво основание дължи лихва за забава, как е формирана и върху каква главница, от какво произтича дължимостта на претендираната главница – договор , неосномвателно обогатяване , обезщетение, да индивидуализира обекта, да конкретизира вида и размера на претендираните разноски,  като ищецът е предупреден, че в противен случай исковата молба ще бъде върната и делото – прекратено. В дадения срок "Т. С."ЕАД е депозирала молба вх..../21.12.2016г., в която е направила уточнение и е представила вносна бележка за внесена държавна такса.

ВРС приема исковата молба в тази част за нередовна и на основание чл.129, ал.3 от ГПК, постановява разпореждане като връща исковата молба молба на "Т. С." ЕАД против М. И.В., с която се претендира да бъде прието за установено по отношение на ответника, че същия дължи на ищеца исковите суми, за които суми е издадена заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК по ч.гр.д. № 2124/2016 г. на ВРС, и прекратява производството по гр.д.№ 2792/2016 г. по описа на ВРС.

ВОС намира обжалваното определение за неправилно.

С разпоредбата на чл.129 от ГПК законодателят е въвел задължение за съда да провери редовността на отправената до него искова молба, като при установяване на нередовности по същата, да ги посочи и съобщи на страната, като й даде едноседмичен срок за отстраняването им. Едва след изтичането на този срок и при условие, че недостатъците не бъдат отстранени, съдът връща исковата молба.

ВОС намира, че видно от молба вх.№..../21.12.2016г., постъпила в срока за отстраняване на нередовностите, ищецът е направил исканото уточнение на сумите за дялово разпределение като е посочил подробно обстоятелствата, на които основава претенцията си за тези суми по изброени фактури за начисление на суми за дялово разпределение, за кой период се претендират като е посочено, че сумите, претендирани за дялово разпределение касаят процесния период, посочен в исковата молба, а в самата искова молба са посочени процесните периоди, както и за законната лихва . Посочено е правилното име на ответника, посочено е , че претенцията произтичаот неплатени задължгения на ответника за предоставена и незаплатена топлинна енергия/ което впрочем е ясно и от исковата молба / , представил е документ за платена държавна такса , индивидуализирал е обекта.

С оглед изложеното, ВОС намира, че с молба вх.№..../21.12.2016г. Т. С."ЕАД е отстранила в срок нередовностите, указани от ВРС. ВОС следва да отмени обжалваното определение и върне делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

На основание горното, ВОС

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

            ОТМЕНЯ разпореждане № 2517/27.12.2016г., постановено от ВРС по гр.д.№ 2792/2016г. по описа на Районен съд – Видин, с което определение се връща исковата молба молба на "Т. С." ЕАД против М. И.В. и прекратява производството по гр.д.№ 3792/2016 г. по описа на ВРС.

            Връща делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

               

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ :                              ЧЛЕНОВЕ: