ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 65

 

27.03.2017, гр. В***

В*** окръжен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и седми март  през две хиляди и седемнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:В*** В***

ЧЛЕНОВЕ: А*** П***

В***М***

Като разгледа докладваното от съдия В*** М***

 Ч.гр. д. № 69 по описа за 2017 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274, ал.2, ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от  «ЧЕЗ Е*** Б***« АД ЕИК ****, срещу определение  от 28.09.2016 г. по гр.д. 2152/2015 год. на ВРС, с което е ОСЪДЕНО ДА ЗАПЛАТИ на Национално бюро по правна помощ, гр. С***, 200 лв., изплатена като адвокатско възнаграждение за процесуално представителство на ответната страна  по същото гр.д., на осн. чл. 81 вр. чл. 78, ал.7 ГПК.

В жалбата се твърди, че определението е неправилно и следва да бъде отменено. Твърди се, че не са налице предпоставките на чл.248 ал.1 ГПк и съдът не може да изменя решението в частта за разноските.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Частната жалба е допустима и подадена в срок.

Производството пред ВРС е образувано по  искова молба на  от  «ЧЕЗ Е*** Б*** « АД ЕИК ****, против  Г.М. П***, ЕГН : *****, като на последния е предосавена правна помощ с определение от 16.12.2015г  и е назначен адвокат с определение от 16.01.2016г по грд 2152 от 2015.

 С решение № 179/26.04.2016 год. по гр.д. 2152/2015 год. на РС  Видин ,  е отхвърлена предявената от от  «ЧЕЗ Е*** Б*** « АД ЕИК ***, искова претенция.

С решение на председателя на НБПП е определено възнаграждение на особения представител в размер на  200 лв.

С атакуваното определение заплащането на това възнаграждение е възложено на иницииралите производството   «ЧЕЗ Е***Б*** « АД ЕИК ****,, на осн. чл. 81 вр. чл. 78, ал.7 ГПК.

Отговорността за разноски в гражданския процес се носи от страната, чието искане е отхвърлено. Производството е инициирано от от  «ЧЕЗ Е***Б***« АД ЕИК ****,, тяхната  молба за защита е наложила извършване на процесуалните действия на съда, съдът не ги е предприел самоволно. След като   исковата молба  на от  «ЧЕЗ Е*** Б*** « АД ЕИК ****, е оставена без уважение, те следва да понесат  и всички предизвикани от тази  молба разноски в процеса, вкл и за особен представител.

Заплатеното от НБПрП адвокатско възнаграждение се присъжда в полза на бюрото, само когато претенцията на лицето, получило правната помощ, е уважена, като адресат на задължението е насрещната страна по спора, която е изгубила делото

 Предвид съвпадане изводите на настоящата инстанция с тези на ВРС, обжалваният акт следва да бъде потвърден.

Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА  определение  от 28.09.2016 г. по гр.д. 2152/2015 год. на ВРС

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: