Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 26

                                               

 

Гр. В***

 

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А     Н  А  Р  О  Д  А

 

 

В***      окръжен     съд       гражданска     колегия

В   открито  съдебно  заседание   на   двадесет и девети март

две       хиляди     и    седемнадесета     година    в    състав: 

 

                                                Председател:  Д*** М***

 

                                                       Членове:  С*** С***

                                                                       Г*** Й***

                                                           

При    секретаря   В.К.

и     в    присъствието    на    прокурора      

като    разгледа    докладваното    от   Съдията  М***

Въззивно    гражданско   дело   № 64  по  описа  за  2017г.

и     за     да    се    произнесе,      взе      предвид     следното:

 

 

Производството по делото е образувано по въззивната жалба на И.И.Д. *** ,против решение №660/19.12.2016г. постановено по гр.д. №1549/2016г. по описа на ВРС.

Подържа се във въззивната  жалба, че обжалваното решение е постановено в нарушение на материалния закон и е необосновано. За тези оплаквания са изложени подробни  доводи, като се посочва,че ищецът в исковата си молба не е твърдял,че на адреса има повреден водомер,докато съдът се е позовал на това обстоятелство в обжалваното решение.Съдържат се оплаквания и по отношение начинът за определяне количествата изразходвана вода,като съдът не се е съобразил с направеното възражение за нищожност на чл.20,ал.3 от ОУ.Поискано е да се отмени обжалваното решение,като се отхвърли предявения иск и се присъдят направените по делото разноски за двете инстанции.

По делото е постъпил писмен отговор от ответната по жалба страна „В*** и К**“ЕООД,гр.В***, в който се поддържа, че ВРС е обсъдил всички събрани по делото доказателства, които не са били оспорени от ответника и е направил обосновани правни изводи, че предявения иск е основателен и доказан.

Страните не са сочили нови доказателства пред въззивната инстанция.

 

Окръжния съд, след като се запозна с оплакванията във въззивната жалба, становището на ответната по жалба страна и събраните доказателства приема за установено следното:

Въззивната жалба е подадена в законоустановения срок и от надлежна страна поради, което е допустима.

По същество въззивната жалба е неоснователна.

Пред ВРС е предявен иск с правно основание чл.422,във вр.с чл.415 от ГПК след издадена заповед за изпълнение по реда на чл.410 от ГПК по гр.д.№1206/2016г. по описа на ВРС,с която е разпоредено длъжникът Д. да заплати на „В и К“,ЕООД,гр.В*** сумата 480.90 лв.произтичаща от неизплатена доставена питейна вода и отведени канални води за периода 15.03.2015г.-15.01.2016г.Длъжникът е подал възражение срещу заповедта.

По делото са били назначени две експертизи-съдебно икономическа и съдебно-техническа,по които вещите лица са дали заключения,които не са оспорени от страните.Вещото лице по назначената техническа експертиза е дало заключение,че изразходваните количества вода са изчислени съгласно изискванията на чл.25,ал8 и ал.10,при условията на чл.20 от Общите условия за предоставяне на услуги на потребителите,като са били издадени фактури при служебно изчисляване на водните количества.Към експертизата са приложени таблици за дължимите количества за всяка една от фактурите.

Разпитаната по делото свид.С***И***,посочена от ответницата,заявява,че при отчитане на изразходваната питейна вода е констатирала,че водомера е бил повреден и е дала предписание за поправка на водомера,което не е било изпълнено от ответницата.

При наличието на тези събрани доказателства ВРС е направил обосновани и законосъобразни изводи,че ответницата дължи исковата сума на ищеца,като настоящата инстанция споделя изложените в обжалваното решение мотиви.

Обжалваното решение ще следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно,за което Окръжният съд

 

Р  Е  Ш  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение №/19.12.2016г.,  постановено по гр.д. № 1549/2016г. по описа на В*** Районен Съд.

Решението не подлежи на касационно обжалване и е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                     ЧЛЕНОВЕ1.              2.