Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е №69

 

гр. Видин,02.06.2017г.

 

В  ИМЕТО НА  НАРОДА

 

ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД в закрито заседание на  втори юни  през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.М.

като разгледа докладваното от съдия Валя Младенова т.д.несъстоятелност № 63/2015г. и за да се произнесе ,взе предвид следното:

        

 

Производството е по реда на чл. 632 ал.4 ТЗ.

С Решение по т.д № 63 от 2015г. Вос е обявил неплатежоспособността на  „Л...“ЕООД ЕИК ...определил за начална дата на неплатежоспособността , открил производство по несъстоятелност ,допуснал обезпечение  чрез налагане на общ запор и възбрана върху имуществото постановил прекратяване дейността на предприятието ,   обявил в несъстоятелност  търговеца, спрял производството по несъстоятелност .

 С определение № 82/05.12.2016г е УКАЗАНО на  кредиторите на  „Л...“ЕООД ЕИК ... да  депозират необходимата сума за предплащане на началните разноски по чл. 629б от ТЗ в размер на 5000 лева, в едноседмичен срок.Определението  е  обявено в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията на 28.12.2016г.

Съгласно чл.632 ал.2 от ТЗ, спряното производство може да бъде възобновено в срок от една година от вписване на решението. Съгласно разпоредбата на чл. 632 ал.4 ТЗ ако в този срок не бъде поискано възобновяване, съдът прекратява производството по несъстоятелност и постановява заличаване на длъжника от търговския регистър.

Тъй като в срока, който е започнал да тече от 28.12.2016г., до настоящият момент -  след изтичане на срока  от една година, въпреки  постъпило искане за възобновяване на производството по несъстоятелност по т.д.№63/2015г. не са внесени определените от съда разноски,  то същото следва да се прекрати от съда.

         На основание гореизложеното съдът

 

Р     Е     Ш     И  :

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по несъстоятелност н а „Л...“ЕООД ЕИК ... , седалище и адрес на управление  ГР.В..., ЖК „К...„ бл... вх....ет.... ап.... , представлявано от В....Й... Н...  , ЕГН : **********, на основание чл.632 ал.4 от ТЗ.

         ЗАЛИЧАВА „Л....“ЕООД ЕИК ... , седалище и адрес на управление  ГР.В..., ЖК „К...  „ бл.... вх....ет....ап... , представлявано от В. Й. Н.  , ЕГН : **********, от Търговския регистър.

         Решението може да се обжалва пред Апелативен Съд- С....- дневен срок от вписването му в търговският регистър.

         Препис от решението да се изпрати на АВ за вписване в Търговския регистър, съгласно чл.622 от ТЗ .

         Решението да се впише в книгата, която се води съгласно  чл.634в ТЗ.

 

 

         ОКРЪЖЕН СЪДИЯ  :