ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 № 75

гр. Видин,     14.06.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Окръжен съд Видин, търговско отделение, в публичното заседание на девети май две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

Председател:А. П.

 

с участието на секретаря ...................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията П.  търговско дело № 63 по описа за 2016г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

          Производството е по чл. 692 ал. 3 ТЗ, образувано по възражение вх.1341/10.04.2017г., депозирано по т.д. № 63/2016г.на  ВОС, по което е постановено решение от 17.02.2017г. за обявяване на неплатежоспособност и е открито производство по несъстоятелност на длъжника ЕТ „Д.-А. Д.”, с ЕИК ....., А. Л. Д.  със седалище и адрес на управление гр.В., ж.к.“В.“ , бл., вх.,ап. с начална дата 30.11.2016 г.

Възразяващият кредитор Н. А. за П., чието вземане е включено под1 в списъка на приетите от синдика вземания, твърди, че неправилно е определена поредността на удовлетворяване на вземането му по чл. 722, ал. 1, т. 6 и т. 9 ТЗ, без да е посочена привилегия или обезпечение. Излага, че с молбата за предявяване на вземането кредиторът е представил доказателства, че за част от публичните задължения са наложени обезпечителни мерки, а именно запори в ЦРОЗ на банкови сметки, депозити, и др. по реда на ЗОЗ. Сочи, че поредността на удовлетворяване предявеното от него вземане следва да бъде по реда на чл. 722, ал. 1, т. 1 ТЗ, а именно като вземане обезпечено със запор по реда на ЗОЗ.

Длъжникът ЕТ „Д.-А. Д.” не се явява и не зпраща представител в съдебно заседание и не е взел становище по възражението.

По делото е депозирано становище на синдика. Твърди, че възражението срещу посочената в списъка поредност на удовлетворяване на вземането е неоснователно, защото вписването на обезпечителните мерки по ЗОЗ – запор на банкови сметки и др., е станало след обявяване на решението за откриване на производство по несъстоятелност в ТР , а съгласно чл.638,ал.4,изр.3 ТЗ не се допуска налагане на обезпечителни мерки  по реда на ГПК или ДОПК върху имуществото на длъжника след откриване на производство по несъстоятелрност.

  

Съдът по несъстоятелността, като съобрази доводите на страните и приложените при предявяване на вземанията писмени доказателства, намира следното:

Възражението срещу списъка в частта, с която е посочен ред на удовлетворяване на вземането не е недопустимо. На самостоятелно оспорване чрез подаване на възражение срещу списъка с приети вземания по реда на чл. 692 ТЗ подлежи не само основанието за възникване на вземането, посочено в списъка, но и наличието на привилегия или обезпечение на това вземане. Този извод е безспорно приет в съдебната практика в производството по чл. 694 ТЗ и може да се приложи по аналогия и относно производството по подадено възражение, доколкото то е задължителен предшестващ етап в исковото установително производствотози смисъл Определение № 120 от 26.01.2011г. по т.д.№ 854/2010г., II т.о. на ВКС/. Допустимостта на това оспорване се извлича непосредствено и от разпоредбата на чл. 726, ал. 2 ТЗ, която изрично го постановява. Правният интерес от оспорване наличието на обезпечение се обосновава от поредността на удовлетворяване на обезпечените вземания, които съгласно чл. 722, ал. 1 ТЗ се удовлетворяват от клас 1 – преди всички останали вземания.

Поредността на удовлетворяване не е задължителен реквизит на списъка по чл. 686, ал. 1 , т. 1 ТЗ, и в настоящия случай синдикът не е посочил такъв ред , но е посочил че не е обезпечено, поради което следва да се приеме  за допустимо възражение срещу тази констатация още на този етап от производството, след като кредиторът твърди, че вземането му е обезпечено със мерки по реда на ЗОЗ и поредността на удовлетворяване следва да бъде по чл. 722, ал. 1, т. 1 ТЗ.

Посочването на предявените претенции в списъка на приетите от синдика вземания с привилегии и обезпечения има за цел да установи кръга на правоимащите участници в бъдещи разпределения на постъпления от масата на несъстоятелността. Ето защо, релевантни за списъка са само тези обезпечения, за които е предвидено право на привилегия, тъй като само те биха имали значение за поредността на изплащане на вземанията. По смисъла на чл. 722 ТЗ такива са само изрично изброените залог, ипотека и вписвания по реда на ЗОЗ.

Съобразно списъка на вписаните приети вземания на кредиторите на ЕТ „Д.-А. Д.”и изразеното от синдика становище по делото, за вземането на НАП в размер на ........лв., синдикът е посочил, че реда за удовлетворяване следва да бъде чл. 722, ал. 1, т. 6 и т. 9, а именно с привилегията на публичноправно вземане, но необезпечено такова.

Действително, от представените по делото доказателства се установява, че НАП е вписала запори на банковите сметки на длъжника в ЦРОЗ, но датата на вписването28.02.2017г. следва по време откриване на производството по несъстоятелност, т.е. към датата на обявяване на решението за обявяване на неплатежоспособност и откриване на производство по несостоятелност, това вземане е било необезпечено.

Това обстоятелство води до извода, че вземането на кредитора не е обезпечено и не са налице предпоставките да бъде включено в предвидения ред за удовлетворяване на вземания, обезпечени със запор. Още повече, че няма как да бъде налице сума при осребряването, която да бъде получена при реализация на това обезпечение, за да се приеме, че то е било наложено ефективно и да бъде предпочтително удовлетворено преди вземанията на другите кредитори на масата.

В този смисъл съдът изцяло възприема доводите на синдика относно посочения ред на удовлетворяване по чл. 722, ал. 1, т. 6 и 9 ТЗ и възражението е изцяло неоснователно.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 692, ал. 4 ТЗ, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражение на Н. А. за П., срещу списъка на приетите вземания, публикуван на 03.04.2017г., относно поредността на удовлетворяване на същото по реда на чл. 722, ал.1, т. 1 ТЗ, вместо по чл. 722, ал.1, т. 6  и 9 ТЗ.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Настоящия съдебен акт да се отрази в книгата по чл.634в от ТЗ и да се обяви в ТР.

 

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: