О П Р Е Д Е Л Е Н И Е-58

 

 

Видинският     окръжен      съд    гражданска    колегия

В   закрито   съдебно   заседание      на      трети   април 

две     хиляди    и    седемнадесета    година   в    състав: 

 

 

                                                Председател:  Д.  М.

 

                                                       Членове:  С.  С.

                                                                       Г.  Й.

             

При    секретаря        

и     в    присъствието    на    прокурора      

като   разгледа   докладваното   от   Съдията  М.

Частно   гражданско   дело   59  по  описа   за  2017г.

и    за    да    се    произнесе,     взе      предвид     следното:

 

 

Производството по делото е образувано по частната жалба на „З. А. Д. Д. Б.: Ж. И З.“ АД гр.С. против Определение от 31.01.2017г., постановено по гр.дело №2040/2016г. по описа на РС-В..

Поддържа се в частната жалба, че обжалваното определение е незаконосъобразно, необосновано и неправилно, поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В частната жалба са развити подробни доводи във връзка с процесуалните действия на съда относно преценката за допустимостта на предявения иск, с което е нарушено диспозитивното начало на процеса. Поддържа се, че съобразно константната  практика на ВКС интерес от искова защита ще е налице, когато  чрез избрания от ищеца способ ще може да се разреши съществуващ между него и противната страна правен спор. Поддържа се, че с оглед характера на сключения между страните договор, а именно Договор за сключване на застраховка „Гражданска отговорност“ застрахователното дружество е задължено да носи и търпи определен застрахователен риск, който не зависи от настъпването на застрахователно събитие и правния интерес се обуславя от интереса на застрахователното дружество да установи нищожността или унищожаемостта на договора преди да е настъпило определено застрахователно събитие. Поддържа се също така, че в исковата молба и в допълненията към нея ищецът е изложил конкретни обстоятелства, които очертават правния му интерес, поради което съдът незаконосъобразно и едностранно е приел, че ищецът не е спазил дадените му указания по чл.129 от ГПК и е прекратил производството по делото. Поискано е да се отмени обжалваното определение.

Окръжният съд след като се запозна с частната жалба, приема за установено следното:

Частната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок и от надлежна страна.

По същество частната жалба е основателна.

По гр.дело №2040/2016г. по описа на РС-В., след постъпване на исковата молба в съда, докладчикът по делото е постановил Разпореждане, с което е приел, че така предявените искове са недопустими, тъй като в исковата молба са изложени общи обстоятелства, а не конкретни факти и обстоятелства, касаещи процесния застрахователен договор. Приел е, че ищецът няма правен интерес от водене на предявените искове, тъй като липсва твърдение за нарушено или отричано от ответника право на ищеца, което произтича от застрахователния договор.

С Определение от 25.11.2016г., постановено по ВГрД №400/2016г. по описа на ОС-В., разпореждането  е било отменено с указания да се продължат съдопроизводствените действия по делото, като се дадат точни конкретни указания на ищеца за излагане на обстоятелства, които определят правния му интерес.

С разпореждане от 23.12.2016г., РС-В. е оставил без движение исковата молба, като е дал указания на ищеца да посочи ясно и точно доводите за нищожност по отношение на всяка една от заявените искови претенции.

В указания срок ищецът е подал молба, в която е конкретизирал всяка една от претенциите си, като е изложил по отношение на всяка една от тях конкретни доводи за твърденията в исковата молба относно нищожността на договора за застраховка и всяко едно от основанията за това.

С обжалваното определение РС-В. отново е приел, че предявените искове са недопустими поради липса на правен интерес, като е посочил основания, че при настъпване на застрахователно събитие, застрахователят ще е длъжен да заплати застрахователно обезщетение, което ще доведе до засягане на неговия патримониум, а в същото време ищецът е посочил, че не е настъпвало застрахователно събитие с процесното МПС.

Съдът е посочил, че е извършил служебна справка в информационния сайт на Г. ф. и е констатирал, че процесният договор е прекратен на 11.06.2016г., на което обстоятелство също се е позовал, че липсва правен интерес.

Окръжният съд приема, че така постановеното определение е необосновано и незаконосъобразно, поради което ще следва да бъде отменено.

Изложените от РС-В. съображения за прекратяване на производството по делото поради липса на правен интерес у ищеца за водене на предявените искове са необосновани. Съдът не се е съобразил с естеството на процесния договор, който е застрахователен и клаузите по същия ще се задействат при настъпване на застрахователно събитие, при което застрахователното дружество ще следва да изпълни условията на договора за изплащане на обезщетения, уговорени в същия, тоест договорът е сключен с отлагателно условие, а именно, че ще произведе своето действие при настъпване на определени условия. С оглед естеството на договора ще следва да  се приеме, че застрахователното дружество има правен интерес, дори и без да е настъпило застрахователно събитие, да установи твърдяната от него нищожност или унищожаемост на договора. Доводите, че тази защита би могла да бъде осъществена при евентуална претенция за заплащане на обезщетение чрез възражение от страна на застрахователя са несъстоятелни, тъй като засегната от едно правоотношение страна сама определя начина и обема на правна защита, който ще предприеме за защита на своите интереси и това не може да се отрази на допустимостта на предявен от нея иск за защита на своите интереси.

Окръжният съд приема, че ищецът е изпълнил изцяло дадените му от съда указания с Разпореждане от 23.12.2016г. с подадената от него молба, в която са изложени конкретни обстоятелства и аргументи по всеки един от предявените искове.

На това основание обжалваното определение ще следва да бъде отменено, като делото се върне на РС-В. за продължаване на съдопроизводствените действия по чл.131 и следващите от ГПК, за което Окръжният съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ  Определение от 31.01.2017г. постановено по гр.дело №2040/2016г. по описа на РС-В., като:

ВРЪЩА делото на РС-В. за продължаване на съдопроизводствените действия по него.

 

  Определението не подлежи на  обжалване и е окончателно.

            

 

                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                     2.