О П Р Е Д Е Л Е Н И Е      82

 

 

 

В** окръжен съд,търговско.................................отделение

в  закрито ……………………. заседание на двадесет и осми юни

две хиляди и  седемнадесета година

                    Председател:В**В**                                                                                                                                                 

                                                                               Членове:

                                                                                                                                              

при секретаря………и с участието на…………………….прокурора……………………изслуша докладваното от съдията В**  дело по несъстоятелност №58 по описа за 2016 год. и за да се произнесе взе предвид следното:

       Производството е по чл.638,ал.3 от ТЗ.

       Постъпила е  молба от „Ю** Б**”АД-С***, в която се подържа,че в  полза на банката на 24.09.08г. е учредена договорна  ипотека от „Ю** П**“АДСИЦ върху неурегулиран поземлен имот №063107 в землището на гр.И**.За принудителното събиране на обезпеченото вземане банката образувала изпълнително дело №**** при ЧСИ В**Н**  и на 28.11.13г. била наложена забрана върху посочения по-горе имот. Подържа се в молбата,че банката е обезпечен кредитор в полза,на който са предприети действия по реализация на обезпечението.Поради това,че процедурата по реализация на обезпечението е в напреднал стадии спирането на изпълнението  уврежда интересите на банката и създава пречка за удовлетворяването им.Подържа се,че продължаването на индивидуалното принудително изпълнение няма да засегне интересите на останалите кредитори на дружеството,поради това ,че банката е привилегирован кредитор и има право да се удовлетвори от цената на имотите,независимо от това дали същата е получена при индивидуално или универсално принудително изпълнение.Поради това се иска от съда да разреши продължаването на изпълнителното производство по изпълнително дело №****** при ЧСИ В***Н**   по отношение на описания по-горе имот.

От страна на синдика  по делото е представен доклад,в който се подържа,че молбата е неоснователна.Подържа се,че същата няма качеството на кредитор в производството по несъстоятелност.

ВОС в настоящия си състав за да се произнесе по молбата взе предвид следното:С решение №2/28.02.17г. по настоящето дело е открито производство по ОТКРИВА производство по несъстоятелност по отношение на „Б* Е** Д** П***“ ЕООД със седалище  и адрес на управление гр.В**, ул. „О***” №*, с ЕИК:***.С нотариален акт от 24.09.08г. е учредена договорна  ипотека от „Ю** П**“АДСИЦ в полза на „Ю**Б**”АД-С** върху неурегулиран поземлен имот №063107 в землището на гр.И***.За принудителното събиране на обезпеченото вземане банката образувала изпълнително дело №***** при ЧСИ В*** Н*** и на 28.11.13г. е вписана възбрана върху посочения имот.На 06.12.13г. е извършен опис на имота.

      При посочената по-горе фактическа обстановка  съдът счита,че молбата на банката е неоснователна,поради което следва да бъде отхвърлена.Съгласно чл.638,ал.3 от ТЗ ако е предприето действие в полза на обезпечен кредитор по реализация на обезпечението, съдът може да разреши производството да продължи при съществуваща опасност от увреждане интересите на кредитора. Получената над размера на обезпечението сума се внася в масата на несъстоятелността.Съдът счита,че молителя „Ю** Б**”АД-С** не е от кръга на обезпечените кредитори, в чиято полза нормата на  чл. 638, ал.3 от ТЗ предвижда възможност за продължаване на индивидуалното принудително изпълнение чрез възобновяване на спрените изпълнителни производства върху имущество от масата на несъстоятелността. Правото по  чл. 638, ал.3 от ТЗ принадлежи само на обезпечен кредитор на несъстоятелността, т.е. такъв, в чиято полза неплатежоспособният длъжник е учредил залог или ипотека за обезпечаване на собствено главно задължение към него и чието вземане е прието от синдика и вписано в списъка по чл. 686, ал.1, т.1, във връзка с чл. 689 от ТЗ или по реда на чл. 692, ал.4 от ТЗ с определение на съда по изменение на списъка. Нормата на  чл. 638, ал.3 от ТЗ не намира приложение по отношение на обезпечен кредитор, в чиято полза неплатежоспособният длъжник е учредил само едно акцесорно заложно или ипотечно право за обезпечаване на чуждо главно задължение, без да е лично задължен по него. Аналогична е хипотезата, при която несъстоятелният длъжник е придобил имота с ипотека, учредена от праводателя му за обезпечаване на негово задължение към кредитора. По силата регламентираното в чл. 173 от ЗЗД следване, ипотекарният кредитор има право на предпочтително удовлетворение от цената на ипотекирания имот, но това не го превръща в кредитор, по смисъла на чл. 616, ал.1 от ТЗ, на несъстоятелността на длъжника, който е придобил имота, обект на изпълнението след обременяването му с ипотека, учредена за обезпечаване на задължение на неговия праводател. В случая ипотеката върху споменатия недвижим имот е учредена в полза на банката от „Ю** П***“АДСИЦ  за обезпечаване изпълнението на задълженията му към банката по договор за кредит, като БИ ЕН ДЖИ ПРОДЖЕКТ“ ЕООД е придобило имота обременен с ипотечната тежест, без да е страна по правоотношението, от което произтича обезпеченото с нея главно задължение. След като не е кредитор на несъстоятелността на Б* Е* Д** П**“ ЕООД  банката не може да се ползва от реда на  чл. 638, ал.3 от ТЗ за разрешаване продължаването на действията по индивидуално принудително изпълнение по отношение на ипотекирания имот за удовлетворяване на вземането си към трето лице, за обезпечаване изпълнението на което е учредена ипотеката. По отношение на нея и приложим реда на чл. 717н от ТЗ, според който при продажбата на имот, който е ипотекиран от длъжника за обезпечаване на чужд дълг, синдикът изпраща на ипотекарния кредитор съобщение за насрочване на продажбата, като припадащата се на ипотекарния кредитор сума се запазва от синдика и се предава на кредитора, след като представи изпълнителен лист за вземането си. От цитираната норма е видно, че удовлетворяването на такъв обезпечен кредитор, чрез реализация на ипотечното право, учредено върху имот на длъжника за обезпечаване изпълнението на чуждо задължение се осъществява в производството по несъстоятелност, а не по реда на индивидуалното принудително изпълнение. Дори и да се приеме,че банката е „обезпечен кредитор” по смисъла на цитирания текст,то не са налице доказателства,а и твърдения в тази насока за наличието на  опасност от увреждане интересите на кредитора.В качеството си на ипотекарен кредитор банката е с приоритенто място при разпределението на сумите получени при евентуалната продажба на имота на дружеството.Единствената опасност за интересите на кредитора е евентуалното забавяне на реализацията на вземането,което забавяне се отнася и за всички останали кредитори.

       С оглед на горното молбата следва да бъде отхвърлена.

       Водим от горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

       Отхвърля молбата на  „Ю**Б***”АД-С** за даване на разрешение за продължаване на изпълнителното производство по изпълнително дело №******* при ЧСИ В** Н**  по отношение на неурегулиран поземлен имот №063107 в землището на гр.И****.

       На основание чл.613а,ал.1 от ТЗ определението не подлежи на обжалване.

       Копие от определението да се изпрати на банката и синдика за сведение.

      Определението  да се впише в книгата по чл. 634в, ал.1 от ТЗ.

 

               ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: