Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е        № 79

 

гр.В***   .2017 година

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А     Н  А  Р  О  Д  А

 

             В*** окръжен съд, гражданска колегия в закрито 

заседание  на  двадесет и втори юни

две хилядна и седемнадесета година в състав:     

                                    

                                                      Председател:   В**В**  

                                                            

при секретаря   ................................................... и в присъствието на     прокурора    .....................  като разгледа докладваното от съдия     В**В**  дело по несъстоятелност №58   по описа за 2016   година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е с правно основание чл. 710 от ТЗ.

С решение №2/28.02.17г. постановено по делото, ВОС е обявил неплатежоспособността на против „Б** Е** Д** П**“ ЕООД със седалище  и адрес на управление гр.В**,ул.„О**” №12, с ЕИК:***,представлявано от Б**Н** Г**, с начална дата 20.06.2016 година.

        Със същото съдебно решение, съдът е назначил за временен синдик Г.Г., който е продължил да изпълнява тези функции като постоянен синдик и след провеждането на първо събрание на кредиторите.

Синдикът  е представил списъци с приети предявени вземания в ТР, като с определение от 12.05.2017 г. съдът ги е одобрил, публикувано в ТР на 15.05.2017 г.

В представения доклад с вх.№2111/12.06.17г. синдикът уведомява съда,че допълнителни вземания не са предявени и че няма намерение да предложи план за оздравяване на дружеството.Иска се да бъде постановено решение по чл.710 от ТЗ.

От изготвената справка от ТР съдът констатира,че Съдът констатира,че  определението от 12.05.2017 г. е което съдът е одобрил изготвения списък на предявените вземания  е  публикувано  на 15.05.2017 г.

Съгласно чл.710 от ТЗ съдът обявява длъжника в несъстоятелност, ако в предвидения от закона срок не е бил предложен план по чл. 696 или предложеният план не е бил приет или утвърден, както и в случаите по чл. 630, ал. 2, чл. 632, ал. 1 и чл. 709, ал. 1.В предвидения в чл.698,ал.1 от ТЗ едномесечен срок от обявяване на определението за одобряване на списъка за приетите вземания  по делото не е постъпил план за оздравяването на дружеството.

Предвид гореизложеното и на основание чл.710 от ТЗ следва да бъде постановено решение със съдържание посочено в чл.711 от ТЗ.

С оглед изложеното и доколкото липсва взето решение на общо събрание на кредиторите относно реда и начин за осребряване на имуществото на длъжника, следва на осн. чл. 677, ал. 1, т.3, т. 5, т. 6 и т. 8 от ТЗ да се свика събрание на кредиторите при следния дневен ред: 1/ Изслушване на доклад на синдика за дейността му и за установеното имущество на дружеството; 2/ Определяне на начина и реда за осребряване на имуществото на длъжника, метода и условията на оценка на имуществото, избора на оценители и определяне на възнаграждението им.

По гореизложените съображения и на основание чл. 710 от ТЗ, съдът

Р Е Ш И:

ОБЯВЯВА в несъстоятелност „Б** Е** Д**П**“ ЕООД със седалище  и адрес на управление гр.В**, ул. „О***” №12, с ЕИК:****.

ПОСТАНОВЯВА прекратяване дейността на „Б* Е* Д** П***“ ЕООД със седалище  и адрес на управление гр.В**, ул. „О**” №12, с ЕИК:***** на основание  чл. 711, ал. 1, т. 1 от ТЗ.

ПОСТАНОВЯВА обща възбрана и запор върху имуществото на „Б* Е* Д** П***“ ЕООД със седалище  и адрес на управление гр.В**, ул. „О***” №12, с ЕИК:******

Постановява прекратяване правомощията на органите на „Б** Е** Д** П**“ ЕООД със седалище  и адрес на управление гр.В**, ул. „О**” №12, с ЕИК:****, на основание  чл. 711, ал. 1, т. 3 от ТЗ.

ПОСТАНОВЯВА ЛИШАВАНЕ на длъжника „Б** Е** Д** П**“ ЕООД със седалище  и адрес на управление гр.В**, ул. „О**” №12, с ЕИК:****, от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността, на основание  чл. 711, ал. 1, т. 4 от ТЗ.

ЗАДЪЛЖАВА „Б** Е** Д** П***“ ЕООД със седалище  и адрес на управление гр.В***, ул. „О**” №12, с ЕИК:*****, на основание  чл. 711, ал. 1, т. 1 от ТЗ, при обявяване на фирмата си да прибави добавката "в несъстоятелност".

ПОСТАНОВЯВА започване на осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността на „Б** Е** Д** П***“ ЕООД със седалище  и адрес на управление гр.В**, ул. „О**” №12, с ЕИК:***,на основание  чл. 711, ал. 1, т. 5 от ТЗ, като УКАЗВА синдика при извършването на действия по осребряване на имуществото да се действа с грижата на добрия търговец, като се води и от взетите решения на събрание на кредиторите по чл. 677, ал. 1, т. 8 от ТЗ.

СВИКВА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КРЕДИТОРИТЕ на „Б** Е** Д** П***“ ЕООД със седалище  и адрес на управление гр.В**, ул. „О**” №12, с ЕИК:*** на 17.07.17г. от 10.00 часа в зала №311 на ВОС при следния дневен ред: 1/ Изслушване на доклад на синдика за дейността му; 2/ Определяне на начина и реда за осребряване на имуществото на длъжника, метода и условията на оценка на имуществото, избора на оценители и определяне на възнаграждението им.

Съдът на основание чл.677,ал.4 от ТЗ уведомява кредиторите,че в случай,че  събранието на кредиторите не може да вземе решение по ал. 1, т. 8, решението се взема от синдика.

Решението подлежи на вписване и обявявяне в Търговския регистър.

Решението подлежи на въззивно обжалване в 7 дневен от вписването му в ТР пред САС на основание чл. 613а, ал. 1 ТЗ.

Решението подлежи на незабавно изпълнение.

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: