О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е-39

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Гр. Видин

 

6.04.2017 г.

 

 

Видинският  окръжен съд,гражданска колегия в закрито заседание на шести април  две хиляди и седемнадесета година в състав Окръжен съдия Г. Й.  с участието на секретар и на прокурора ......................като разгледа гр. дело № 49 по описа за 2015 г. докладвано от съдията Й.  и за да се произнесе взе пред вид следното:

 

Постъпила е искова молба от М.Н. –синдик на „Е. П.“АД в несъстоятелност № 221/2015 г. за налагане на обезпечителна мярка - спиране  на  Изп.дело № 20138820400010/13 г. по описа на ЧСИ -Г.Т. рег. № 882 – П..

Съдът намира ,че молбата следва да бъде отхвърлена като неоснователна.Изпълнителното производство по отношение на недвижимите имоти ,предмет на постановление за възлагане на недвижими имоти на ЧСИ Г. Т. е по отношение недвижими имоти ,ипотекирани в полза на ипотекарния кредитор  Т.“И.“АД ,ипотекирани с договор за учредяване на договорна ипотека №194 ,т.IV ,рег.№. ,нот.д.№803/2007 г. /л.25-31 от ч.т.дело №3779/2015 г.на А. с.-С.  ,поради което този кредитор се ползва от правото на предпочтително удовлетворение преди хирографарните кредитори и не би могло да се стигне до тяхното увреждане.По горното дело,образувано по идентично искане на друг кредитор  А. с.-С. е приел ,че не са налице изискванията на закона за допускане на обезпечение чрез спиране на изпълнителното дело.Изложените от него съображения са напълно относими и към настоящия казус ,поради което О. с.-В. не счита за необходимо да ги преповтаря.

Водим от горното и на основание  чл.642 Търговския закон Окръжният съд

 

О   П   Р   Е   Д   Е  Л    И    :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  молбата на М.Н. –синдик на „Е. П.“АД в несъстоятелност № 221/2015 г. за налагане на обезпечителна мярка - спиране  на  Изп.дело № 20138820400010/13 г., по описа на ЧСИ -Г.Т., рег. № 882 – П..

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен  срок  пред Софийския апелативен съд.

 

 

                                    ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: