О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е -55

 

Видинският окръжен съд,  гражданско отделение

в закрито заседание  на пети май             две хиляди и   седемнадесета   година

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. М.             

                                        ЧЛЕНОВЕ:

 

при секретаря                                и с участието на

прокурора                            изслуша докладваното

от съдията М. 

Т.дело №  48 по описа за 2016  година

и   за   да   се  произнесе,  взе   предвид    следното:

 

          С решение №30 от 09.11.2016г. съдът е обявил неплатежоспособността на ЕТ“М.-Т. А.“ ,гр.В. с определена начална дата  и е открил производство по несъстоятелност, по отношение на търговеца.

         На 11.01.2017г. е насрочено първо събрание на кредиторите,което не е проведено поради неявяване на кредиторите.

С определение от 16.01.2017г. съдът е назначил служебно постоянен синдик,временният синдик Л.И.И.,който е встъпил на 24.01.2017г.

          Назначения по делото синдик, в производството по несъстоятелност,  е съставил списък по чл.686 от ТЗ, който е предоставен на разположение на кредиторите и на длъжника в канцеларията на съда и е обявен в Търговския регистър на 31.01.2017 г.

          В срока по чл.690 от ТЗ по делото не са постъпили възражения  от страните.

 С определение от 15.03.2017г.  съдът е одобрил списъка на кредиторите,които са предявени и одобрени от синдика.

О делото са постъпили допълнително предявени в срока по чл.688 от ТЗ вземания на кредитори,за които синдика е изготвил списък,който е публикуван в Търговския регистър на 28.02.2017г.о допълнителния списък не са постъпили възражения.

          Тези обстоятелства са отразени в постъпил по делото доклад от синдика на 22.02.2017г.В доклада синдикът дава отчет на действията,които е извършил през отчетния период да 23.03.2017г.

         Ще следва да се приеме отчета на синдика,като на основание чл.692,във вр.с чл.690 от ТЗ се одобри списъкът на допълнително предявените и приети от синдика вземания.

На основание чл.674,ал.2 от ТЗ ще следва да си свика събрание на кредиторите с дневен ред по чл.677,т.8 от ТЗ.

         

          По изложените съображения окръжния съдът

                                         

                                        О П Р Е Д Е Л И:

 

         

          ОДОБРЯВА списъкът на допълнително предявените и приети от синдика вземания по чл.688 от ТЗ,публикуван в Търговския регистър на 28.02.2017 г.

Свиква събрание на кредиторите,което да се проведе на 07.06.2017 г. от 13 ч.в сградата на Съдебната палата в гр.В.,пл.Б.№1,ет.2,зала №13.с дневен ред:определяне реда и начина за осребряване на имуществото на длъжника ЕТ“М.-Т. А.,гр.В.,метода и условията на оценка на имуществото,избор на оценител и определяне на възнаграждението му.

Определението да се публикува в Търговския регистър.

          Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                                      ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: