П  Р  О  Т   О  К  О  Л

 

гр. Видин, 16.05.2017г.

 

ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН  СЪД  в  публично

Съдебно    заседание    на     шестнадесети    май, 

Две  хиляди  и  седемнадесета  година,  в  състав:

                         

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    А. П.

                         ЧЛЕНОВЕ:

                                     

При  участието  на  секретаря:  И. К.

и   прокурора: .................    сложи  за   разглеждане

Т. Дело   №44   по   описа   за   2015г.,  докладвано

от съдията  А. П.

На   именното  повикване  в 11:00 часа  се  явиха:

 

За молителят „К. Т. Б.“ АД /в несъстоятелност/ – редовно призовани, не се явява представител.

За ответника „Г.“ АД с.К. – редовно призовани, не се явява представител.

Вещото лице Р. П. К. – налице

Вещото лице Х. А. Д.-Т. – налице

Вещото лице Т. В. Т.-С. – налице.

Съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Пристъпи към изслушване на Вещите лица със снета по делото самоличност, предупредени за наказателната отговорност:

В.л.Р. К.: – Представили сме заключение, поддържаме го.

В.л.Х. Т.: – Също.

В.л.Т. С.: – Също.

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРИЕМА представеното допълнително заключение.

На вещите лица Р. П. К., Х. А. Д.-Т. и Т. В. Т.-С. да се изплати възнаграждението от депозита в размер на 100лв., съответно на Х. А. Д.-Т. и Т. В. Т.-С. по 33.33лв., а на Р. П. К. – 33.34лв.

 

Постъпила е молба от „К. Т. Б.“ АД /в несъстоятелност/ с която заявяват, че между страните е постигната извънсъдебна спогодба, по която ответника изпълнява поетите финансови задължения и е сключен договор за особен залог върху търговското му предприятие, който е вписан в ТР по партидата на длъжника, поради което оттеглят молбата за откриване на производството по несъстоятелност по отношение на ответника „Г.” АД с.К и молят производството по делото да се прекрати. Молбата е подадена от лице, което е легитимирано да оттегля иска – синдиците представляващи „КТБ“ /н/, видно от приложената справка от ТР.

Ответникът в процеса е взел становище по направеното искане като е заявил съгласието си за прекратяване на производството по делото, което е на етап след първото заседание.

Съдът, след като се запозна с молбата на ищеца и становището на ответника, намира искането за прекратяване на производството по делото за основателно. Налице са условията на чл.232 от ГПК, във вр. с чл.621а, ал.3, т.2 от ТЗ, кредитора е оттеглил молбата за откриване на производството по несъстоятелност преди постановяване на решение по чл.630, ал.1 и 2, или по чл.632 от ТЗ  и ответникът е заявил съгласието си с така направеното оттегляне, поради което производството по делото следва да се прекрати.

Водим от горното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ТД №44/2015г. на ВОС.

Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от днес пред САС.

Протоколът изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11:10ч.

 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

СЕКРЕТАР: