ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 № ..35....

гр. Видин, 11.04.2017г.

 

Окръжен съд Видин, гражданско отделение, в закрито заседание на единадесети април  две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

Председател: А. П.

    

 

с участието на секретаря ...................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията П.  гражданско дело № 28 по описа за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 233 ГПК и чл.402 от ГПК .

Делото е образувано по предявен иск от В.А.Т. *** е предявилв иск против „Е. К. П." ЕООД, с ЕИК., със седалище и адрес на управление: гр.С., представлявано от управителя П. Г. Ц., с ЕГН ********** и „А. Т." ЕООД с ЕИК ., със седалище и адрес на управление: гр.С. представлявано от управителя си М. М. С., с ЕГН ********** с правно основание чл.135 ЗЗД за обявяване на относителна недействителност на описани подробно в исковата молба договори.

С определение от 25.01.2016 г. е допуснато обезпечение на предявения иск като е наложена възбрана, върху следните недвижими имоти  : ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, парцел - 014, масив - 056, площ по док. - 43.283 дка, гр.К., местност - ДОБРАВАТА, 056014 обр. от 056006, обл. В. общ. К. гр.К.;

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, парцел - 013, масив - 056, площ по док. « 18.719 дка, гр.К. местност - ДОБРАВАТА, 056013 обр.от 056006, обл. В., общ. К., гр.к..

С решение от 13.01.2017 г. е уважен предявения иск.

Решението е обжалвано с въззивна жалба от „Е. К. П.“ ЕООД , гр.С. , която е в процес на администриране.

С молба от 11.04.2017 г. ищецът В.А.Т. е заявил , че се отказва от иска и моли да се прекрати производството по делото. На основание чл.402 моли да бъде отменено допуснатото обезпечение на иска.

            Съгласно чл. 233 от ГПК ищецът може да се откаже изцяло или отчасти от спорното право във всяко положение на делото. В този случай той не може да предяви отново същия иск. Когато отказът е направен пред въззивната или касационната инстанция, обжалваното решение се обезсилва. От разпоредбата на чл. 233 ГПК се обуславя извода, че отказът от иска следва да бъде направен преди влизане в сила на решението по спора.

В случая постановеното решение не е влязло в сила, тъй по делото е постъпила въззивна жалба , която е в процес на администриране.

            В този момент е постъпила молбата на ищеца за отказ от предявените искове. При отказ от иска по чл. 233 от ГПК съдът се десезира от спора, поради което прекратява разглеждането му и с обратна сила се заличават извършените процесуални действия, включително постановеното по спора решение, което се обезсилва. Следователно развитието на производството по постъпилата срещу решението въззивна жалба, е обусловено от произнасянето на съда по отказа от иска, като производството по жалбата има вторичен характер. Ето защо при направен отказ от иска пред първоинстанционния съд, същият не може да продължи действията по администриране на въззивната жалба, респ. частната жалба, както е в случая, а следва да обезсили постановеното решение и да прекрати производството по делото, ако жалбата не е изпратена на по – горния по степен съд. Съдът, до който е адресирана жалбата, е компетентен да се произнесе по обезсилване на постановеното по спора решение само в хипотезата на отказ от иска, направен пред него, след като жалбата му е изпратена за произнасяне от долустоящия съд, какъвто не е настоящия случай. В този смисъл е налице задължителна съдебна практика – определение № 505/17.07.2013г. на ВКС по ч. т. д. № 2693/2013г., І т. о., ТК.

            С оглед на изложените съображения съдът намира, че следва да обезсили постановеното решение и да прекрати производството по делото, поради направения от ищеца отказ от предявените искове.

Съдът намира за допустима и основателна и молбата на ищеца за отмяна на допуснатото обезпечение. Същата е подадена от заинтересована страна - ищецът по делото (чл. 402, ал. 1 от ГПК). В случая препис от тази молба не следва да изпраща на ответника (чл. 402, ал. 1, изр. 2 от ГПК), защото не неговото искане е било обезпечено и защото с тази молба ищецът се отказва от допуснатата в негова полза обезпечителна мярка, като моли тя да бъде вдигната, при което съдът не следва да спазва предвиденото в чл. 402 от ГПК производство и да преценява дали съществува причината, поради която обезпечението е било допуснато или дали са налице условията по чл. 398, ал. 2 от ГПК. Това производство важи когато отмяната на допуснатото обезпечение се иска от ответника, какъвто не е настоящият случай. При него молбата за отмяна на обезпечението е подадена от ищеца, който е господар на обезпечителната мярка, не само защото е допусната в негов интерес по негово искане, но и защото той носи отговорността за вредите от неоснователното обезпечаване (чл. 403 от ГПК). Поради това съдът намира, че молбата му за отмяна на допуснатото в негова полза обезпечение, се явява основателна и следва да се уважи (чл. 402, ал. 2 от ГПК/ като наложената възбрана се вдигне след влизане в сила на настоящото определение.     

Воден от горните мотиви и на основание чл. 233, чл. 402 и чл. 403 от ГПК, съдът

   ОПРЕДЕЛИ:

 

ОБЕЗСИЛВА РЕШЕНИЕТО, постановено по гр.д. № 28 по описа за 2016 г. на Видински окръжен съд.

ОТМЕНЯ допуснатото с  определение от 25.01.2016 г.обезпечение на предявения от  В.А.Т. *** против „Е. К. П." ЕООД, с ЕИК., със седалище и адрес на управление: гр.С. представлявано от управителя П. Г. Ц., с ЕГН ********** и „А. Т." ЕООД с ЕИК.. със седалище и адрес на управление: гр.С. представлявано от управителя си М. М. С., с ЕГН **********  иск с правно основание чл.135 ЗЗД чрез налагане на:

 ВЪЗБРАНА върху следните недвижими имоти  : ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, парцел - 014, масив - 056, площ по док. - 43.283 дка, гр.К., местност - ДОБРАВАТА, 056014 обр. от 056006, обл. В. общ. К. гр.К.;

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, парцел - 013, масив - 056, площ по док. « 18.719 дка, гр.Кула, местност - ДОБРАВАТА, 056013 обр.от 056006, обл. В., общ. К., гр.К..

Заличаването на възбраната, наложена върху описаните недвижими имоти да стане след влизане на определението в сила.

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по по гр.д. № 28 по описа за 2016 г. на Видински окръжен съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Софийски  апелативен съд в едноседмичен срок  от съобщението до страните.  

 

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: