Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е        № 20

 

гр.В** 22.06.2017 година

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А     Н  А  Р  О  Д  А

 

             В*** окръжен съд, гражданска колегия в публично 

Съдебно заседание  на шести юни

две хилядна и седемнадесета година в състав:     

                                    

                                                      Председател:   В** В**   

                                                            

при секретаря   В*** К***                          и в присъствието на  прокурора  .....................  като разгледа докладваното от съдия В**В**  дело по несъстоятелност №24   по описа за 2017   година и за да се произнесе, взе предвид следното:

       Производството е по чл. 629, ал.1 от ТЗ.

          Делото е образувано по молба от Г** Л**Х** в качеството й на управител на „Е**-т**“ ЕООД, град В**, със седалище и адрес на управление: гр. В**, ж.к. „Б**”, бл. .., вх. „..”, ет. .., ап. .., ЕИК*****.

         Поддържа се в молбата, че дружеството е изпаднало в неплатежоспособност, поради което се иска да бъде открито производство по несъстоятелност. Според твърдения на управителят на дружеството и едноличен собственик на „Е**-т**“ ЕООД град В**, същото не е в състояние да изпълнява своите текущи задължения, поради което е спряло плащанията си към НАП, У**К** Б**“ АД, ТБ „А**“ АД и  назначеното вещо лице по делото от извършена справка в ТР е установило, че „Е**-т**“ ЕООД град В** е установило не е публикувало в ТР годишните си финансови отчети, както за последните три години, така и за всички години от регистрацията на дружеството до завеждане на молбата за откриване производство по несъстоятелност на дружеството в съда на 04.05.2017 година.

               Към молбата са представени следните документи: Видно от уведомление от 02.05.2017 г. ТД на НАП – В** дружеството молител е уведомено, на основание чл.78 от ДОПК, за предстоящо откриване на процедура по производство по несъстоятелност. По делото е назначено вещо лице, съгласно заключението, на което е установено, че дружеството е работило до месец септември 2011 година, за който месец е и последната  справка – декларация по ЗДДС и за същата 2011 година дружеството не  е подавало годишна данъчна декларация. Вещото лице в експертизата си е установило, че от извършените проверки в ТБ „А**“ АД клон В** дружеството не е имало кредит и няма задължения, задължения е имал представляващият  дружеството като физическо лице, но те са издължени към момента на проверката 25.05.2017 година и нямат задължения към тази банка нито като фирма, нито като физически лица. Към У**К** Б**“ АД – клон В** дружеството има задължения, но същите са отказали информация на вещото лице. Задълженията на дружеството към ТД на НАП са в размер на 59 615 лева, които не се обслужват и последното направено плащане от дружеството за погасяване на данъчни задължения е било на 23.09.2009 година в размер на 800 лева, с което са погасени задължения по ДДС. Вещото лице е установило, че финансовите затруднения на дружеството не са били с временен характер, а същият е траен и необратим и същото не е била в състояние да покрива задълженията си за този период и поради липсата на счетоводни документи и инвентарни книги, същото е посочило, че „Е*9*-т**“ ЕООД град В** не притежава имущество на никаква стойност. Съдът намира, че експертизата е правилно изготвена, поради което кредитира заключението на вещото лице.

              При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните изводи. Установи се от представеното удостоверение от Търговския регистър, че молителят е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от ТЗ. Налице е хипотезата на чл. 608, ал. 1 от ТЗ, т. е. търговецът не е в състояние да изпълни изискуемо и установено към момента на подаване на молбата парично задължение по търговска сделка или публичноправно задължение, свързано с търговската му дейност. Освен това, налице е и презумпцията по ал. 3, на същия текст, че при спиране на плащанията, дори само по отношение на някои кредитори се предполага неплатежоспособност. От представените по делото писмени доказателства и заключението на вещото лице се установява, дружеството изпитва големи финансови затруднения и не е в състояние да погасява задълженията си. От заключението на вещото лице се установява, че неплатежоспособността на длъжника няма временен и периодичен характер. Съдът намира, че са налице основанията за откриване на производство по несъстоятелност на дружеството-молител, поради неплатежоспособност по следните съображения: Налице са установени по основание и размер изискуеми парични задължение на дружеството. Длъжникът е търговско дружество, регистрирано по ТЗ и следователно търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от ТЗ. Длъжниковото търговско дружество е неплатежоспособно по смисъла на чл. 608, ал. 1 от ТЗ, доколкото е спряло плащанията си към кредиторите по парично задължение основано на търговска сделка и публичноправни задължения. За да направи този извод, съдът се основава на законовата презумпция на чл. 608, ал. 2 от ТЗ. Като начало на състоянието на неплатежоспособност следва да бъде определен месец септември 2011 година. Съдът приема този месец за начало на неплатежоспособността, поради това, че към същия по счетоводни данни дружеството не притежава достатъчно имущество и не е в състояние да покрие паричните си задължения.

          Съгласно чл. 632, ал.1 от ТЗ когато наличното имущество е недостатъчно за покриване на началните разноски и ако разноските не са предплатени по реда на чл. 629б, съдът обявява неплатежоспособността, съответно свръхзадължеността, определя началната й дата, открива производството по несъстоятелност, допуска обезпечение чрез налагане на запор, възбрана или други обезпечителни мерки, постановява прекратяване дейността на предприятието, обявява длъжника в несъстоятелност и спира производството.   Предвид цитираната разпоредба и липсата на налично имущество  съдът счита, че с решението следва да бъде обявена неплатежоспособността на дружеството, да бъде открито производство по несъстоятелност, да бъдат допуснати посочените обезпечителни мерки, да бъде постановено прекратяването на дейността на предприятието, дружеството да бъде обявено в несъстоятелност и да бъде спряно производството по делото.

          Съдът счита, че с решението следва да бъде указано  на заинтересованите лица - длъжника и кредиторите, че в едногодишен срок от спиране на производството могат да поискат възобновяването му, ако предплатят разноски по несъстоятелността в размер на 3000 лева. Съдът определи размера на тази сума като счита, че на евентуално назначеният синдик следва да бъде определено възнаграждение за половин година в размер на 2400лв. плюс 600лв. за други разходи.

         Водим от горното и на основание чл. 632, ал. 1 от ТЗ съдът

Р Е Ш И:

         ОБЯВЯВА НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА на „Е**-т**“ ЕООД, град В** със седалище и адрес на управление: гр. В**, ж.к. „..**”, бл. .., вх. „...”, ет. .., ап. .., ЕИК**** с начална дата 01.09.11г.

          ОТКРИВА ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ за „Е**-т**“ ЕООД, град В** със седалище и адрес на управление: гр. В**, ж.к. „**”, бл. .., вх. „..”, ет. ., ап., ЕИК***.

           ОБЯВЯВА В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ „Е**-т**“ ЕООД, град В** със седалище и адрес на управление: гр. В**, ж.к. „**”, бл., вх. „”, ет., ап. , ЕИК****.

           ПОСТАНОВЯВА ОБЩА ВЪЗБРАНА И ЗАПОР върху имуществото на дружеството.

                     ПРЕКРАТЯВА ПРАВОМОЩИЯТА на органите на дружеството.

                    ЛИШАВА дружеството от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността.

                     СПИРА производството по делото.

                      Указва на заинтересованите лица - длъжника и кредиторите, че в едногодишен срок от обявяването на настоящето решение в Търговския регистър могат да поискат възобновяването му, ако предплатят разноски по несъстоятелността в размер на 3000 лева.

                  Съдът уведомява заинтересованите лица,че ако в срока посочен по-горе не бъде поискано възобновяване на производството, съдът ще  прекрати производството по несъстоятелност и  ще постанови заличаване на длъжника от търговския регистър.

                      Препис от съдебното решение да се изпрати на Агенцията по вписвания за вписване в Търговския регистър по партидата на несъстоятелния.

                      Решението да се впише в особената книга на съдапо чл. 634в от ТЗ.

                       Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред АС – С** в 7-дневен срок от вписването му в търговския регистър.

                      РЕШЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ.

 

                                              ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: