Р Е Ш Е Н И Е № 23

Гр.Видин, 11.05.2017 година

ВИМЕТОНАНАРОДА

Видинският окръжен съд гражданска колегия в открито заседание на двадесет и пети април  две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: А. П.

                                                 Членове:

при секретаря И.К.   и     в  присъствието      на    прокурора В..В. като разгледа докладваното от съдията  П. гр.дело № 24 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Искът е с правно основание чл.5 от Закона за лицата и семейството във вр. с чл.336, ал.1  и сл.от ГПК.

Предявен е от М.П.М. *** против Д.А.Р. ***.

Поддържа се в исковата молба, че ответницата е майка на молителката, която от 2014 г. страда от съдова деменция ,неуточнена, психоорганичен синдром. Твърди се, че от началото на заболяването не осъзнава възникналите здравословни и психични проблеми и не приема предписаната медикаментозна терапия. Последните няколко месеца спорадично не познава и децата си. От няколко месеца живее сама в смейното жилище , като за нея се грижи жена по няколко часа на ден. Силно е занемарила личната си хигиена и тази на жилището.  Поради състоянието си не може да ръководи действията и постъпките си и да се грижи за интересите си. С оглед защита на интересите й е поискано да бъде поставена под пълно запрещение и да й бъде назначен настойник.

Ответницата не е подала отговор в законоустановения срок по чл.131 от ГПК. Същата е разпитан по процедурата по чл.337 от ГПК.

Прокурорът дава заключение, че иска следва да бъде уважен и ответницата  бъде поставена под пълно запрещение.

От представените по делото доказателства Окръжният съд приема за установено следното:

По делото са представени писмени доказателства от които е видно, че ответницата е с призната група инвалидност  90 %  експертно решение от 19.12.2014 г. на ТЕЛК гр.Видин. На същия е поставена диагноза „съдова деменция , психоорганичен синдром“  

Назначената по делото съдебно-психиатрична експертиза е дала заключение, че ответницата страда от съдова деменция ,социална дисфункция. Личностова промяна на личността, поради което не е в състояние да се грижи за себе си и да защитава собствените си интереси.

Разпитан по чл.337, ал.1 от ГПК ответницата разказва, че знае коя дата , че обича да гледа телевизия. Казва , че синът и е във Франция, бърка жената която е наета да се грижи за нея с дъщеря си.

От така установените обстоятелства съдът приема, че са налице условията на чл.5 от Закона за лицата и семейството, поради което ответницата следва да бъде поставена под пълно запрещение.

Искът е предявен от лице, което има правен интерес, съобразно изискванията на чл.336, ал.Г от ГПК-дъщеря. От събраните по делото доказателства се установява, че ответницата страда от съдова деменция ,неуточнена, психоорганичен синдром, вследствие на което не е в състояние да се грижи за себе си и да защитава собствените си интереси. На това основание следва да се постанови същата да бъде поставена под пълно запрещение, с оглед критерия на чл.5 от ЗЛС.

Препис от решението следва да се изпрати на кмета на община Видин, който съгласно чл.154 от СК е орган по настойничеството, за назначаване на настойник, заместник настойник и двама съветници измежду роднините и близките на поставената под пълно запрещение, които да се грижат за неговите интереси.

По изложените съображения Окръжният съд

РЕШИ:

ПОСТАВЯ ПОД ПЪЛНО ЗАПРЕЩЕНИЕ Д.А.Р. , с ЕГН **********,***.

Препис от решението да се изпрати на Кмета на община Видин, който е орган по настойничеството и попечителството по постоянния адрес на ответницата, за да се учреди настойничество и се назначи настойнически съвет от кръга на близките, които да се грижат за интересите на поставения под пълно запрещение.

Решението може да бъде обжалвано пред Софийския Апелативен съд в двуседмичен срок от съобщението.

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: