Р Е Ш Е Н И Е № 63

 

Гр.Видин, 01.06. 2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Видинският окръжен съд гражданска колегия в закрито заседание на 01.06.                        две хиляди и седемнадесета  година в състав:

Председател: А. П.

                                  Членове:

при секретаря                                 и в  присъствието на прокурора като разгледа докладваното от съдията  П.  т.дело № 21 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:  

        Производството е по реда на Глава XXI - "Обжалване на определенията" от Гражданския процесуален кодекс, вр. с чл. 25 от Закона за търговския регистър.

            Образувано е по жалба, подадена от “Т. С.“ АД, с.Ц. П., обл. Видин, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление с.Ц. П., община К., обл. Видин, Стопански двор 1, представлявано от Ф. С. Б. Р.- Изпълнителен директор Е. Я. Д.срещу отказ на длъжностно лице по регистрация при Агенция по вписванията № 20170331134806/04.04.17г. за вписване на промяна в обстоятелствата по отношение на капитал, а именно довнасянето му до пълния размер.

В жалбата се навеждат твърдения за неправилност и незаконосъобразност на обжалвания отказ. Жалбоподателят излага, че заявеното обстоятелстводовнасяне на уставен капитал, е установено с представени удостоверения от банка, в които независимо , че е отразено осннованието за плащане на съответната сума като „увеличаване на капитала, покупка на акции и т.н.“ е ясно , че се касае за довнасяне на капитала. Излага, че представените удостоверения надлежно удостоверяват довнасянето на капитала. Моли съда да отмени обжалвания отказ и да укаже на АВ да извърши исканото вписване.

Съобразно изискванията на чл.25 ал.2 от ЗТР към жалбата са представени обжалвания отказ, доказателствата към него, заявлението и доказателствата към него , както и доказателства за съобщаване на отказа на жалбоподателя.

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е депозирана в срока по чл. 25 ал. 1 от ЗТР от легитимирано лице  и е процесуално допустима.

С отказ 20170331134806/04.04.17г. длъжностното лице при Агенция по Вписванията е отказало на заявителя“Т. С.“ АД вписване по заявление вх.№ 20170331134806/31.03.17г. на следните обстоятелства по партидата на “Т. С.“ АД в търговския регистър – промяна в обстоятелствата по отношение на капитал, а именно довнасянето му до пълния размер. В мотивите към отказа е посочено, че по партидата на дружеството е записан размер на внесения капитал- ........... лева. Заявено е , че е довнесен капитал до пълния размер от ........... лева, т.е. към заявлението следва да се приложат доказателства за внесен капитал в размер на ..........лева. Към заявлението е преставено удостоверение само от един акзционер в размер на .......... лева. Представеното второ удостоверение , се отнася за внасяне на суми по сметката на дружеството преди увеличението на капитала , което е вписано на 18.09.2008 г. Длъжностното лице е приело , че тези суми са внесени преди датата на вписване на увеличението на капитала и , поради което не е налице реално довнасяне на капитала.

В разпоредбата на чл.21 ЗТР е изброен изчерпателно обхватът на проверката, която длъжностното лице по регистрацията следва да извърши, която проверка е формална и обхваща и преценка дали заявеното за вписване обстоятелство съществува, както и съответствието му със закона, което се установява от представените със заявлението документи, съответно дали подлежащия на обявяване акт отговаря по външните си белези на изискванията на закона / чл.21, т.5 ЗТР/.

В настоящият случай е видно от подаденото по електронен път заявление, че е заявена за вписване промяна в “Т. С.“ АД, а именно довнасяне на капитала, като са представени и удостоверения за внесена сума от ........ лева. Съобразявайки така заявеното за вписване обстоятелство , в рамките на извършваната от съда проверка, настоящият състав намира постановеният отказ за правилен, но по съображения, различни от изложените от длъжн.лице.

Откъзът за вписване на ликвидация на дружеството на това основание е незаконосъобразен.

Разпоредбата на чл.4 от ЗТР очертава кръга на подлежащите на вписване обстоятелства, като е недопустимо същият да бъде разширяван по тълкув.път. Съгласно чл.165, т.3 от ТЗ уставът на акционерното дружество трябва да съдържа размера на капитала, както и частта от него, която трябва да се внесе при учредяване на дружеството, а съгласно нормата на чл.174, ал.2 ТЗ в ТР се вписватданните по чл.165, т.1-4, т.5- само видът и стойността на непаричната вноска ….”. Тълкувайки тези разпоредби се извежда извода , че на вписване подлежи само онази част от капитала, която следва да бъде внесена при учредяване на дружеството, но не и последващото внасяне на разликата до пълния размер на записания капитал. В съответствие с това разрешение и в Наредба № 1 от 14.02.2007г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър не е предвидена хипотеза на представяне на документи за довнасяне на капитала , а единствено е предвидена такава при увеличение на капитала с парична вноска / чл.24, ал.4, т.5 от Наредбата/, което обстоятелство единствено би подлежало на вписване / така чл. 192, ал.7 ТЗ/. Този извод се налага и от разпоредбата на чл.192, ал.5 ТЗ, съгласно която предпоставка за допустимост на последващото увеличение на капитала на акционерното дружество е внасянето на определения в устава размер на капитала в пълен размер, което създава задължение за органа по регистрацията при заявено увеличение на капитала да събере доказателства дали определеният в устава капитал е напълно внесен, като предпоставка за вписване последващото му увеличение, респ. да откаже вписване на увеличението, ако тази предпоставка не е налице, но не създава възможност за самостоятелно вписване в търговския регистър на факта на довнасяне на капитала, посочен в устава / в този смисъл са Решение № 189 от 5.08.2011 г. по в. ч. т. д. № 446/2011 г. на ВнАС, Решение №234/06.02.13г. по ф.д.№107/13г. на САС/.

В настоящия случай видно от приложените към заявлението доказателства , както и от твърденията на самия жалбоподател увеличението на капитала е било извършено още през 2008г. и е вписано.

Следователно със заявление вх .№ 20170331134806/31.03.17г. не е заявено за вписване увеличение на капитала и промяна във внесения капитал с необходимата част от паричната вноска на това увеличение, а само довнасянето на паричната вноска от увеличението на капитала.

За размера на внесения капитал кредиторите на АД и всички трети лица могат да се информират от обявените ГФО и актуален устав на дружеството.

Поради което предвид липсата на предвидена в закона възможност за вписване на промяна в размера на внесения капитал при довнасяне, на осн. чл.24 , ал.1 ЗТР следва да бъде постановен отказ по заявлението в тази му част.

За пълнота следва да се съобрази, че фактът на довнасяне на капитал за дружества, учредени преди 20.10.2009г. /дата на влизане в сила на ЗИДТЗ ДВ бр.82/16.10.20009г./, има правно значение при искане да се впише увеличаване на капитала. Тогава се проверява внесен ли е изцяло първоначалния капитал. Довнасянето следва да е с парична вноска, ако така е учредено дружеството.

 Водим от горното и на осн. чл.25 ал.5 от ЗТР съдът

РЕШИ:

ПОТВЪРЖДАВА ОТКАЗ на длъжностно лице по регистрация при Агенция по вписванията № 20170331134806/04.04.17г. за вписване на промяна в обстоятелствата по заявление вх.№ 20170331134806/31.03.17г.

Решението подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд в 7-дневен срок от връчването му на страните.

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :