Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  Н  Е-47

 

 

Гр.Видин , 13.04.2017 година

 

 

 А. П. , съдия – докладчик по гражданско дело № 20 по описа на ВОС за 2017 г. при проверка на постъпилата молба за издаване на изпълнителен лист, намерих следното :

 

Постъпила е молба от "П. К. Б.“ЕООД гр.С. , с която се прави искане за издаване на изпълнителен лист на основание чл. 405,ал.3 от ГПК във  чл. 51 от ЗМТА.

Съдът констатира, че липсва редовен от външна страна документ, удостоверяващ съществуването на изпълняемо право и затова не е налице годно изпълнително основание.

По делото е приложено удостоверение изх. № 6777/29.11.16г. на Арбитражен съд при Фондация за юридическо развитие,в което е посочено,че арбитражното решение е влязло в сила по отношение на длъжника Й. С. С. на 11.10.16г.Молителят е представил и разписката, с която решението е изпратено на С., която разписка е върната в цялост с отбелязване „няма такова лице“.

Съдът, като взе предвид приложените към молбата доказателства, намира че не се установява наличието на предпоставките по чл. 406 от ГПК и чл. 51, ал. 1 от ЗМТА, доколкото липсват доказателства решението на арбитъра да е редовно връчено на длъжника. За да бъде годно изпълнително основание по чл. 404, т. 1 от ГПК арбитражното решение следва да бъде влязло в сила. Съгласно чл. 41, ал. 3 от ЗМТА арбитражното решение влиза в сила с връчването му и от този момент то става задължително за страните и подлежи на принудително изпълнение. Затова разпоредбата на чл. 51, ал. 1 от ЗМТА предвижда, че към молбата за издаване на изпълнителен лист освен арбитражното решение се прилага и доказателство, че то е връчено на длъжника по изпълнението. Представеното към молбата удостоверение, издадено от името на Арбитражен съд при Фондация за юридическо развитие, не удостоверява връчването на решението на арбитражния съд на длъжника по изпълнението. Доказателство за връчване на решението не представлява и приложеното към молбата разписката от куриерската фирма,с която решението е изпратено на Т.,която разписка е върната в цялост с отбелязване „непозната“.Тази разписка е издадена с цел да бъде уведомен молителят, в качеството му на подател на описаните в удостоверението пратки с товарителници , че тази пратка е  със статус неуспешна доставка. Съгласно нормата на  чл. 32, ал. 1 от ЗМТА, когато седалището, местожителството, обикновеното пребиваване или адресът на получателя не могат да бъдат намерени след старателно издирване, уведомлението се смята получено, ако е изпратено до последното му известно седалище, местожителство, обикновено пребиваване или адрес с препоръчано писмо или с каквото и да е друго средство, което удостоверява опита то да бъде предадено. Ал. 2 на посочената разпоредба предвижда, че отказът или неявяването на получателя да получи книжата, свързани с арбитражното производство се удостоверява от пощенската станция. Следователно именно служителите в пощенската станция са длъжностните лица, на които законът е възложил удостоверителната функция относно редовността на връчването. В случая молителят не е ангажирал доказателства, нито за редовно връчване на решението на длъжника по изпълнението, нито е представил документ, съдържащ изявление на служител на пощенска станция, което да удостовери наличието на обстоятелствата по чл. 32, ал. 2 от ЗМТА.

Предвид изложеното следва да се приеме, че не са изпълнени изискванията на чл. 51 от ЗМТА и искането за издаване на изпълнителен лист следва да бъде отхвърлено /в този смисъл определение № 2844 от 30.12.2013 г. на САС, ГО, VІІ състав, по ч.гр.д. № 4832/2013 г. и определение № 1 от 06.01.2014 г. на САС, ГО, 1 състав, по ч.гр.д. № 4851/2013 г./.

 

Мотивиран от горното, Съдът

Р А З П О Р Е Д И:

 

ОТХВЪРЛЯ молба с вх.№ 4138/16.01.17г. на СГС подадена от  "П. К. Б.“ЕООД гр.С.  с която се прави искане за издаване на изпълнителен лист против Й. С. С. ***.

 

Разпореждането може да се обжалва от молителя пред Софийски Апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му.

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: