ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА

 № ..49.....

гр. Видин, 13.04.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Окръжен съд В**, гражданско отделение, в закрито заседание на  тринадесети април   две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

Председател:А*** П***

 

с участието на секретаря ...................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията П** търговско дело № 20 по описа за 2016г., за да се произнесе взе предвид следното:

                        Производството е по реда на чл.247 ГПК.

 

 

   С определение № 743 от 02.03.2017 г. , постановено по ч.гр.д. №5891 / 2016 г. САС е констатирал , че в мотивите към обжалваното определение ВОС е формирал воля по направеното възражение за липса на международна компетеност на съдилищата в РБ*** за разглеждане на предявените искове, но не е изразил същата в обжалваното определение , което според този състав на съда е очевидна фактическа грешка и следва да бъде отстранена по реда на чл.247 ГПК, поради което е върнал делото на ВОС за от страняването й.

Делото е образувано по искова молба от В*** АД гр.Видин, против ООО „В***“ гр.М***, ИНН *******, П*** К*** Л***“ООД, К*** и О.А.К. с правно основание чл.327 ТЗ, вр. с чл.147,ал.1 ЗЗД,вр.с чл.86 ЗЗД.  Поддържа се в исковата молба , че страните са в договорни отношения като ищецът е следвало да изработи и достави на „ЗАО Р***-Ц**“, представлявано от генералния директор О.К. оборудване на обща стойност 3 000 000 лева , която е следвало да бъде заплатена от руското дружество. Следват множество допълнителни споразумения , като с това от 31.10.2014 г. дружеството поръчител е заместено от ООО В*** – М***. Кипърското дружество подписва договор за поръчителство и в този договор е предвидено споровете да се решават от компетентния български съд.

В отговора на исковата молба са направени възражения за липса на международна компетентност на съдилищата в Република Б*** за разглеждане на предявените искове.

        В мотивите на обжалваното определение настоящият състав на съда е  изложил становищата и възраженията на страните по възражението за липса на международна компетентност на български съд, приемайки че българският съд е компетентен да разгледа спора се е произнесъл по местната компетентност на ВОС във връзка със спора.

            Регламент (ЕС) Регламент  № 44/2001г. е приложим при определяне на международна компетентност за българските съдилища. В разпоредбата на чл.25 от Регламент № 1215/2012 на Европейския Парламент и на Съвета от 12.12.2012 г. е предвидена изключителна компетентност на съда в държава - членка, по отношение на който страните са постигнали съгласие да разгледа и разреши възникнал между тях спор. Този Регламент намира пряко приложение по отношение на кипърското „П** К***Л***" като дружество, регистрирано и имащо седалище на територията на държава - членка на ЕС. При постигната уговорка относно компетентността на съд от държава - членка да разреши даден спор. Регламентът намира приложение и по отношение на лица с адрес/седалище извън ЕС. Това произтича от т.14 от Преамбюла на Регламента, както и от тълкуването на разпоредбата на чл.25 във връзка с чл.6, ал.1 от същия, според които при постигната договореност компетентен да разгледа спора е определеният от страните съд на държава - членка, независимо от местоживеенето на страната, включително и извън ЕС. Ето защо ответниците с адрес/седалище в Р***, според ищеца ,  също следва да се считат обвързани от постигнатата с ищеца уговорка относно компетентността на българския съд, на основание цитираните норми на Регламентатози смисъл чл.116 от ГПК/.

Доколкото се касае за частноправно отношение с международен елемент по смисъла на чл.1 от КМЧП, компететността на българския съд да разгледа предявените в настоящото производство искове против ООО „В***" и О.К. произтича и от разпоредбата на чл.23, ал.2 от КМЧП. Съгласно същата при наличие на писмено споразумение /чл.5 от Споразумение от 23.11.2015 г./ страните могат да възложат на българския съд да разгледа възникнал между тях спор относно имуществено право като в този случай компетентността му е изключителна /чл.23, ал.З от КМЧП/.

С оглед на изложеното съдът счита, че предвид изрично постигнатите между страните договорености и на основание цитираните разпоредби на чл.25, във връзка с чл.6, ал.1 от Регламент № 1215/2012 на Европейския Парламент и на Съвета от 12.12.2012 г. и чл.23, ал.2 от КМЧП, българският съд е компетентен да разгледа настоящия спор по повод договорните отношения между ищеца и тримата ответници.

Предвид изложеното възражението за международна неподведомственост на спора на български съд е неоснователно и следва да бъде оставено без уважение, като в този смисъл се допълни диспозитива на постановеното определение от 20.10.2016 г.

 

Водим от гореизложеното и на основание чл.278,ал.4 ГПК във вр. с чл. 247 от ГПК, ВОС

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в определението от 20.10.2016 г. по настоящото дело на ВОС, като допълва диспозитива на същото, както следва :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  възражението на ответниците  ООО „В**“ гр.М*** , ИНН ****, „П**К***Л***“ООД, Кипър и О.А.К. за липсата на международна компетентност на българския съд за разглеждане на спора.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред САС.

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: