О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е-77 

 

Видинският окръжен съд,  гражданско отделение

в закрито заседание  на  двадесети юни

две      хиляди       и         седемнадесета     година

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. М. 

            

                             ЧЛЕНОВЕ:

 

при секретаря  ….  и с участието на  прокурора…    

изслуша докладваното  от съдията М.  

Търговско Дело    9 по описа за 2017 година

и   за   да   се  произнесе,  взе   предвид    следното:

 

          На  14.06.2017г.. от 14:00ч. в сградата на Видински  окръжен съд  е  насрочено първо събрание на кредиторите на ЕТ“М.-В. Е.“ гр.В.,  за  което е направено обявление, публикувано в Търговския  регистър на 16.05.2017г.

На  събранието  присъства назначения временен синдик в производството по несъстоятелност Л. И. И..

На събранието присъстват представители на кредиторите НАП-ст.юрисконсулт с изрично пълномощно и за „У. Б.“АД-адв.Х. с изрично пълномощно.

Не присъства представител на длъжника.

Обявеният дневен ред на събранието е съобразно разпоредбата на чл.672, ал.2 от ТЗ:

1.Изслушване доклада на временния синдик по чл.668, т.3 от ТЗ;

2.Избор на постоянен синдик и определяне на възнаграждението му;

3.Предложение на избор за комитет на кредиторите.

Временният  синдик  е  представил по делото доклад по чл.668, т.3 от ТЗ,  в  който е отразил, имущественото състояние на длъжника.

По първа точка от дневния ред събранието взе решение за приемане на доклада на синдика по чл.668,т.3 от ТЗ.

По втора точка от дневния ред събранието взе решение за назначаване за постоянен синдик временния синдик Любен Иванов Иванов с текущо месечно възнаграждение от 650 лв.

По трета точка от дневния ред събранието взе решение да не се избира комитет на кредиторите.

Съдът  намира,  че  ще следва да бъде назначен за постоянен синдик в производството по несъстоятелност на ЕТ „М.-В. Е.“ временния синдик Л. И. И., който е представил необходимите документи и декларация-съгласие по чл.656, ал.1 и ал.2 от ТЗ.

По изложените съображения и на основание чл.672, т.2 от ТЗ Окръжният съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

НАЗНАЧАВА  за  постоянен синдик в производството по несъстоятелност  на ЕТ „М.-В. Е.“ гр.В. ЕИК:. със  седалище  и  адрес  на  управление гр.В. ул. представляван от В. Е. Д.,Л. И. И.,ГР.В.ул..,тел:0886847910,   който  отговаря  на  изискванията  по чл.655 от ТЗ, като определя месечно текущо възнаграждение на синдика в размер на 650/шестотин и петдесет/ лева.  

Да  се  уведоми  синдика, че следва към датата на встъпване в длъжност да представи Декларация-Съгласие по чл.656, ал.1 и ал.2 от ТЗ.

Определя срок за встъпване на синдика – 3дни след връчване на настоящото определение.

Определението подлежи на вписване в Търговския регистър.

Определението да се впише в книгата по чл.634в от ТЗ.

 

 

 

  

                                       ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: