Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 14

                                               11.05.2017

Гр.В.

 

                   В    И  М  Е  Т  О    Н  А     Н  А  Р  О  Д  А

 

 

Видинският окръжен съд гражданска колегия в открито  заседание на деветнадесети април  две хиляди и седемнадесета  година  в състав:

                                                              Председател: Д. М.

                                 

                                   

при секретаря Н.К. и в присъствието на прокурора

като разгледа докладваното от  Съдията М.

търговско   дело   № 9   по   описа   за    2017 година

и  за   да    се    произнесе,   взе   предвид    следното:

         

          Производството по делото е образувано по молбата на „М. Д. ЕООД гр.С. против ЕТ „М. – В. Е.“ гр.В. с правно основание чл.625 от ТЗ.

          Поддържа се в молбата, че едноличния търговец е закупил от ищцовото дружество лекотоварен автомобил Ф. К. с рег.№СА...НР за сумата 8 400лв. с ДДС на 08.01.2014г. Поддържа се, че до настоящия момент търговецът не е изплатил задължението си за заплащане на цената на автомобила, като при разговор с него същият заявил, че има и други задължения, които също не е изплатил.

          Поискано  е да бъде постановено решение с което се открие производство   по   несъстоятелност по отношение на ЕТ „М.– В. Е.“ гр.В.. С молбата е представена   фактура    от 08.01.2014г.,    Уведомление    по    чл.78 от ДОПК, с което са изпълнени изискванията на  чл.628 от ТЗ.

Ответникът   е   подал отговор на исковата молба, с който завява,    че     поради    липса    на парични средства не му е възможно да се разплати    с    кредитора, като същият е преустановил дейността си, защото не може да изпълнява задълженията си.

Назначената по делото съдебно икономическа експертиза е дала заключение, че ЕТ е закупил посочения в молбата лекотоварен автомобил, за която сделка е била издадена фактура, приложена по делото и по която няма извършвани плащания. Вещото лице е дало заключение, че по счетоводни данни към 31.03.2017г. задълженията на ответника търговец са 572 000лв., които не се погасяват. Посочило е, че търговецът не упражнява стопанска дейност и не реализира приходи, с които да покрива задълженията си, не притежава и бързоликвидно имущество за тази цел.

Посочените коефициенти, от които може да се направи преценка   за   финансовото   състояние   на   ЕТ е коефициент на обща ликвидност 0.0124, на бърза ликвидност е 0.0124, на незабавна ликвидност е 0.0124, коефициентът за абсолютна ликвидност е 0.0000, за финансова автономност е -0.9498, а коефициентът за задлъжнялост е -1.0528.

От   тези коефициенти може да се направи заключение, че ЕТ не разполага с достатъчно активи да покрива задълженията му, като финансовите затруднения не са с временен характер, а имат траен и необратим характер. Вещото лице е посочило, че по счетоводни данни ЕТ не притежава дълготрайни активи, не притежава краткотрайни активи, има краткосрочни вземания в размер на 684.00лв. и има задължения към ТД на НАП, както и към финансови институции.  

От тези обстоятелства ще следва да се приеме, че е налице неплатежоспособност на длъжника по делото по смисъла на чл.608, ал.1 от ТЗ, тъй като не е в състояние да изпълнява задълженията си, които има към своите кредитори, като затрудненията на длъжника не са временни, а състоянието на неплатежоспособност е обективно и трайно.

На   основание   чл.630,   ал.1   от   ТЗ  ще следва да бъде обявена неплатежоспособността на длъжника с начална дата 31.12.2013година,   към     която   дата   вещото лице е дало заключение,   че   фигурират   в    най-голям    размер    задълженията, без да са отразени плащания, да се открие производство по несъстоятелност, да бъдат допуснати общите обезпечителни   мерки   по   отношение    имуществото   на длъжника,   да се насрочи първо събрание на кредиторите. Ще следва   да  се   назначи   временен синдик,  като  за такъв съдът определя синдика Л. И. И., гр.в. ул..., тел..., факс:.. и мобилен телефон:.. e-mail: Ivanov liuben@yahoo.com, който е дал съгласието си за назначаването му. Като му се определи текущо възнаграждение по 400 лева на месец.

 

 

 

По изложените съображения окръжния Съд

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА неплатежоспособността на ЕТ „М.– В. Е.“ със седалище и адрес на управление гр.В., ул... ЕИК:.. представлявано от В. Е. Д., с начална дата 31.12.2013година.

ОТКРИВА производство по несъстоятелност на ЕТ „М.– В. Е.“ със седалище и адрес на управление гр.В. ул..., ЕИК:.., представлявано от В. Е. Д..

ДОПУСКА обезпечение чрез налагане на запор и възбрана върху имуществото на дружеството.

НАЗНАЧАВА за временен синдик Л. И. И. гр.В. ул.. тел.., факс:.. и мобилен телефон: ..,  e-mail: Ivanov liuben@yahoo.com., като определя текущо възнаграждение по 400 лева на месец.

СВИКВА първо събрание на кредиторите на 14.06.2017 година от 14.00 часа, което ще се проведе в сградата на Окръжен Съд-Видин, площад „Бдинци“ №1, зала № 13, етаж II-ри при следния дневен ред:

1.     Изслушване на доклад на временния синдик Л. И. И. по чл.668, т.2 от ТЗ.

2.      Избор на постоянен синдик.

3.     Предложения за избор на комитет на кредиторите.

РЕШЕНИЕТО подлежи на вписване в Търговския регистър и на незабавно изпълнение.

РЕШЕНИЕТО може да асе обжалва пред Софийски Апелативен Съд в седмодневен срок от вписването му в Търговския регистър.

ПРЕПИС от решението да се изпрати незабавно на Агенцията по вписванията и да се връчи срещу подпис на временния синдик.

ДА СЕ ИЗГОТВИ ПОКАНА за първото събрание на кредиторите, съгласно изискванията на чл.675 от ТЗ и се изпрати за обявление в Търговския регистър. 

 

         

 

                                                ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: