Р   Е   Ш   Е   Н   И  Е-16

 

Гр.В.

 

12 юни 2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Видинският  окръжен съд  гражданско отделение в открито заседание на   деветнадесети май  две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                             Председател : Г. Й.

                                                     Членове :1.

                                                                    2.

При секретаря В. К. ..................................................... и с участието на прокурора.....................................................................

изслуша докладваното от съдията Й. търговско   дело № 7     по описа за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

 

           Делото е образувано по исковата молба на О. „Б. г.“с ЕИК. със седалище и адрес на управление гр.С. ,представлявано от   К. Н. В. и Д. Г. В., всичките действащи чрез адвокат В. Б.-АК-В. с адрес за призоваване: град В. ул....-партер срещу: О. Б. ЕИК.. с адрес :град Б. ул..,представлявана от Б. С. Н. –кмет.

         Съгласно указанията на САС в определение №3561/25.10.2016 г. по в.ч.гр.д.№4483/2016 г. са конституирани като ищци „В.-л.-02“ООД с ЕИК. със седалище и адрес на управление обл.С.,гр.С. 2000,ул... ,“П. п.“ЕООД с ЕИК.. със седалище и адрес на управление Област С.гр.С.,община С. и “Е.-п.“ЕООД с ЕИК. със седалище и адрес на управление гр.В.,ул..  в качеството им на участници в О. „Б. г.“ с ЕИК. със седалище и адрес на управление гр.С.,ул...

В исковата молба се твърди ,че между  ищеца О.„Б. г.“с ЕИК.. и ответника О. Б. бил сключен договор №78/06.07.2015 година с предмет „залесяване на неземеделски земи в О. Б." и че по силата на императивните разпоредби на чл.2 ал.4 от този
договор     ответникът О. Б. следвало да изпълни поетите задължения, изразяващи се в окончателно заплащане на договорената цена за услугата извършена работа от обединението в 30/тридесет/дневен срок след фактурирането и приемане на работата съгласно протокол за извършени работи по действителни количества/подписан и оформен надлежно и от двете страни/неразделна част от фактурата .

Тези си задължения за периода от 11.01.2016 година ответникът не бил изпълнил и до настоящият момент,въпреки че бил надлежно поканен по реда на чл.84 ал.2 ЗЗД с нотариална покана, получена на 20.01.2016 година.

С приемането на работата от страна на
община Б. за процесния период,което
по     същество     представлявало     и    изричното признание на дължимата сума от страна на община Б. по гореописаният договор ,касаещо фактура №6/10.12.2015 година на стойност 375 713.82 лева с ДДС-предмет на нотариалната покана по един безспорен и категоричен начин било признато задължението от страна на О. Б. по този договор към О."Б. г." в общ размер на 376 713.82 / триста седемдесет и шест хиляди седемстотин и тринадесет лива и осемдесет и две стотинки /, от които :375 713.82 /триста седемдесет и пет хиляди седемстотин и тринадесет лева и осемдесет и две стотинки/ -главница за периода от 11.01.2016 година до 04.02.2016 година и 1000 /хиляда лева мораторна лихва за забава за периода от 20.01.2016 година-момента на получаване на нотариалната покана до 04.02.2016 година включително.

Иска се да бъде постановено съдебно решение,с което да се осъди  ответникът О. Б. да  заплати на О."Б. г. дължимата сума,произтичаща от договор от договор №78/06.07.2015 година с предмет"залесяване на неземеделски земи в О. Б.",представляващо сумата от 376 713.82 / триста седемдесет и шест хиляди седемстотин и тринадесет лива и осемдесет и две стотинки /, от които :375 713.82 /триста седемдесет и пет хиляди седемстотин и тринадесет лева и осемдесет и две стотинки /-главница за периода от 11.01.2016 година до 04.02.2016година ,ведно със законната лихва върху главницата от датата на завеждане  на иска до окончателното изплащане на сумата,както и сумата от 1000/ хиляда лева /-мораторна лихва за забава за периода от 20.01.2016 година до 04.02.2016 година ,ведно с направените по делото съдебно-деловодни разноски,включително и адвокатско възнаграждение.

В хода на процеса са конституирани като ищци „В.-л.-02“ООД с ЕИК.. със седалище и адрес на управление обл.С.,гр.С. 2000,ул.... ,“П. п.“ЕООД с ЕИК. със седалище и адрес на управление Област С.,гр.С.,О. С.,район..“,ул... и “Е.-п.“ЕООД с ЕИК.. със седалище и адрес на управление гр.В.,ул..  в качеството им на участници в О. „Б. г.“ с ЕИК. със седалище и адрес на управление гр.С.,ул... и исковете са изменени съобразно уточнението на исковата молба –л.184-196 от делото.

Към исковата молба са приложени :

1.договор №78 от 06.07.2015 година ;

 2.      нотариална      покана      и      констативен протоколи-неразделна част от поканата;

 3.счетоводна  справка  от  счетоводството  на "еко-титан" еоод по реда на чл.366 ГПК;

4.фактури за процесният период ,ведно с двустранен протокол за приемането на работата от 12.10.2015 година;

5.договор за О. "Б. г.";

6. препис от исковата молба и доказателствата за насрещната страна съгласно текста.

         В хода на двустранната размяна на книжата ответникът твърди ,че не е изпълнил задължението си поради неправомерно спиране на финансирането от ДФ „З.“.Подробни доводи в тази насока са развити в писмената защита.

 

         Видинският окръжен съд ,след като взе предвид събраните по делото доказателства  и доводите на страните ,прие за установено от фактическа страна следното :

         На 06.07.2015  година в град Б., между О. Б., със седалище и адрес на управление: гр.Б., ул.., ЕИК:., представлявана от Б. С. Н. - Кмет на О. Б. и М. М. М. — Гл. счетоводител, наричана по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ", от една страна  и  

О.„Б. г.", вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК.., със седалище и адрес на управление в гр. С. Район.., ул.. представлявано от К. Н. В. - Упълномощен представител и Д. Г. В. - Упълномощен представител, на основание Договор за обединение от 26.02.2015 г. между:

1.      «Е.-П. ЕООД, вписано в търговския регистър при Агенция по-вписванията с ЕИК., със седалище и адрес на управление: гр. В.-ул.. представлявано от К. Н. В. - Управител,

2.      «П. П.   ЕООД,   вписано  в  търговския   регистър   при  Агенция   по вписванията с ЕИК.. със седалище и адрес на управление: гр. С.,район Л., ул.....представлявано от Д. Г. В. - Управител,

3.      «В.-Л.-02»   ООД,   вписано   в   търговския   регистър   при   Агенция   по вписванията с  ЕИК..  със седалище  и  адрес  на управление:  гр.С., ул..., представлявано от А. М. М. – Управител,наричан по-долу за краткост „изпълнител", се сключил договор за следното /л.13-19 от делото/:

Възложителят възложил, а изпълнителят приел да извърши дейности за „Залесяване на неземеделски земи в О. Б.", съгласно изискванията на възложителя, техническата спецификация и одобрените технологични планове.

         Изпълнението на поръчката, предмет на настоящия договор да се извърши с материали на изпълнителя, съгласно техническата спецификация,  количествени сметки и техническото предложение на изпълнителя.

         Договорът се изпълнява в рамките на проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи на територията на О. Б., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на  селските райони 2007-2013 година, схема за отпускане на финансова помощ по Мярка 223 "Първично залесяване на неземеделски земи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, съгласно договор за предоставяне на финансова помощ № 05/223/00291 от 29.10.2014 година.

 Стойността на поръчката е 1 858 427,60 (един милион осемстотин петдесет и осем хиляди четиристотин двадесет и седем лева и шестдесет стотинки) лева без ДДС или 2 230 113,12 (два милиона двеста и тридесет хиляди сто и тринадесет лева и дванадесет стотинки) лева с ДДС, съгласно Ценовата оферта на изпълнителя,съставляваща неразделна част от настоящия договор. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на увеличение.Плащанията по смисъла на този договор се извършват по единични цени съгласно предложената и приета оферта.

         Извършените видове работи се разплащат въз основа на приемо-предавателен протокол     съставен     между     възложителя,      инвеститорски     контрол     и изпълнителя, както и посочените по-долу в договора условия.

         По силата на Чл.2 ал.4 от договора възложителят извършва плащането по следната схема:

 Дейности по създаване на широколистни култури при наклон по-малък или равен на 10.00 и създаване на широколистни култури при наклон по-голям от 10.00

-50 % авансово плащане от стойността на дейностите по създаване на широколистни култури при наклон по-малък или равен на 10.00 и създаване на широколистни култури при наклон по-голям от 10.00, съгласно ценовото предложение на изпълнителя в срок от 10 (десет) работни дни от датата на подписване на договора и представяне на оригинална данъчна фактура.

-Окончателно плащане - след приключване на дейностите по създаване на широколистни култури при наклон по-малък или равен на 10.00 и създаване на широколистни култури при наклон по-голям от 10.00 . Окончателното плащане се извършва в срок от 30 (тридесет) дни след подписване на приемо-предавателен протокол между Възложителя и Изпълнителя и представяне на проформа фактура за действително извършените разходи. Средствата за окончателно плащане се изплащат

на Изпълнителя по реда на ПМС №59 от 11 март 2011 год.

 Дейности за попълване и отглеждане през 1-ва, 2-ра и 3-та година след приключване на дейностите, всяка година след извършването им в срок от 30 (тридесет) дни след подписване на приемо-предавателен протокол между Възложителя и Изпълнителя Средствата за окончателно плащане за всяка година се изплащат на Изпълнителя по реда на ПМС №59 от 11 март 2011 год.

Изпълнителят следва да посочва във всички издадени фактури и следният текст: „По договор № 05/223/00291 от 29.10.2014 година, година   за отпускане на финансова помощ по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи" от ПРСР, подкрепена от ЕЗФРСР".

 Плащането се извършва от възложителят по банков път, по  банкова сметка ***: У. Б. АД, гр. С.

Договорът влиза в сила след датата на получаване на уведомление от страна на възложителя за стартиране на изпълнението на договора за обществена поръчка, което не може да бъде по -рано от датата на одобрение на проведената тръжна процедура и договора от страна на Държавен фонд „Земеделие", Разплащателна агенция.

         Срокът за изпълнение на договора е както следва:

-        Срок за почвоподготовка - 30 (тридесет) календарни дни;

-        Срок за първоначално залесяване - 30 (тридесет) календарни дни;

-        Срок за попълване и отглеждане през 1-ва година - 30 (тридесет) календарни дни;

-        Процент на прихващане на посадъчния материал през вегетационен период след извършване на залесяването и попълването през 1-ва, 2-ра, 3-та година - 90%.

 Възложителят по силата на чл.5 ал.2 от договора е длъжен да заплаща договореното възнаграждение при условията на договора и в посочения в него срок.

По силата на Чл.6  ал.1 т.3 от договора изпълнителят има право да получава възнаграждение според условията и сроковете, подписани в настоящия договор.

В договора са подробно регламентирани правата и задълженията на страните,гаранцията за добро изпълнение,сроковете за изпълнение,спирането на изпълнението,отговорностите при възникването на непреодолима сила,отговорносите и санкциите,реда за прекратяване на договора и пр.

Установява се от събраните по делото доказателства ,че ищците са изпълнили качествено и в срок договорените работи ,за което е съставена фактура №0000000006/10.12.2015 г. и че О. Б. е поканена с нотариална покана да изпълни задължението си да заплати дължимата сума,което обаче ответникът не направил.

На назначеното по делото вещо лице С.С. е поставена задача  след като се запознае с представените доказателства и счетоводните документи и извлечения в счетоводството на ищеца и ответника да установи платена ли е гореспоменатата сума /375713,82 лв. по фактура № 6/10.12.2015 г. /, ако е платена , кога и с какви платежни документи ,а ако сумата не е платена ,да се установи размерът на неплатената главница от О. Б. за периода от 11.01.2016 г. до 04.02.2016 г. , както и размера на обезщетенито за забавено плащане за периода от 20.01.2016 г. до 04.02.2016г.Вещото лице дава заключение ,че  сумата в размер на 375713,82 лв –главница по фактура № 6/10.12.2015 г. не е платена от ответника за периода 11.01.2016 г.- 04.02.2016 г.Съгласно поставената задача обезщетението за забавено плащане /законова лихва/ на главницата в размер на 375713,82 лв. за периода 20.01.2016 -04.02.2016 г. е 1673,18 лв.

 

         При така установената фактическа обстановка Съдът намира са установено от правна страна следното :

Договорът е съглашение между две или повече лица, за да се създаде, уреди или унищожи една правна връзка между тях.Съгласно Чл.20а Закона за задълженията и договорите договорите имат силата на закон за тези,които са ги сключили .От събраните по делото доказателства се установява по несъмнен начин,че ответникът е поел парично задължение,което не е изпълнил.Налице е т.н. същинско парично задължение като особен вид родово задължение .Тъй като родът пари не погива /genus perit non potest/ ,паричното задължение не познава нито виновна ,нито невиновта трайна обективна или субективна невъзможност за изпълнение.

         По силата на Чл.2 ал.4 от договора възложителят следва да извършва плащането по следната схема:

1. Дейности по създаване на широколистни култури при наклон по-малък или равен на 10.00 и създаване на широколистни култури при наклон по-голям от 10.00 -50 % авансово плащане от стойността на дейностите по създаване на широколистни култури при наклон по-малък или равен на 10.00 и създаване на широколистни култури при наклон по-голям от 10.00, съгласно ценовото предложение на изпълнителя в срок от 10 (десет) работни дни от датата на подписване на договора и представяне на оригинална данъчна фактура.

-Окончателно плащане - след приключване на дейностите по създаване на широколистни култури при наклон по-малък или равен на 10.00 и създаване на широколистни култури при наклон по-голям от 10.00 .

Окончателното плащане се извършва в срок от 30 (тридесет) дни след подписване на приемо-предавателен протокол между Възложителя и Изпълнителя и представяне на проформа фактура за действително извършените разходи. Средствата за окончателно плащане се изплащат  на Изпълнителя по реда на ПМС №59 от 11 март 2011 год.

         От представените по делото доказателства се установява по несъмнен начин ,че ищецът е изпълнил изцяло и в срок дейностите ,предмет на договора .На 10.12.2015 г. е съставен фактура №6 /10.12.2015 г. за сумата от 313 094 лв. ,като във фактурата е отбелязано ,че сумата е за окончателно разплащане  по договор №78/23.07.2015 г.Фактурата е подписана от представители на О. Б. и на ищеца.На 12.10.2015 г. между представители на страните е сключен обобщен приемо-предавателен протокол .Налице са всички предвидени  в Чл.2 ал.4 от договора условия за заплащане от страна на О. Б. на дължимите по силата на договора суми.Ответникът не е изпълнил произтичащото от договора задължение да заплати на изпълнителя договорените дейности за залесяване на неземеделски земи в О. Б.

         Като трето лице –помагач е привлечен Държавен фонд „Земеделие“ ,който е сключил с ответника договор №05/223/00291/29.10.2014 г.за отпускане на финансова помощ по мярка 223 /л.96-104 от делото/.По делото не е предявен обратен иск по реда на Чл.219 ал.3 ГПК /срещу третото лице,поради което Видинският окръжен съд намира за безпредметно да обсъжда изпълнеието ,респ.неизпълнението на договор №05/223/00291/29.10.2014 г.за отпускане на финансова помощ по мярка 223.

         О. Б. не може да се позове на факта ,че Държавен фонд „Земеделие“ не е превел изцяло дължимата сима ,защото е счел ,че е нарушена процедурата по извършване на обществената поръчка ,тъй като Държавен фонд „Земеделие“ не е страна по договор №78/06.07.2015 г.за „Залесяване на неземеделски земи в О. Б."  и по силата на Чл.21 от Закона за задълженията и договорите горният договор няма действие за него.Видно от текста на договора,плащанията от страна на О. Б. не са обусловени по какъвто и да било начин от договорните отношения на О. В. и Държавен фонд „Земеделие“ и от задължението на последния да извършва плащания на О. Б. въз основа на техни договорни отношения.

         Неоснователен е развитият от ответника довод,че ищцовото дружество не съществувало в правния мир,тъй като в Чл.19 ал.2 от договора  е записано ,че дружеството не може да се прекрати преди да приключи изпълнението на договора за възлагане на обществена поръчка.

         С оглед изхода на делото и на основание Чл.78 ал.1 ГПК  О. Б. ЕИК.. с адрес :град Б. ул..,представлявана от Б. С. Н. -кмет следва да бъде осъдена да заплати на ищците  направените пред Видинския окръжен съд разноски в размер на 9990 лв.за адвокатско възнаграждение с включен ДДС ,154 лв.депозит за вещо лици и 15 032,55 лв.платена държавна такса,като разноските се разпределят между ищците пропорционално на участието им в гражданското дружество „О. Б. г.“.

Водим от горното и на основание Чл. 266  ал.1 изр.1 ЗЗД Съдът

 

                                          Р   Е   Ш    И :

 

        

ОСЪЖДА О. Б. ЕИК.. с адрес :град Б. ул..,представлявана от Б. С. Н. -кмет ДА ЗАПЛАТИ на «В.-Л.-02»   ООД,   вписано   в   търговския   регистър   при   Агенция   по вписванията с  ЕИК   131011316,  със седалище  и  адрес  на управление:  гр.С., ул..., представлявано от А. М. М. - Управител дължимата сума,произтичаща от договор  №78/06.07.2015 година с предмет"залесяване на неземеделски земи в О. Б." в размер на 112 714,14  лева ,ведно със законната лихва върху главницата от датата на предявяване  на иска -04.02.2016 г.до окончателното изплащане на сумата,както и сумата от 501,95 лв.-мораторна лихва за забава за периода от 20.01.2016 година до 04.02.2016 година .

„ОСЪЖДА О. Б. ЕИК.. с адрес :град Б. ул...представлявана от Б. С. Н. -кмет ДА ЗАПЛАТИ на «П. П.   ЕООД,   вписано  в  търговския   регистър   при  Агенция   по вписванията с ЕИК.. със седалище и адрес на управление: гр. С.район. ул... представлявано от Д. Г. В.- Управител, дължимата сума,произтичаща от договор  №78/06.07.2015 година с предмет"залесяване на неземеделски земи в О. Б." в размер на 112 714,14  лева ,ведно със законната лихва върху главницата от датата на предявяване  на иска -04.02.2016 г.до окончателното изплащане на сумата,както и сумата от 501,95 лв.-мораторна лихва за забава за периода от 20.01.2016 година до 04.02.2016 година .

ОСЪЖДА О. Б. ЕИК. с адрес :град Б. ул“..представлявана от Б. С. Н. -кмет ДА ЗАПЛАТИ на «Е.-П.» ЕООД, вписано в търговския регистър при Агенция по-вписванията с ЕИК.., със седалище и адрес на управление: гр. В.-ул.. представлявано от К. Н. В. - Управител, дължимата сума,произтичаща от договор  №78/06.07.2015 година с предмет"залесяване на неземеделски земи в О. Б." в размер на 150 285,52   лева ,ведно със законната лихва върху главницата от датата на предявяване  на иска -04.02.2016 г.до окончателното изплащане на сумата,както и сумата от 669,27  лв.-мораторна лихва за забава за периода от 20.01.2016 година до 04.02.2016 година .

 

ОСЪЖДА О. Б. ЕИК.. с адрес :град Б.ул..представлявана от Б. С. Н. -кмет ДА ЗАПЛАТИ на «В.-Л.-02»   ООД,   вписано   в   търговския   регистър   при   Агенция   по вписванията с  ЕИК..,  със седалище  и  адрес  на управление:  гр.С. ул.., представлявано от А. М. М. – Управител направените пред Видинския окръжен съд разноски в размер на  на 2997 лв.за адвокатско възнаграждение с включен ДДС ,46,20 лв.депозит за вещо лице и 4555,96 лв.платена държавна такса.

„ОСЪЖДА О. Б. ЕИК.. с адрес :град Б..ул..,представлявана от Б. С. Н. -кмет ДА ЗАПЛАТИ на «П. П.»   ЕООД,   вписано  в  търговския   регистър   при  Агенция   по вписванията с ЕИК.. със седалище и адрес на управление: гр. С.,район.., ул... представлявано от Д. Г. В. – Управител направените пред Видинския окръжен съд разноски в размер на 2997 лв.за адвокатско възнаграждение с включен ДДС ,46,20 лв.депозит за вещо лице и 4555,96 лв.платена държавна такса.

ОСЪЖДА О. Б. ЕИК.. с адрес :град Б. ул..представлявана от Б. С. Н. -кмет ДА ЗАПЛАТИ на «Е.-П.» ЕООД, вписано в търговския регистър при Агенция по-вписванията с ЕИК..., със седалище и адрес на управление: гр. В.-ул.. представлявано от К. Н. В.– Управител направените пред Видинския окръжен съд разноски в размер на 3996 лв.за адвокатско възнаграждение с включен ДДС ,61,60 лв.депозит за вещо лице и 6013,02 лв.платена държавна такса.

По делото е конституирано като трето лице помагач Д. ф. „Земеделие“ с ЕИК.. със седалище  гр.С.,бул.. .

Решението   подлежи на  обжалване пред Софийския апелативен съд в двуседмичен срок от връчване на препис .

 

 

                                   ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :