Р Е Ш Е Н И Е 8

гр. Видин 12.04.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 Видинският окръжен съд, гражданска колегия, в публично заседание на седми март през две хиляди и седемнадесета година в състав :

                                                  

                                                           Председател : В. М.

                                                                                

При  секретаря В.К.  като разгледа докладваното от съдията ВАЛЯ М. Т. дело № 3 по описа  за 2016год.  и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.422 във вр.с чл.415 от ГПК.              Образувано по искова молба от „Б.“ЕАД срещу М.М.П. ЕГН : ********** и Д.М.п. а ЕГН : **********, двамата с адрес *** с цена на иска 134 259.28 лв, от които : 113 536,77 лв. /сто и тринадесет хиляди петстотин тридесет и шест лева и 77 ст./ - главница;961,07 лв. / деветстотин шестдесет и един лева и 07 ст./ заемни такси включващи: 779,67 лв. /седемстотин седемдесет и девет лева и 67 ст./ дължини такси за управление на кредита за 2010 и 2011 г. и 181,40 лв. /сто осемдесет и един лева и 40 ст./ заплатена от Банката имуществена застраховка на ипотекирания в полза на Банката недвижим имот;13 746,24 лв. /тринадесет хиляди седемстотин четиридесет и шест лева и 24 ст./ - договорена лихва за периода 10.10.2011 г. - 11.07.2012 г.;6 015,20 лв. /шест хиляди и петнадесет лева и 20 ст./ - санкционираща лихва за периода 10.11.2011 г. - 11.07.2012 г.; ведно със законната лихва в-у главницата считано от 12.07.2012 г.

Подържа се в исковата молба, че  12.07.2012г. банката е подала заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение на парично задължение по реда на чл.417 ГПк и изпълнителен лист въз основа  на извлечение от счетоводни документи - извлечение счетоводни книги по  което е образувано ч.гр.дело № 1486/2012 г., по описа на Районен съд - гр. Видин с М.М.П., ЕГН **********, и Д.М.П., ЕГН ****** за плащане на дължими към Банката суми, както следва: 113 536,77 лв. /сто и тринадесет/ хиляди петстотин тридесет и шест лева и 77 ст./- главница; 13 746,24 лв. /тринадесет хиляди  седемстотин четиридесет и шест лева и 24 ст./ - договорена лихва за периода 10.10.201 11.07.2012 г.; 6 015,20 лв. /шест хиляди и петнадесет лева и 20 ст./ - санкционираща лихва  периода 10.11.2011 г. - 11.07.2012 г.; 961,07 лв. / деветстотин шестдесет и един лева и С такса годишно управление ведно със законната лихва в-у главницата считано от 12.07.2012 г.,

По същото дело искането  е уважено изцяло и с Разпореждане на PC - гр. Видин е  издадена Заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417  от ГПК № 1228 - РЗ от 16.07.2012 г. и е издаден Изпълнителен лист от 16.07.2012 г. с длъжниците с дължимите към Банката суми, на база представеното извлечение от  счетоводни документи по сметка и други доказателства. Въз основа на издадения , изпълнителен лист и заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на док по чл.417 ГПК, „Б." ЕАД образувала  изпълнително дело № 2134 от 17.09.2012 ДСИ към СИС при PC - Видин.

На 15.12.2015 г. в „Б..." ЕАД е получено съобщение от РС-Видин, с което  е  уведомена, че по ч.гр.д. № 1486/2012 г. е постъпило възражение срещу издадената за за изпълнение на парично задължение въз основа на документ от длъжниците М.  М.П., ЕГН ********** и Д.М.П., ЕГН ********** за  заплащане на дължими суми.

Предвид подаденото възражение и разпоредбата на чл.415 от ГПК, за „Б... ЕАД възникнал правен интерес от предявяването на настоящия иск, с цел да се установи  наличието на твърдяното вземане.

          Молят Съда да постанови решение, с което да признае за установено в правоотношенията между ищеца - „Б...." ЕАД и ответниците М.М.П., ЕГН **********, и Д.М.П., ЕГН **********, че последните дължат солидарно на „Б..." ЕАД, ЕИК .... сумите присъдени в Заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК и Изпълнителен лист от 16.07.2012г., издадени по ч.гр.д. 1486/2012 г. по описа на Районен съд - Видин. Претендираните суми произтичат от неизпълнение на задълженията по Договор за ипотечен кредит, сключен на 19.09.2007 г. и съставляват:

113 536,77 лв. /сто и тринадесет хиляди петстотин тридесет и шест лева и 77 ст./ - главница;

961,07 лв. / деветстотин шестдесет и един лева и 07 ст./ заемни такси включващи: 779,67 лв. /седемстотин седемдесет и девет лева и 67 ст./ дължини такси за управление на кредита за 2010 и 2011 г. и 181,40 лв. /сто осемдесет и един лева и 40 ст./ заплатена от Банката имуществена застраховка на ипотекирания в полза на Банката недвижим имот;

13 746,24 лв. /тринадесет хиляди седемстотин четиридесет и шест лева и 24 ст./ - договорена лихва за периода 10.10.2011 г. - 11.07.2012 г.;

6 015,20 лв. /шест хиляди и петнадесет лева и 20 ст./ - санкционираща лихва за периода 10.11.2011 г. - 11.07.2012 г.; ведно със законната лихва в-у главницата считано от 12.07.2012 г.

          Ответниците по делото първоначално  чрез назначените им особени представители, поради невъзможността на бъдат призовани по делото са оспорвали твърденията в исковата молба, размера на съществуващите вземания .

Впоследствие с молби , представени по делото /стр.234 и стр 235 / са признали предявените искове изцяло по основание и размер.

Видинският окръжен съд, като взе предвид постъпилата искова молба, становището на ответниците-направеното признание по делото, в последното открито съдебно заседание, с изрични писмени молби, заключението на икономическата експретиза и съобразявайки ги в тяхната съвкупност, прие за установено следното :

Вземането на Банката срещу М.М.П., ЕГН **********, и  Д.М.П., произтича от отпуснат банков кредит, съгласно сключен договор за  ипотечен кредит от 19.09.2007 г. и Допълнително споразумение към същия от 30.03.2011, което вземане е предявено по реда на заповедното производство, чрез подаване на  Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417, т. 2 от ГПК (Заявление  като основанието е  - извлечение от счетоводните книги. Приложеното към Заявлението до Рс.-Видин; съд - Видин, извлечение от счетоводните книги отразява вярно и коректно подлежащо на  изпълнение вземане по отпуснатия банков кредит на кредитополучателите М.М.П. и Д.М.П.. Същото е редовно от външна страна и от извлечена информация по кредитната сметка на отпуснатия банков кредит към момента на  подаване на Заявлението по чл. 417, т.2 от ГПК.

 Вземането е надлежно индивидуализирано  и изискуемо, а настъпилата предсрочна изискуемост на кредита, се основава на не  плащанията над 90 дни, в следствие на което кредита е станал автоматично предсрочно  изискуем, съгласно раздел VII „Отговорности и санкции", т. 20.2 от Общите условия за  предоставяне на жилищни и ипотечни кредити, приложени към Договор за ипотечен кредит от  19.09.2007 г.;

Извлечението от счетоводните книги на „Б...ЕАД удостоверява вярно  подлежащо на изпълнение вземане - надлежно индивидуализирано и годно за принудително  изпълнение притезание срещу лицето, както следва: общ размер на останалия  неизплатения кредит в размер на 134 259,28 лв. /сто тридесет и четири хиляди петдесет и девет лева и 28 ст./ от които: 113 536,77 лв. /сто и тринадесет хиляди петстотин  тридесет и шест лева и 77 ст./ - главница; 13 746,24 лв. /тринадесет хиляди седемстотин  четиридесет и шест лева и 24 ст./ - договорена лихва за периода 10.10.2011 г. - 11.07. 6 015,20 лв. /шест хиляди и петнадесет лева и 20 ст./ - санкционираща лихва  за периода 10.11.2011 г. - 11.07.2012 г.; 961,07 лв. / деветстотин шестдесет и един лева и 07 ст./такса годишно управление ведно със законната лихва в-у главницата считано от 12.07.2012 г.;

От приложения Договор за ипотечен кредит, сключен на 19.09.2007 г., е видно, че „Б...." ЕАД, ЕИК ..., е предоставила М.М.П. и Д.М.П. банков кредит в размер на 113 600,00 лева /сто и тринадесет хиляди и шестстотин лева/, със срок на издължаване 360 месеца.

Кредитът е усвоен еднократно на 21.09.2007 г. по разплащателна сметка на кредитополучателя № ..., IBAN ***.

За предоставения кредит кредитополучателите заплащат лихва формирана от базов лихвен процент за този вид кредит, определян периодично от кредитора, и надбавка, която може да бъде намалена с отстъпка, в размер на 0,50 процентни пункта, съгласно Условията за ползване на преференциален лихвен процент. Към датата на сключване на договора базовият лихвен процент е 4.19 %, стандартната надбавка е в размер на 3,10 процентни пункта или лихвения процент по кредита е общо 7,29 %. С допълнително споразумение м-у страните от 30.03.2011 г. кредитополучателите заплащат лихвен процент за този вид кредит, определян периодично от кредитора като към дата на сключване на допълнителното споразумение базовият лихвен процент е 5.69 % увеличен със стандартна надбавка в размер на 3,10 % или общ лихвен процент 8,79 %.

Страните са уговорили, че предсрочната изискуемост на кредита настъпва автоматично, при забава в плащанията над 90 дни. Съгласно т. 20.2 раздел VII „Отговорности и санкции" от Общите условия за предоставяне на жилищни и ипотечни кредити, неразделна част от Договор за ипотечен кредит от 19.09.2007 г., приети и разписани от страна на кредитополучателите . На ответниците  М.М.П. и Д.М.П., е указано, че при забава в плащанията над 90 дни „целия остатък от кредита става предсрочно изискуем и се отнася в просрочие". Кредита е станал предсрочно изискуем на дата 14.02.2012 г., поради забава в плащанията над 90 дни, като дните в забава към датата на подаване на заявление по чл. 417, т. 2 от ГГ1К достигат 244 дни. Към датата на настъпване на предсрочна изискуемост на кредита - 14.02.2012г. не са погасени 4 /четири/ броя погасителни вноски, както следва: 10.11.2011 - 858,61 лв., 10.12.2011 -880,00 лв., 10.1.2012 - 991.73 лв. и 10.2.2012 - 991.73 лв. За банката е възникнало правото по чл. 60, ал. 2 от Закона за кредитните институции да поиска издаването на Заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист по реда на заповедното производство. До предявяване на молба за събиране на кредита по съдебен ред, остатъкът от кредита се олихвява с договорения лихвен процент, увеличен с наказателна надбавка в размер на 10 (десет) процентни пункта, съгласно т. 20.2, раздел VII „Отговорности и санкции", от Общите условия за предоставяне на жилищни и ипотечни кредити, неразделна част от сключения договор за банков кредит.

В случая е налице уговорена автоматична предсрочна изискуемост на кредита, при което е изпълнена втората предпоставка на разпоредбата. В този смисъл не е необходимо и уведомяване на длъжника за настъпилата предсрочна изискуемост. Представянето на доказателства за изрично уведомяване на длъжника за обявяване на кредита за предсрочно изискуем, е основание за издаване на заповед за незабавно изпълнение в хипотезата, когато в договора за кредит няма уговорена автоматична предсрочна изискуемост при определени условия. В този смисъл (определение № 128 от 31.01.2011 по ч.гр.д. № 938/2010 на ВКС; определение № 128 от 31.01.2011 г. по ч.т.д. № 938/2010 г. на ВКС; решение № 172 от 25.03.2013 г. по т.д. № 849/2013 на ВКС).

Съгласно т. 12 от сключения договор кредит от 19.09.2007 и т. 13 от допълнително споразумение от 30.03.2011 Кредитополучателите заплащат такси съгласно Тарифата за лихвите, таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага по извършваните услуги за клиентите. Съгласно т. 7.1 от посочената Тарифа кредитополучателите заплащат такса за управление на представения кредит в размер на 0.4 % годишно върху остатъка на кредита.

Съгласно т. 13, 5 от Общите условия за предоставяне на жилищни и ипотечни кредити приети и подписани от кредитополучателите, същите са застраховат в полза на кредитора приетите по договора вещни обезпечения. Съгл. т. 13.6 Кредитополучателите са длъжни да подновяват договора за застраховката и да предоставят оригиналните застрахователни полици до изтичане на срока на договора за кредит.  В  т. 26.1 е определено, че в случай че кредитополучатели не подновят сключената имуществена застраховка на обезпечението и не заплатят застрахователната премия, кредиторът извършва тези действия от името на и за сметка на кредитополучателя.

          Поради всичко гореизложено и впредвид признанието на ищците за дължимостта на претендираните суми, ВОС намира иска за основателен и доказан и следав да бъде уважен.

 На основание чл.78 ГПК ответниците следва да заплатят направените разноскиот ответника в размер : 2 685 / две хиляди шестотин осемдесет и пет / лв-Дт, 4 557.77/четирихиляди петстотин петдесет и седем лв и 77 ст..  лв. депозит за особен представител, 150 лв./ сто и петдесет /  депозит за вещо лице и 300/триста / лева юрисконсултско възнаграждение.

Водим от  горното, ВОС :

 

Р    Е   Ш    И    :

 Признава  за установено в правоотношенията между ищеца - „Б....." ЕАД и ответниците М.М.П., ЕГН **********, и Д.М.П., ЕГН **********, че последните дължат солидарно на „Б..." ЕАД, ЕИК ... сумите присъдени в Заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК и Изпълнителен лист от 16.07.2012г., издадени по ч.гр.д. 1486/2012 г. по описа на Районен съд - Видин. Претендираните суми произтичат от неизпълнение на задълженията по Договор за ипотечен кредит, сключен на 19.09.2007 г. и съставляват:

113 536,77 лв. /сто и тринадесет хиляди петстотин тридесет и шест лева и 77 ст./ - главница;

961,07 лв. / деветстотин шестдесет и един лева и 07 ст./ заемни такси включващи: 779,67 лв. /седемстотин седемдесет и девет лева и 67 ст./ дължими такси за управление на кредита за 2010 и 2011 г. и 181,40 лв. /сто осемдесет и един лева и 40 ст./ заплатена от Банката имуществена застраховка на ипотекирания в полза на Банката недвижим имот;

13 746,24 лв. /тринадесет хиляди седемстотин четиридесет и шест лева и 24 ст./ - договорена лихва за периода 10.10.2011 г. - 11.07.2012 г.;

6 015,20 лв. /шест хиляди и петнадесет лева и 20 ст./ - санкционираща лихва за периода 10.11.2011 г. - 11.07.2012 г.; ведно със законната лихва в-у главницата считано от 12.07.2012 г.

 Осъжда М.М.П., ЕГН **********, и Д.М.П., ЕГН **********,да заплатят на „Б..." ЕАД, ЕИК.... сумите направените в настоящето производството разноски в това число заплатена държавна такса 2685 лв/ две хиляди шестотин осемдесет и пет / лв-Дт, 4 557.77/четирихиляди петстотин петдесет и седем лв и 77 ст..  лв. депозит за особен представител, 150 лв./ сто и петдесет /  депозит за вещо лице и 300/триста / лева юрисконсултско възнаграждение, съобразно представения списък по чл.80 ГПК.

          Решението подлежи на обжалване пред САС в двуседмичен срок от съобщението до страните по реда на въззивното обжаалване.

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: