Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 12

                                                11.05.2017

Гр.Видин

 

                   В    И  М  Е  Т  О    Н  А     Н  А  Р  О  Д  А

 

 

Видинският окръжен съд гражданска колегия в открито  заседание на пети  април  две хиляди и седемнадесета  година  в състав:

                                                              Председател: Д. М.

                                 

                                   

при секретаря И.К. и в присъствието

на прокурора като разгледа докладваното

 от Съдията М. търговско дело № 9 по описа  за 2017 г.

и  за   да    се    произнесе,   взе   предвид    следното:

         

          Производството по делото е образувано по молбата на „Т. Б.“ АД гр.С. против ЕТ „А. – И. А. гр.В. с правно основание чл.625 от ТЗ.

          Поддържа се в молбата, че едноличния търговец е кредитополучател по Договор  за банков кредит от 18.03.2008г. и анекс от 27.12.2010г., с който банката молител му е отпуснала оборотен кредит – овърдрафт в размер на 230 000.00лв. с краен срок за погасяване 20.03.2015г. поддържа се, че кредитът е усвоен в пълния предоставен размер. Поради неизпълнение на задълженията на кредитополучателя да погаси всички дължими суми по кредита, банката се е снабдила със Заповед за изпълнение от 29.05.2014г. по ч.гр.дело №1081/2014г. по описа на РС-В., въз основа на която е издаден изпълнителен лист за: главница в размер на 230 000.лв.; просрочена лихва – 51 550.40лв., начислена от 20.07.2012г. до 23.05.2014г.; комисионни от 27.12.2010г. до 23.05.2014г. – 9 110.00лв.; неплатени застраховки 674.00лв. от 28.03.2011г. до 23.05.2014г.; законната лихва върху главницата от 23.05.2014г. до окончателното изплащане. Поддържа се, че длъжникът към датата на депозиране на молбата не формира приходи и не прави никакви опити за погасяване на задълженията си, поради което са налице предпоставките на чл.608 от ТЗ. Поискано е да се обяви неплатежоспособността на едноличния търговец с начална дата 02.06.2014г., да се открие производство по несъстоятелност, да се назначи временен синдик, да се допуснат обезпечения и запор на цялото имущество на длъжника и се насрочи първо събрание на кредиторите.   

          С молбата е представено  Уведомление    по    чл.78 от ДОПК, с което са изпълнени изискванията на  чл.628 от ТЗ.

Ответникът  не е   подал отговор на исковата молба.

Молителят е представил Договор за банков кредит от 18.03.2008г., сключен между страните, по силата на който на ответника  е отпуснат кредит в размер на 230 000.00лв., който е усвоен напълно. С договора страните са уговорили всички условия по изплащане на задълженията по кредита, обезпечения и принудително изпълнение. Към договора страните са сключили Анекс №1 на 27.12.2010г., с който са постигнали договорен срок за плащане на дължими такси и комисионни по договора за кредит.

Представена е Заповед №938/29.05.2014г., издадена по ч.гр.дело №1081/2014г. по описа на РС-В. и изпълнителен лист от 02.06.2014г. за дължимите от кредитополучателя суми по кредита.

Назначената по делото съдебно-икономическа експертиза е дала заключение, че ЕТ е кредитополучател по представения договор за банков кредит с краен срок на задължението 20.03.2015г. Вещото лице е дало заключение, че по счетоводни данни в изготвен счетоводен баланс към 31.12.2011г. задълженията на ответника търговец са 331 800лв., които не се погасяват. След тази дата търговецът не  е изготвял финансов отчет и счетоводен баланс.  Посочило е, че търговецът не упражнява стопанска дейност и не реализира приходи, с които да покрива задълженията си, не притежава и бързоликвидно имущество за тази цел.

Посочените коефициенти, от които може да се направи преценка   за   финансовото   състояние   на   ЕТ е коефициент на обща ликвидност 0.0184, който коефициент е и за бърза ликвидност, незабавна ликвидност и абсолютна ликвидност, които са изчислени към 10.01.2017г.  От   тези коефициенти може да се направи заключение, че ЕТ не разполага с достатъчно активи да покрива задълженията му, като финансовите затруднения не са с временен характер, а имат траен и необратим характер. Вещото лице е посочило, че по счетоводни данни ЕТ не притежава дълготрайни активи, притежава краткотрайни активи в размер на 6 000лв. касова наличност и има задължения към ТД на НАП, както и към финансови институции.  

От тези обстоятелства ще следва да се приеме, че е налице неплатежоспособност на длъжника по делото по смисъла на чл.608, ал.1 от ТЗ, тъй като не е в състояние да изпълнява задълженията си, които има към своите кредитори, като затрудненията на длъжника не са временни, а състоянието на неплатежоспособност е обективно и трайно.

На   основание   чл.630,   ал.1   от   ТЗ  ще следва да бъде обявена неплатежоспособността на длъжника с начална дата 02.06.2014година,   към     която   дата   вещото лице е дало заключение,   че е издаден изпълнителен лист за дължимите суми по банковия кредит, да се открие производство по несъстоятелност, да бъдат допуснати общите обезпечителни   мерки   по   отношение    имуществото   на длъжника,   да се насрочи първо събрание на кредиторите. Ще следва   да  се   назначи   временен синдик,  като  за такъв съдът определя синдика Р. И. Т., ЕГН:**********,***, който е дал съгласието си за назначаването му, като му се определи текущо възнаграждение по 500лева на месец.

 

По изложените съображения окръжния Съд

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА неплатежоспособността на ЕТ „А.– И. А. със седалище и адрес на управление гр.В., ж.к. „ ЕИК:., представлявано от И. М. А. с начална дата 02.06.2014година.

ОТКРИВА производство по несъстоятелност на ЕТ „А. – И. А. със седалище и адрес на управление гр.В. ж.к. .. ЕИК:.., представлявано от И. М. А.

ДОПУСКА обезпечение чрез налагане на запор и възбрана върху имуществото на дружеството.

НАЗНАЧАВА за временен синдик Р. И. Т. ЕГН:**********,***, който е дал съгласието си за назначаването му, като му се определи текущо възнаграждение по 500лева на месец.

СВИКВА първо събрание на кредиторите на 14.06.2017 година от 14.30 часа, което ще се проведе в сградата на Окръжен Съд-Видин, площад „Бдинци“ №1, зала № 13, етаж II-ри при следния дневен ред:

1.     Изслушване на доклад на временния синдик Р. И. Т. по чл.668, т.2 от ТЗ.

2.     Избор на постоянен синдик.

3.     Предложения за избор на комитет на кредиторите.

РЕШЕНИЕТО подлежи на вписване в Търговския регистър и на незабавно изпълнение.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Софийски Апелативен Съд в седмодневен срок от вписването му в Търговския регистър.

ПРЕПИС от решението да се изпрати незабавно на Агенцията по вписванията и да се връчи срещу подпис на временния синдик.

ДА СЕ ИЗГОТВИ ПОКАНА за първото събрание на кредиторите, съгласно изискванията на чл.675 от ТЗ и се изпрати за обявление в Търговския регистър. 

 

         

 

                                                ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: