ОПРЕДЕЛЕНИЕ

   61

гр. Видин 03.02.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Окръжен съд В***, гражданско отделение, в закрито заседание на  трети февруари   две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

Председател:В***В**

Членове:   1.Ан*** П***

     2. В***М***

 

с участието на секретаря ...................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията В***въззивно  частно гражданско дело №1 от описа за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.

          Делото е образувано по частна жалба от Общ.-Б*** против определение №495/02.12.16г. по гр.д.№464/16г. на БРС ,с което е прекратено производството по делото.Подържа се в частната жалба,че обжалваното определение е незаконосъобразно,поради това,че кмета на общината по закон представлява общината, а общинските пътища като елемент от общинската инфраструктура са общинска собственост.Подържа се,че жалбоподателят има интерес от водене на делото,поради това,че с атакуваното решение общински път е възстановен на трети лица.Поради това се иска да бъде постановено определение,с което обжалваното определение бъде отменено,а делото бъде върнато на БРС за продължаване на съдопроизводствените действия.

          По допустимостта на жалбата

              Жалбата е подадена в срок, от легитимирана страна, против обжалваемо определение по смисъла на чл. 274, ал. 1, т.1 от ГПК, поради което е допустима.

          В обжалваното определение  е посочено,че същото може да бъде обжалвано пред Административен съд-В**.Жалбата е адресирана до ВОС,който счита,че е компетентен да се произнесе по законосъобразността на обжалваното определение.В случая е налице спор между страните по делото,който е повдигнат по исков ред пред БРС.С исковата молба се иска признаването за нищожно на цитираното решение, поради развитите в исковата молба съображения.Ищецът е активно легитимиран да предяви своето право против ответника,който го оспорва,а дали същото право се оспорва от този ответник е въпрос на основателността на иска.Касае се за  исково производство предявено по реда на ГПК,поради което ВОС счита,че е компетентен да се произнесе по частната жалба против обжалваното определение.

          По съществото на спора

          За да се произнесе по обжалваното определение съдът взе предвид следните обстоятелства:Гр.д.№464/16г. на БРС е образувано по  предявения от настоящия жалбоподател за признаване за установено по отношение на  Общ. служба „З***“-Б***,че решение №200/24.02.1995г. с което е възстановено правото на собственост на наследниците на И***Хр***Л** върху имот №008142 е нищожно.В исковата молба,по която е образувано делото са развити подробни съображения във връзка с искането.Твърди се, че решението на ПК Б*** е нищожно, тъй като с него се възстановява правото на собственост в/у нива от 7.00дка в м. “Немия” в земл. на с. К***, обл. В*** – имот № 008142, в който имот преминава полски път – изключителна общинска собственост.БРС с обжалваното определение е приел,че предявения иск е недопустим,поради което  производството по делото следва да бъде прекратено.БРС е приел,че ищеца няма правен интерес от оспорване на решение № 200/24.02.1995г. на ПК Б***.За да е налице такъв интерес е необходимо пряко и непосредствено въздействие на оспорения административен акт в правната сфера на съответния субект - негов адресат.     Разпоредбата на чл. 147 АПК определя лицата, които са активно легитимирани да оспорят един административен акт. Това са тези субекти, чиито права или законни интереси са нарушени или застрашени от акта или за които той поражда задължения. Релевантното по смисъла на АПК засягане, обуславя правния интерес от оспорването. А засягането по смисъла на АПК и на чл. 120, ал. 2 от Конституцията е релевантно, когато накърнява или застрашава законни права, свободи или интереси на адресата, когато е пряко и непосредствено и когато е лично. Само това засягане обуславя значим за правото интерес от оспорването и прави засегнатото лице надлежна страна в производството по обжалване на административния акт.Решенията на ПК/сега ОСЗ/ са административни актове, с които се възстановяват правата на собственост на бившите собственици, като оспорването им ще означава възникване на спор за собственост, както е и в случая, който не може да бъде решен в рамките на административното производство. Производството по обжалване на решенията на ПК/ОСЗ/ е специално и в него не е предвидено право да участват трети лица, тъй като актовете пораждат права или засягат интересите само за заявителите. Неприложима е общата норма на чл. 147, ал.1 АПК, тъй като в случая не може да става дума за "застрашаване" на правото на собственост. В случая се установява наличие на спор за собственост, а съгласно изричната разпоредба на чл. 14, ал.4 от специалния закон – ЗСПЗЗ/ също и чл. 64 ал.2 ЗОС/, при спор за материално право заинтересуваните лица осъществяват правата си по исков ред.              Следователно жалбоподателят, който не е страна по административното правоотношение, нито е адресат на оспорения административен акт, няма правен интерес за участие в съдебното производство, за да защитава в него правото си на собственост, тъй като това право и защитата му не са предмет на разглеждане. Споровете за собственост не могат да бъдат разглеждани по реда на административното правосъдие, а по реда на общия исков процес. Адекватна защита на правото си на собственост жалбоподателя би получил не чрез прогласяване нищожността на решението, а чрез предявяване на иск за собственост по общия исков ред пред гражданския съд./ така Определение № 9610/12.10.2007 г. на ВАС по адм.д. № 5629/2007г., IVо., Определение № 6481/18.05.2009 г. на ВАС по адм.д. № 1106/2009г., IVо., Определение № 15057/09.12.2010г. на ВАС по адм. д. № 9961/2010г., IIо., Определение № 6330/09.05.2011г. на ВАС по адм. д. № 11281/2010 г., IVо. /

          При установената по-горе фактическа обстановка съдът счита,че обжалваното определение е правилно и законосъобразно,поради което следва да бъде потвърдено.Както правилно е прието от БРС за ищеца не съществува правен интерес да предяви иск за прогласяване на нищожността на решението на Поземлена комисия-Б****.Спорът,породен от атакуваното решение, касае собственически права върху имота или части от имота и е спор между настоящия жалбоподател и лицата,ползващи се от решението на Поземлена комисия-Б***.Дори и да се приеме,че по предявения иск бъде постановено позитивно решение за ищеца-настоящ жалбоподател,то същото нема да има сила на присъдено нещо ,поради неучастието в настоящето дело на лицата ползващи се от постановеното решение на ПК-Б***.Настоящия състав на ВОС споделя изцяло съображенията на БРС посочени в мотивите на обжалваното определение,поради което препраща към същите на основание чл.278,ал.4 във връзка с чл.272 от ГПК.

         С оглед на горното съдът счита,че обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

         С оглед на горното съдът 

ОПРЕДЕЛИ:

               Потвърждава определение №495/02.12.16г. по гр.д.№464/16г. на БРС.

               На основание чл.280,ал.2 от ГПК определението не подлежи на обжалване.

 

 

Председател:                                    Членове: 1.

 

                                                                         2.