Р Е Ш Е Н И Е №57

Гр.Видин

                      В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Видинският окръжен съд , в открито заседание на осемнадесети март две хиляди и тринадесета година в състав:

Председател: А.П.

Членове:В. М.

              Е.Т.

със секретар И.К.    и с участието на прокурор като разгледа докладваното от съдията В. М. гражданско дело №61 от 2013г., за да се произнесе взе предвид следното:

     Производството е по чл.258 и сл. ГПК.

С.Х.П. *** , ж.к.К… част … бл…. вх… ап… и В.Х.П. ***, ж.к.К…. част … бл…. вх… ап… обжалват Решение № 57 от 06.12.2012г по грд № 90/2012г. по описа на РС-Кула.

Подържат във въззивната жалба, че решението е неправилно и незаконосъобразно, тъй като в мотивите е допусната грешка, приемайки, че наследниците на Н… Н… Ц… са не Ц. М… и Р.Ц. , а С.П. и В.П.. Посочват, че по този начин Съдът е лишил жалбоподателите от наследството останало от починалата им майка, която е получила ½ ид.ч от наследството на общия наследодател-С… В… М…. Посочват, че Н… Н… Ц… приживе е продала своето наследство, останало й от С… В… М… на дъщеря си Ц.Д.М. и поради това на последната следва да се разпредели 1/2 ид.ч от наследството. Останалата ½ ид.ч следва да се разпредели на наследниците на другата дъщеря Р… Н…Ц… , а именно С.Х.П. и В.Х.П. с права ¼ ид.ч. от наследството.

    Молят съда да постанови решение, с което  отмени изцяло решението на КРС и постанови ново, с което допусне съдебна делба на имотите , останали в наследство на общия наследодател С… В… М… с права-1/2 идч. За наследника  Ц.Д.М. и по ¼ идч за С.Х.П. и В.Х.П..

Посочват, че от делбата следва да се изключи съделителя Р.Д.Ц., тъй като Н… Н… Ц…, която той наследява приживе е продала своето наследство, останало й от С… В… М… на дъщеря си Ц.Д.М..

Особеният представител на Р.Д.Ц. оспорва жалбата и подържа, че решението е правилно и обосновано.

    Видинският окръжен съд, като взе предвид постъпилата жалба, становището на ответната по жалбата страна и съобразявайки представените по делото доказателства в тяхната съвкупност, прие за установено следното от фактическа страна :

  Предявен е иск с правно основание чл.69 от Закона за наследството

С решение № 57 от 06.12.2012г по грд № 90/2012г.  РС-Кула ДОПУСКА да бъде извършена съдебна делба между Ц.Д.М. с ЕГН:********** с дял от ¾ и Р.Д.Ц. с ЕГН:********** с дял от ¼  и НЕ ДОПУСКА до съдебна делба С.Х.П. *** , ж.к.К… част … бл…. вх…. ап… ЕГН : ********** и В.Х.П. ***, ж.к.К… част … бл….вх… ап… ЕГН : **********

        От данните по делото се установява, че с решение №55 от 30.08.2007г. на Общинска служба по земеделие гр.К…, на наследниците на С… В… М… са възстановени имот №…, представляващ дървопроизводителна горска площ от 6.000 дка, в местността Л… в землището на гр.К...

         С решение №11111 от 28.02.2012г. на Общинска служба по земеделие гр.К… на наследниците на С… В… М… са възстановени имот №…, представляващ нива с площ от 4.758 дка, … категория в местността Б…, имот №…, представляващ нива от 4.572 дка, V категория, местност Б…, имот №…, представляващ нива от 3.802 дка, V категория, местност Б…, имот №...,

представляващ нива от 4.038 дка, V категория, местност Б…, всичките в землището на гр.К….

С решение №111 от 23.06.1999г. на Общинска служба по земеделие гр.К… на наследниците на С… В… М…  са възстановени, имот №…, представляващ нива от 15.100 дка, V категория, местност Л… и имот №…, представляващ нива от 5.000 дка, ІІ категория, местност Т…, всичките в землището на гр.К...

От удостоверението за наследници се установява, че след смъртта си С… В… М..., починала през 1996г., е оставила следните наследници: дъщеря

Н… Н…  Ц…, която е починала през 2008г. и дъщеря Р… Н… Ц… починала през

2009г.

Н… Н… Ц… след смъртта си, е оставила за свои наследници съпруг  Д… Ц… П…, който е починал през 2012г., дъщеря Ц.Д.М.. и син  Р.Д.Ц. а след смъртта си Р… Н… Ц… е оставила свои наследници синовете си С.Х.П. и В.Х.П. .Н… Н… Ц… приживе е продала своето наследство, останало й от С… В… М… на дъщеря си Ц.Д.М. и поради това на последната следва да се разпредели 1/2 ид.ч от наследството. Останалата ½ ид.ч следва да се разпредели на наследниците на другата дъщеря Р… Н… Ц… , а именно С.Х.П. и В.Х.П. с права ¼ ид.ч. от наследството.

По делото е представен и приет като доказателство Договор за покупко-продажба на наследство, с който Н… Н… Ц… приживе е продала своето наследство, останало й от С… В… М… на дъщеря си Ц.Д.М..

От правна страна съдът намира следното:Съгласно чл.5 ал.1 от Закона за наследството децата на починалия наследяват по равни части от наследството.

При това положение дъщерите на С… В… М… , Р… Н… Ц… и Н… Н… Ц… получават по ½ от наследството й.

След като Р… Н… Ц… е починала нейния дял от ½ се наследява от нейните деца, а именно съделителите С.Х.П. и В.Х.П. които получават по ¼ от наследството на С… В… М…. Но тъй като Н… Н… Ц…  е продала наследството си останало й от Стана Велкова Мильова на Ц.Д.М.., то делът й от ½ се наследява именно от последната, която наследява общо1/2 ид.ч.от наследството на С… В… М…. Наследникът на Н… Н… Ц… – Р.Д.Ц. не наследява дял от наследството на  С… В…, поради това, че  наследодателката му Н… Н… Ц… се е разпоредила със своето наследство .

    При това положение следва да се допусне съдебна делба на имотите останали в наследство на общия наследодател С… В… М… с права-1/2 идч. За наследника  Ц.Д.М. ЕГН:********** *** и по ¼ идч за С.Х.П. *** , ж.к.К… част … бл…. вх…. ап… ЕГН : ********** и В.Х.П. ***, ж.к.К… част … бл… вх…. ап…. ЕГН : **********.

       Не следва да се допуска до съдебна делба Р.Д.Ц. с ЕГН:********** ***

         Водим от горното, Видински окръжен съд

                       Р    Е     Ш     И    :

        ОТМЕНЯ Решение № 57 от 06.12.2012г по грд № 90/2012г. по описа на РС-К…., ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА :

        ДОПУСКА да бъде извършена съдебна делба между  :

       1.Ц.Д.М. ЕГН:********** ***  С ПРАВА ½ ИД.Ч

        2.  С.Х.П. *** , ж.к.К… част … бл…. вх… ап… ЕГН : ********** С ПРАВА ¼ ИД.Ч 3

          3. В.Х.П. ***, ж.к.К… част ІІІ бл…. вх…. ап…. ЕГН : ********** С ПРАВА ¼ ИД.Ч.  по отношение на:

          1.имот №… , представляващ дървопроизводителна горска площ от 6.000 дка, в местността Л…;

         2.имот №…, представляващ нива с площ от 4.758 дка, V категория в местността Б…;

           3.имот №…, представляващ нива от 4.572 дка, V категория,

местност Б…;

            4.имот №…, представляващ нива от 3.802 дка, V категория, местност Б…;

           5. имот №…, представляващ нива от 4.038 дка, V категория, местност Б…; имот №…,

представляващ нива от 15.100 дка, V категория, местност Л… и

           6. имот №…, представляващ нива от 5.000 дка, ІІ категория, местност Т.., всичките в землището на гр.К….

          НЕ ДОПУСКА до съдебна делба  Р.Д.Ц. с ЕГН:********** ***

    Решението подлежи на обжалване в  едномесечен срок от съобщението до страните  пред ВКС по реда на чл.280 и сл.ГПК.

     ПРЕДСЕДАТЕЛ :             Членове :     1.                    2.

 

 

 

                                                                 2.