НАЧАЛО >> ГРАФИК НОХД
 
ИСТОРИЯ
СТРУКТУРА
МАГИСТРАТИ
УКАЗАТЕЛ
СЪДЕБНИ ЗАЛИ
СЪДЕБЕН РАЙОН
ОБЩИНИ
КОНТАКТИ
ВРЪЗКИ
ГРАФИК НОХД
ГРАФИК ЗАСЕДАНИЯ
СТАТИСТИКА
КОНКУРСИ
РЕШЕНИ ДЕЛА
СЪОБЩЕНИЯ
ПРАВИЛА
ОБЯВЛЕНИЯ
    за публична продан

 

     

ВИДИНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД

З А П О В Е Д

№ 214 / 26.07.2007 г.

На основание чл. 36д, ал. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 16, ал. 1 от Наредба № 1/30.01.2003 г.за структурата, организацията и дейността на охраната на органите на съдебната власт и решение на Висшия съдебен съвет взето с Потокол № 25 от заседание проведено на 18.07.2007 г.

З А П О В Я Д В А М:

1. Представители на средствата за масово осведомяване могат да присъстват на делото с разрешение на председателя на съответния съдебен състав. С разрешение на административния ръководител на съответния съд, те могат да снимат извън съдебната зала, като филмирането на конвойните наряди може да се извършва на разстояние не по-малко от 1,5 метра.

2. По време на съдебното заседание, използването на снимащи и записващи устройства може да се разреши от председателя на съдебния състав.

Административен ръководител -

председател на Видински окръжен съд:

/ Цветан КРЪСТЕВ /

СПИСЪК  НОХ  ДЕЛА  ЗА  РАЗГЛЕЖДАНЕ
ПРЕЗ   МЕСЕЦ  ЯНУАРИ  2018 година

 

16.01.2018 г. НОХ Д. №  275/2016 г. – 10:30 часа / по случая Горни Лом/
17.01.2018 г. НОХ Д. №  275/2016 г. – 09:30 часа / по случая Горни Лом/
30.01.2018 г. НОХ Д. №  275/2016 г. – 10:30 часа / по случая Горни Лом/
31.01.2018 г. НОХ Д. №  275/2016 г. – 09:30 часа / по случая Горни Лом/

ОБВИНЯВА: И.Д.Б.

В ТОВА, ЧЕ:

1.За това, че за времето от 11.08.2008 г. до 02.10.2008 г. в С, като длъжностно лице - Директор на Дирекция „Международно - контролирана търговия и сигурност" /МКТС/ при Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и секретар на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение /МКЕКНОМУ/, съгласно Заповед № РД-16-507/21.05.2008 г. на Министъра на икономиката и енергетиката П. Д. не изпълнила служебните си задължения, регламентирани в: - чл.8, ал.4 от ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДИРЕКЦИЯ „Международно - контролирана търговия и сигурност", утвърдени със Заповед № РД-16-241/12.03.2008 г. на Министъра на икономиката и енергетиката
Престъпление по чл. 282, ал.1 от НК.
2. За времето от 03.02.2010 г. до 12.04.2010 в С., като длъжностно лице - Директор на Дирекция „Международно - контролирана търговия и сигурност" /МКТС/ при Министерство на икономиката и енергетиката и секретар на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение /МКЕКНОМУ/, съгласно Заповед № РД-16-753/31.08.2009 г. на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма Т. Т. нарушила и не изпълнила служебните си задължения, регламентирани:в чл. 43. (1) от УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА /Приет с ПМС № 268 от 12Л 1.2009 г., в сила от 24.11.2009 г.
Престъпление по чл. 282, ал.1 от НК.

ОБВИНЯВА:Б.Д.В.

В ТОВА, ЧЕ:

I. За това, че на 06.07.2009 г. в С., като длъжностно лице - Началник на отдел „Контрол върху общоопасните средства" в Дирекция „Охранителна и пътна полиция" при Главна дирекция „Охранителна полиция", временно назначен със Заповед рег.№ К-1176/22.05.2009 г. на Министъра на вътрешните работи и упълномощен със Заповед № з- 4063/04.09.2006 г. на Директора на Национална служба „Полиция" да издава разрешения за дейности с взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси, регламентирани в Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите /ЗКВВООБ/ и Правилника за приложение на закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите /1ШЗКВВООБ/ нарушил служебните си задължения, регламентирани в:
чл. 5, ал.1 от ППЗКВВООБ: (Приет с ПМС № 169 от 25.08.1999 г., обн., ДВ, бр. 78 от 3.09.1999, в сила от 03.09.1999 г., изм.и доп. бр. 37 от 19.05.2009.) Престъпление по чл. 282, ал.1 от НК.
За времето от 07.07.2011 г. до 06.10.2011 г., в София, като длъжностно лице - Началник на сектор „Контрол над общоопасните средства" при Главна дирекция „Охранителна полиция" - МВР, назначен със Заповед рег.№ К-3125/18.03.2010 на Министъра на вътрешните работи, встъпил в длъжност на 01.04.2010 г., упълномощен със Заповед № Оз- 301 /22.01.2010 г. на Директора на Главна Дирекция „Охранителна полиция" да издава разрешения за дейности с взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси на юридически и физически лица в изпълнение на разпоредбите на ЗКВВООБ и ППЗКВВООБ, и в качеството си на Председател на Междуведомствена комисия, създадена със Заповед рег.№ 1з-99/17.01.2011г. на Министъра на вътрешните работи, на основание чл.19, ал.1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и чл.21, т.11 от Закона за министерство на вътрешните работине изпълнил служебните си задължения, регламентирани в: „Правила за реда и условията за работа на междуведомствена комисия, създадена на основание чл.19 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, създадена със Заповед рег.№ 1з-99/17.01.2011 г", утвърдени със Заповед рег.№ I з - 1331/25.05.2011 г. на Министъра на вътрешните работи, Раздел II „Ред и условия за работа на комисията", т.10: „Председателят на комисията уведомява членовете в срок до 7 работни дни от датата на постъпване на заявление и документация за издаване на разрешение за производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия на територията на Република България", във вр. с чл. 19, ал.1 от ЗОБВВПИ: / Обн., ДВ, бр. 73 от 17.09.2010 г., в сила от 17.09.2010 г, изм. бр.43 от 07.06.2011 г./ Престъпление по чл. 282, ал.1, вр. чл. 26, ал.1 отНК.

ОБВИНЯВА:В.Е.М.

В ТОВА, ЧЕ:

1. На 01.10.2014 г., около 17,00 часа, в цех „С" на завод „Миджур", собственост на „Видекс" АД, находящ се в землището на с. Горни Лом, общ. Чупрене, обл. Видин, вследствие на възникнал взрив е причинил смъртта на: М. Д. И., П. К. И., П. И. П.,К. Д. Г., Ц. Б. М., Х. К. Б., Е. И. И., Р. А. Р., П. С. П., М. П. А., В. Е. Г. , И. П. Г., В. П. Ц., М. С. Ч. и Е. В. М., поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност - в качеството си на проектант, притежаващ удостоверение per. № 08422, издадено от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране - професионална секция „Минно дело, геология и екология" за присъдена пълна проектантска правоспособност по част „Минна - специални взривни работи", вписан в регистъра на лицата с пълна проектантска правоспособност, поддържан съгласно чл. 2.3, т.1 от устава на КИИП, в гр.София, през м.май 2011г. изготвил част „Технологична" от инвестиционен технически проект на обект завод „Миджур", подобект „Ремонт и възстановяване на цех С" в нарушение на:
ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
2. На 01.10.2014г., около 17,00 часа, в цех „С" на завод „Миджур", собственост на „В" АД, находящ се в землището на с. Горни Лом, общ. Чупрене, обл. Видин, вследствие на възникнал взрив е причинил средни телесни повреди на А. Ц. А. – М., ЕГ, изразяваща се в открито счупване на дясната лъчена кост и на дясната лакътна кост, довело до трайно затруднение на движението на десния горен крайник за повече от един месец и на Ж. С. А., , изразяваща се в разкъсно контузна рана на лявата мишница, травматичен деколман, конквасация /размачкване на левия триглав мускул/, довело до трайно затруднение на левия горен крайник за повече от един месец, поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност- в качеството си на проектант, притежаващ удостоверение per. № , издадено от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране - професионална секция „Минно дело, геология и екология" за присъдена пълна проектантска правоспособност по част „Минна - специални взривни работи", вписан в регистъра на лицата с пълна проектантска правоспособност, поддържан съгласно чл.2.3, т.1 от устава на КИИП, в гр.София, през месец май 2011 г. изготвил част „Технологична" от инвестиционен технически проект на обект завод Миджур, подобект „Ремонт и възстановяване на цех С" в нарушение на:ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.
3. За това, че за времето от 17.02.2010 г. до 23.03.2010 г. в гр.София, като длъжностно лице - изпълнителен директор на „ВИДЕКС" АД, в кръга на службата си съставил официални документи, в които удостоверил неверни обстоятелства, с цел да бъдат използвани тези документи като доказателство за тия обстоятелства, като деянията са извършени при условията на продължавано престъпление - когато две деяния осъществяват поотделно един състав на едно и също престъпление - по чл.311, ал.1 от НК, извършени са през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината - умишлено, при което последващото се явява от обективна и субективна страна продължение на предшестващото.
Престъпление по чл.311, ал. 1, вр. чл.26, ал. 1 от НК, по чл. чл.123, ал.3, пр.2 и пр.3, вр. ал.1 от НК по чл.134, ал.3, пр.2, вр. ал.1, т.2 отНК.

ОБВИНЯВА:П.Р.И.

В ТОВА, ЧЕ:

1. На 01.10.2014г., около 17 часа в цех „С" на завод „Миджур",собственост на „Ви" АД, находящ се в землището на с. Горни Лом, общ. Чупрене, обл. Видин, вследствие на възникнал взрив, е причинила смъртта на: М. Д. И., П. К. И., П. И. П.,К. Д. Г., Ц. Б. М., Х. К. Б., Е. И. И., Р. А. Р., П. С. П., М. П. А., В. Е. Г. , И. П. Г., В. П. Ц., М. С. Ч. и Е. В. М., поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност - утилизация на боеприпаси, като в качеството си на Инспектор „Здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна безопасност" в завод „Миджур" - фирма „Видекс" АД, назначена с Трудов договор №  г., при осигуряването на условия за охрана и безопасност на труда на работниците в цеха е нарушила:
Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.                                                                                     2. На 01.10.2014г., около 17 часа в цех „С" на завод „Миджур", собственост на „В" АД, находящ се в землището на с. Горни Лом, общ. Чупрене, обл. Видин, вследствие на взрив, е причинил средни телесни повреди на А. Ц. А. – М.,  изразяваща се в открито счупване на дясната лъчена кост и на дясната лакътна кост, довело до трайно затруднение на движението на десния горен крайник за повече от един месец и на Ж. С. А., изразяваща се в разкъсано контузна рана на лявата мишница, травматичен деколман, конквасация /размачкване на левия триграв мускул/, довело до трайно затруднение на левия горен крайник за повече от един месец, поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност - утилизация на боеприпаси, представляваща източник на повишена опасност, като в качеството си на Инспектор „Здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна безопасност" в завод „Миджур" - фирма „В" АД, назначена с Трудов договор № 24/28.09.2012г. поради незнание или немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност - утилизация на боеприпаси, представляваща източник на повишена опасност, при осигуряването на условия за охрана и безопасност на труда на работниците в цеха нарушила:От Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Престъпление по чл.134 ал.3 пр.2 вр.ал.1 т.2 от НК,  по чл. чл.123, ал.3, пр.2 и пр.3, вр. ал.1.

23.01.2018 г. НОХ Д №  363/2017 г. – 09:30 часа

ОБВИНЯВА: Т.Д.Ц.

ТОВА, ЧЕ:

На 09.03. 2017 год. на път Е-79, километър 18+500 в посока от гр. Д за гр. Видин, е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „ О", модел „ А " с per. № , лична собственост, е нарушил правилата за движение по пътищата, визирани в ЗДвП, като е изпреварил попътно движеща се ТИР-композиция от три броя, макар хоризонталната и вертикална маркировка да забраняват това, а именно чл.6 т.1 - „Участниците в движението съобразяват своето поведение със сигналите на длъжностните лица, упълномощени да регулират или контролират движението по пътищата, както и със светлинните сигнали, с пътните знаци и с пътната маркировка", и се е движил със скорост от 125 км/ч. при максимално разрешена за извън населено място 90 км/ч. за водачи от категория „В" , с което е нарушил чл. 21 ал. 1 от ЗДвП - „ При избиране скоростта на движение на водача на пътното превозно средство, е забранено да превишава следните стойности на скоростта в km/h: - 90 км/ч. за извън населено място" и по непредпазливост е причинил смъртта на Л. А. Р. ЕГН - престъпление по чл.343, ал.1 б. „в" във вр. с чл. 342 ал.1 от НК, във вр. чл.6 т.1 и чл. 21 ал.1 от ЗДвП.

24.01.2018 г. НОХ Д №  217/2017 г. – 10:00 часа

ОБВИНЯВА: В.Л.М.

ТОВА, ЧЕ:

В На 08.11.2016г. в гр. Б., обл. В, на бул"С.", в близост до кантар за товарни автомобили, чрез нанасяне на удар в областта на главата с брадва, умишлено умъртвил Н. М. М. - ЕГН:  от гр. Б., като смъртта е настъпила на 18.11.2016г. в лечебно заведение УМБАЛ" С. А" АД-гр.София-Престъпление по чл. 115 от НК.